Nature of legal conflict: phenomenological discussion

2019;
: 74-80

Korneliuk Y. "Nature of legal conflict: phenomenological discussion"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-22-201...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University Institute of Law and Psychology, Assistant of the Department of Theory and Philosophy of Law

The article analyzes the nature of the legal conflict. The theoretical and pragmatic significance of scientific analysis of social conflicts and contradictions is analyzed. The study of the role of objective and subjective factors that cause them, in particular in Ukraine, is determined by the presence in its territory of potentially conflictual problems - political, legal, social, economic, cultural, linguistic, confessional, and others.

1. Bartol K. Psykholohyya krymynal’noho povedenyya. SPb.: Praym-Evroznak, 2004. 352 s. 2. Bachynin V. A., Zhuravskyy V. S., Panov M. I. Filosofiya prava: рidruchnyk dlya yuryd. spets-tey vyshchykh navch. zakladiv. K.: Vydavnychyy Dim “In Yure”, 2003. 472 s. 3. Vinnyk O. M. Publichni ta pryvatni interesy v hospodars’kykh tovarystvakh: problemy pravovoho zabezpechennya: monohrafiya. K.: Ataka, 2003. 352 s. 4. Vosstanovytel’noe pravosudye. Pod red. Y. L. Petrukhyna. M., 2003. 375 s. 5. Herasina L. M., Panov M. I. Problemy pravoyi konfliktolohiyi: fenomenolohichnyy, hnoseolohichnyy ta prakseolohichnyy analiz: monohrafiya. Kh.: Pravo, 2004. 112 s. 6. Hospodars’kyy kodeks Ukrayiny: ofits. tekst: Pryynyatyy Verkh. Radoyu Ukrayiny 16 sich. 2003 r. K.: Kontsern”Vydavnychyy Dim „Ir Yure”, 2003. 204 s. 7. Emel’yanov S. M. Praktykum po konflyktolohyy. SPb.: Pyter, 2003. 368 s. 8. Zaytsev Y. M. Stadyy yurydycheskoho protsessa. Teoryya hosudarstva y prava. Pod red. N. Y. Matuzova y A. V. Mal’ko. M.: Yurystъ, 2003. 776 s. 9. Kanke V. A. Osnovnыe fylosofskye napravlenyya y kontseptsyy nauky. M.: Lohos, 2004. 328 s. 10. Kryminal’no-protsesual’nyy kodeks Ukrayiny: ofits. vydannya. K.: Kontsern „Vydavnychyy Dim „In Yure”, 2004. 272 s.