Природа юридичного конфлікту: феноменологічний дискурс

Korneliuk Y. Nature of legal conflict: phenomenological discussion

Автори:
1
асистент кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”,

Проаналізовано природу юридичного конфлікту, теоретичну і праксеологічну значущість наукового аналізу соціальних конфліктів і суперечностей. Висвітлено дослідження ролі об’єктивних і суб’єктивних факторів, що їх спричиняють, зокрема в Україні, визначено зумовлену наявність в її просторі потенційно конфліктогенних проблем – політичних, правових, соціальних, економічних, культурних, мовних, кон- фесійних тощо..

1. Bartol K. Psykholohyya krymynal’noho povedenyya. SPb.: Praym-Evroznak, 2004. 352 s. 2. Bachynin V. A., Zhuravskyy V. S., Panov M. I. Filosofiya prava: рidruchnyk dlya yuryd. spets-tey vyshchykh navch. zakladiv. K.: Vydavnychyy Dim “In Yure”, 2003. 472 s. 3. Vinnyk O. M. Publichni ta pryvatni interesy v hospodars’kykh tovarystvakh: problemy pravovoho zabezpechennya: monohrafiya. K.: Ataka, 2003. 352 s. 4. Vosstanovytel’noe pravosudye. Pod red. Y. L. Petrukhyna. M., 2003. 375 s. 5. Herasina L. M., Panov M. I. Problemy pravoyi konfliktolohiyi: fenomenolohichnyy, hnoseolohichnyy ta prakseolohichnyy analiz: monohrafiya. Kh.: Pravo, 2004. 112 s. 6. Hospodars’kyy kodeks Ukrayiny: ofits. tekst: Pryynyatyy Verkh. Radoyu Ukrayiny 16 sich. 2003 r. K.: Kontsern”Vydavnychyy Dim „Ir Yure”, 2003. 204 s. 7. Emel’yanov S. M. Praktykum po konflyktolohyy. SPb.: Pyter, 2003. 368 s. 8. Zaytsev Y. M. Stadyy yurydycheskoho protsessa. Teoryya hosudarstva y prava. Pod red. N. Y. Matuzova y A. V. Mal’ko. M.: Yurystъ, 2003. 776 s. 9. Kanke V. A. Osnovnыe fylosofskye napravlenyya y kontseptsyy nauky. M.: Lohos, 2004. 328 s. 10. Kryminal’no-protsesual’nyy kodeks Ukrayiny: ofits. vydannya. K.: Kontsern „Vydavnychyy Dim „In Yure”, 2004. 272 s.