Evidence of psychophysiological inspectionsin criminal proceedings: foreign experience and native reality

2019;
: 210-214
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to the problem of the use of polygraph psychophysiological
examinations in criminal proceedings. On the basis of the analysis of foreign experience of
conducting polygraph psycho-physiological examinations, the conclusion was drawn about the
importance of the experience of a number of states to solve the problem of the probative value
of psycho-physiological checks in criminal proceedings, as well as to improve the current
criminal procedural legislation of Ukraine.

1. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedural Code of Ukraine]. K, 2018. 2. Varlamov V. A. Detektor lzhy [Detector of lies] HUVD Krasnodarskoho kraia. Krasnodar, 1998. 368 p. 3.Daniels W. Charlie. The Polygraph Evidence: Law & Tactics. The Champion [The Polygraph Evidence: Law & Tactics. The Champion], July 1997. 4. Barland G. H., Raskin D. C. Detection of deception. [Detection of deception] Electrodermal activity in psychological research. N.-Y., Academy Press, 1973. P. 419–476. 5. Kholodnыi Yu.Y. 15 let prymenenye detektora lzhy v Rossyy [15 лет применение детектора лжи в России.]. URL: http://polygraph.ua/sychev-m-p-holodnyj-yu-i-15-letprimenenie- detektora-lzhi-v-rossii/. 6. Barland G. H., Brentnell F. Report of the International membership committee [Report of the International membership committee] APA Newsletter,1996. V. 29. No. 1. P. 28–29. 7. Kohutych I. I., Leshkovych T. A. Polihraf u kryminalnomu provadzhenni: suchasnyi stan ta perspektyvy [Polygraph in criminal proceedings: current state and prospects:] Monohrafiia. Lviv, 2016. 232 p. 8. Serhieieva D. B. Dokazove znachennia rezultativ instrumentalnoi diahnostyky dostovirnosti verbalnoi informatsii u kryminalnomu protsesi Ukrainy. [Proven value of the results of instrumental diagnostics of verbal information in the criminal process of Ukraine.] Visnyk kryminalnoho sudochynstva Ukrainy. No. 2, 2017. S. 91–100. 9. Naukovo metodychni rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen. [Scientific and methodological recommendations on the preparation and appointment of forensic examinations and expert studies] URL: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/z0705-98/ 10. Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy. Klasyfikator profesii.[National Classifier of Ukraine. Classifier of professions.] DK 003:2010. URL : https://buhgalter911.com. 11. Motliakh O.I. Okremi zasady vykorystannia polihrafa u rozsliduvanni kryminalnykh pravoporushen [Separate principles of the use of the polygraph in the investigation of criminal offenses]. URL: http://spfi.com.ua. 12. Pravovi normy zastosuvannia polihrafa v riznykh krainakh. [Legal rules for the use of a polygraph in different countries]. URL : http://www.polygraphspravedlyvist. org.ua/?page_id=235.

Huzela M. V. "Evidence of psychophysiological inspectionsin criminal proceedings: foreign experience and native reality" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-911-21-2019/evidence-psychophysiological-inspectionsin