Державна фіскальна служба України як суб’єкт забезпечення податкової безпеки держави

Автори:
1
Університет ДФС України

У статті наголошено на необхідності забезпечення економічної безпеки
України крізь призму її компонентів, серед яких є система податкової безпеки не
лише підприємства на мікрорівні, а й держави загалом. Оновлено підхід щодо ознак
та поняття податкової безпеки, зокрема й суб’єктом забезпечення якої є Державна
фіскальна служба України. Окремо наголошено на недоліках у формуванні та
реалізації податкової та митної політики з позиції забезпечення безпекової
складової держави

1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy: vid 28.06.1996 № 254k/96-VR.
Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1996. No. 30. P. 141. 2. Ivanov Yu. B., Berezhna Yu. V. Podatkova
bezpeka: sutnist ta umovy zabezpechennia. [Tax Security: The Essence and Conditions of Security.]
Ekonomika rozvytku: naukovyi zhurnal, 2010. № 2 (54). P. 9–11. 3. Tsymbaliuk I. O. Podatkova bezpeka
v systemi finansovoi bezpeky derzhavy [Tax Security in the System of Financial Security of the State]: kol.
monohrafiia. Za zah. red. O. V. Kendiukhova. Stratehichne upravlinnia natsionalnym ekonomichnym
rozvytkom: monohrafiia: v 2 t. Donetsk: DVNZ “DonNT”, 2013. T. 2. 392 p. 4. Temoveeva I. Yu.
Nalohovaia bezopasnost hosudarstva, byznesa y obshchestva [Tax Security of the State, Business and Society:
Concept and Methodology]: kontseptsyia i metodolohyia: avtoreferat dys. na soysk. nauch. stepeny dok. эk.
nauk.: 12.00.14. M., 2011. 53 p. 5. Finansy [Finances]: pidruchnyk / S. I. Yurii, V. M. Fedosov,
L. M. Alekseienko ta in.; za red. S. I. Yuriia. K.: Znannia, 2008. 611 p. 6. Ivanov Yu. B., Berezhna Yu. V.
Sutnist ta kliuchovi aspekty podatkovoi kultury yak chynnyka natsionalnoi ekonomichnoi bezpeky.[The
essence and key aspects of tax culture as a factor of national economic security.] Stan i problemy opodatkuvannia
v umovakh svitovoi finansovoi kryzy: materialy IKh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii.
Donetsk, 2009. P. 34–37. 7. Nakonechna N. V. Tendentsii indykatoriv finansovoi bezpeky Ukrainy. [Trend
indicators of Ukraine's financial security.] URL: http://www.newsru.ua /finance/12sep2011/gosdolg.html.
8. Adonin S. V. Poniattia derzhavnoi podatkovoi polityky v Ukraini.[ Concept of state tax policy in Ukraine.]
Derzhava ta rehiony, 2011. No. 5. P. 5–9. 9. Popova S. M. Administratyvno-pravovyi status orhaniv
derzhavnoho finansovoho kontroliu v umovakh reformuvannia mizhbiudzhetnykh vidnosyn.
[Administrative and legal status of bodies of state financial control in the conditions of reforming inter-budgetary
relations] Nashe pravo, 2015. No. 2. P. 35–41. 10. Pro tsentralni orhany vykonavchoi vlady [About central
bodies of executive power]: Zakon Ukrainy vid 17.03.2011 R. No. 3166-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady
Ukrainy, 2012. № 26 P. 273. 11. Bryhinets O. O. Pravove rehuliuvannia finansovoi bezpeky Ukrainy
[Legal regulation of financial security of Ukraine] [Tekst] : monohrafiia. Irpin: Universytet DFSU, 2016. 362 p.
12. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu fiskalnu sluzhbu Ukrainy [On Approval of the
Regulation on the State Fiscal Service of Ukraine]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.05.2014 r.
No. 236. Uriadovyi kurier, 2014. No. 120. P. 12–13. 13. Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]:
Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 r. No. 2755-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2011. No. 15–16.
No. 17. P. 556. 14. Mytnyi kodeks Ukrainy [Customs Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 13.03.2012 r.
No. 4495-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2012. No. 44–45; No. 46–47; No. 48. P. 1858. (zi
zminamy). 15. Pro zbir ta oblik yedynoho vnesku na zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne
strakhuvannia [On the collection and registration of a single contribution to compulsory state social insurance]:
Zakon Ukrainy vid 08.07.2010 r. 2464-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

Bilous V. "Public physical service of Ukraine as a subject to provide tax security of the state" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20-2018/public-physical-service-ukraine-subject