Features of leadthrough of medico-legal examination are from determination of degree of weight of bodily harms

2018;
: 149-154

Hula L., Cherepuhchak V. "Features of leadthrough of medico-legal examination
are from determination of degree of weight of bodily harms"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Ph.D

It is considered concept and maintenance of medico-legal examination. Medico-legal
examination is described from establishment of degree of weight of bodily harms. Certainly
methods which are used at certain degree of weight of bodily harms.Outlined factors which
predetermine the errors of medico-legal examinations and methods of their exposure

1. Herasymenko O. I., Antonov A. H., Komissarova N. O., Komissarov M. L. Sudova medytsyna
[Forensic medicine]: pidruchnyk // Za zah. red. Herasymenka O. I. K.: KNT, 2014. 360 p. 2. Suchasnyi
tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: 100 000[Modern Dictionary of the Ukrainian Language: 100 000] /
Za zah. red. d-ra filoh. Nauk, prof.. V. V. Dubichinskoho. Kh.: VD “ShKOLA”, 2009. 1008 p.
3. Makarenko E. Y. Rassledovanye razboinыkh napadenyi s pronyknovenyem v zhylyshcha [Investigation of
robbery attacks with the penetration into the dwelling] : [ucheb. posob.] / Makarenko E. Y. Tashkent:
TVSh MVD SSSR, 1991 r. 88 p. 4. Tselyshchev A. Ya. Rassledovanye hrabezhei y razboev v uslovyiakh
krupnoho horoda[Investigation of robbery and robbery in the conditions of a large city] : [lekts.] /
Tselyshchev A. Ya. M. : MVShM MVD SSSR, 1986. 40 p. 5. Tertyshnyk V.M. Kryminalnyi protses
Ukrainy. Osoblyva chastyna [The criminal process of Ukraine. Special part]: pidruchnyk. Akademichne
vydannia. K.: Alerta, 2014. 420 p. 6. Tertyshnyk V. M. Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho
protsesualnoho kodeksu Ukrainy. Vyd. 13-te, dopov. i pererob [Scientific and practical commentary of the
Criminal Code Procedural Code of Ukraine. Kind of 13th, reports. and processing.]. K.: Pravova Yednist,
2017. 824 p. 7. Lysychenko V. K.Yspolzovanye spetsyalnыkh znanyi v sledstvennoi y sudebnoi praktyke
[Use of special knowledge in investigative and judicial practice: academic. manual]: uchebn. posobye /
V. K. Lysychenko, V. V. Tsyrkal. K.: Yzd-vo Kyev. un¬ta, 1987. 100 p. 8. Bondarenko O. O.
Protsesualnyi status obiznanykh osib ta yikh pravovidnosyny z diznavachem i slidchym u kryminalnomu
sudochynstvi [Procedural status of informed persons and their legal relationship with the detective and
investigator in criminal proceedings: author's abstract]: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09 /
O. O. Bondarenko. X., 2004. 19 p. 9. Korukhov Yu. H. Pravovыe osnovanyia prymenenyia nauchnotekhnycheskykh
sredstv pry rassledovanyy prestuplenyi [Legal bases of application of scientific and
technical means in the investigation of crimes] / Yu. H. Korukhov. M.: Yuryd. lyt-ra, 1974. 28 p.
10. Kryminalistyka. Akademichnyi kurs [Academic course: underground.]: pidruch. / T. V. Varfolomeieva,
V.H. Honcharenko,I.Boiarov [ta in.]. K.: Yurinkom Inter, 2011. 504 p. 11. Medychna entsyklopediia.
[Medical Encyclopedia.] / P. I. Cherviak. Vydannia 3-te, dopovnene. K.: Vyd. tsentr “Prosvita”, 2012.
1504 p. 12. Mizhnarodna politseiska entsyklopediia [International Police Encyclopedia.]. U 10t. / vid.
redaktory Ye. M. Moisieiev, V. Ia. tatsii, Yu. S. Shemshuchenko. K.: Atika. T. V. Kryminalno-protsesualna
ta kryminalistychna diialnist politseiskykh orhanizatsii, 2010.1008 p. 13. Pravyla sudovo-medychnoho
vyznachennia stupenia tiazhkosti tilesnykh ushkodzhen [The rules of forensic medical determination of
severity of bodily harm]: Nakaz MOZ No. 6 vid 17.01.95 r. URL: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/.
14. Kryminalne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna.[Criminal law of Ukraine. Special part] /
Yu. V. Baulin,V. I. Borysov, V. I. Tiutiuhin ta in.; za red.. V. Ia. Tatsiia, Borysov, V. I.Tiutiuhin. 5-te vyd.
pererob. i dopov. Kh.: Pravo, 2015. 680 p. 15.Boiko S. O. Sudovo-medychna ekspertyza vyznachennia
stupenia tiazhkosti tilesnykh ushkodzhen [Forensic medical examination of the degree of gravity of
bodily injuries]: Navchalnyi posibnyk. Uzhhorod: SMP “Invazor”, 2003. 228 p.
16. Sharapov R., Konovalov A. Poniatye vredaz doroviu v uslovyiakh pravovoi dezoryentatsyy sudebnomedytsynskoi
эkspertyzы zhyvykh lyts. Uholovnoe pravo [The concept of harm to the drove in the
conditions of legal disorientation of forensic examination of living persons. Criminal Law], 2007. No. 1.
P. 127–130. 17. Avdeev M. Y. Prestuplenyia protyv lychnosty uholovno-pravovaia terminolohiia.
Pravovedenye [Crimes against personality criminal-law terminology. Jurisprudence], 1979. No. 2. P. 89–
81. 18. Vekselenko V., Haliukova M. Uholovno-pravovoianalyzponiatyia “vredzdoroviu”. Uholovnoe
pravo [Criminally-legal analysis of the notion of “harm to health”. Criminal Law,], 2007. No. 1. P. 7. 11.
19. Borzenkov H. N. Prestuplenyiaprotyvzhyzny y zdorovia : zakon y pravovpymenytelnaia praktyka :
uchebno-praktych. Posobye [Crimes against life and health: law and law-abiding practice: educational and
practical. allowance] / H. N. Borzenkov. M.: Zerkalo, 2008. 256 p. 20. Avdieiev M. Y. Sudebnomedytsynskaia
ekspertyza zhyvykh lyts [Forensic medical examination of living persons] / M. Y. Avdieiev.
M.: Medytsyna, 1968. 376 p. 21. Naukovo-praktychnyi komentar kryminalnoho kodeksu Ukrainy
[A practical and practical commentary on the criminal code of Ukraine]. D. S. Azarov, V. H. Hryshchuk,
A. V. Savchenko ta in.za red. O. M. Dzhuzhy, A. V. Savchenko, V. V. Chenieia. K.: Yurynkom Inter,
2017. 1104 p.