The political elite’s activities issues and the major waysto improve their process

2020;
: 61-64
Authors:
1
Educational and Scientific Institute of Law, Psychology and Innovative Education Lviv Polytechnic National University Senior Laboratory Assistant, Department of Administrative and Information Law

The article outlines the specific features of the current political elite, discusses the main problems
of its activity in the state and on that basis offers the basic ways to improve the process of work of the
political elite in order to improve the socio-economic development of the state and society as a whole.

1. Lypynskyi V. Lysty do brativ-khliborobiv: Pro ideiu i orhanizatsiiu ukrainskoho monarkhizmu,
pysani 1919-1922 rr. / V. Lypynskyi. - Niu-York : Bulava, 1954. - S. 137. 2. Suchasna upravlinska elita v
Ukraini: yakisni kharakterystyky, shliakhy ta metody pidhotovky : monohrafiia / V. A. Rebkalo, M. I. Piren, V.
V. Tertychka. - K. : Vyd-vo NADU, 2003. 3.Pukhal O. Politychna elita yak subiekt modernizatsii ukrainskoho
suspilstva [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › cgiirbis_64 ›
znpnadu_2009_2... 4. Teleshun S. Polytycheskaia эlyta v Ukrayne. Novaia systema vlasty / S. Teleshun, A.
Kolpakov. - Rezhym dostupa : http://rus.for-ua.com/analit/2002/07/18/ 132522.html 5. Hromadianske suspilstvo v
suchasnii Ukraini: stanovlennia i tendentsii rozvytku: za zah. red. F. M. Rudycha. - K. : Parlam. vyd-vo, 2006. - S.
111-129.