Злочини у сфері інтелектуальної власності та засоби їх виявлення

Hula L., Olejarnik U. "Crimes in the field of intellectual property and their definitions"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка” магістр кафедри кримінального права і процесу

Розглянуто правопорушення у сфері інтелектуальної власності. Охаракте-
ризовано основні ознаки обігу об’єктів інтелектуальної власності. Визначено
заходи виявлення правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Окреслено
порядок проведення контрольованого постачання та контрольованої закупки
фальсифікованих товарів

1. Pravovi pytannia borotby zi zlochynamy u sferi intelektualnoi vlasnosti [Legal questions of
struggle with crimes in the field of intellectual Property]: navch. posibnyk. Hula L. F. Kolb O. H.ta in.
Lviv: LvDUVS, 2011. 132 p. 2. Kryminalne pravo Ukrainy [Criminal law of Ukraine]: Osoblyva
chastyna: pidruch. dlia stud. vyshch. navch. zakl. osvity / za red. M. I. Bazhanova, V. V. Stashysa,
V. Ia. Tatsiia. K.: Yurinkom Inter, 2001. 622 p. 3. Zbirnyk metodychnykh rekomendatsii z vykryttia ta
dokumentuvannia zlochyniv u sferi intelektualnoi vlasnosti ta vysokykh tekhnolohii [Collection of
methodological recommendations on the disclosure and documentation of crimes in the field of intellectual
property and high technologies]. L. P. Skalozub, V. I. Vasylynchuk, S. A. Lebid, T. V. Dutchenko ta in.
K.: DDSBEZ MVS Ukrainy, 2009. 190 p. 4. Ieliferov O. B. Osnovy vyiavlennia ta rozsliduvannia
zlochyniv, poviazanykh z porushenniam avtorskykh prav na audiovizualni tvory [Basics of detection and
investigation of crimes related to infringement of copyright for audiovisual works]: avtoref. dys. na
zdobuttia nauk. stup. kand.iuryd. nauk: spets. 12.00.09 – kryminalnyi protses ta kryminalistyka; sudova
ekspertyza; operatyvno-rozshukova diialnist. Odesa: ODUVS, 2009. 20 p. 5. Slyvchenko V. V. Diialnist
militsii hromadskoi bezpeky shchodo vyiavlennia ta zapobihannia zlochynam ta pravoporushenniam u
sferi intelektualnoi vlasnosti.[Public Security Police Activity on the Detection and Prevention of Crimes
and Intellectual Property Offenses. Counteraction of Crime in the Sphere of Intellectual Property and
Computer Technologies by Internal Affairs] Protydiia zlochynnosti u sferi intelektualnoi vlasnosti ta
kompiuternykh tekhnolohii orhanamy vnutrishnikh sprav: stan, problemy ta shliakhy vyrishennia:
materialy Vseukrainskoi nauk.-prak. konf. (m. Donetsk, 12 lystopada 2010 r.); Donetskyi yuryd. in-t
LDUVS im. E. O. Didorenka. Donetsk: DIuI LDUVS,2010. P. 81–83. 6. Nedov R. S. Vyiavlennia ta
dokumentuvannia zlochyniv u sferi intelektualnoi vlasnosti, shcho vchyniaiutsia v merezhi Internet.
[Identification and documentation of intellectual property crimes committed on the Internet] Naukovyi
visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Dnipropetrovsk: DDUVS, 2009.
P. 307–320. 7. Havrylenko A .A. Diialnist TOV “Liha Zakon” shchodo protydii piratstvu kompiuternykh
prohram.[The Activity of LLC "League of Law" concerning counteraction to piracy of computer
programs.] Orhanizatsiia protydii zlochynam u sferi intelektualnoi vlasnosti ta kompiuternykh tekhnolohii:
dopovidi providnykh vchenykh, predstavnykiv hromadskosti, derzhavnykh sluzhbovtsiv ta pratsivnykiv
DSBEZ na mizhvidomchomu seminari-naradi; vid. red. L. P. Skalozub, V. I. Vasylynchuk, S. A. Lebid.
K.:DDSBEZ, 2009. P. 59–72. 8. Sakhno Yu. Chy buty Ukraini sered lideriv svitovoho “intelektualnoho
piratstva”. Intelektualna vlasnist.[Should Ukraine be among the leaders in the world of "intellectual
piracy." Intellectual Property], 2010. No. 3. P. 6–68.