Judicial reform in Ukraine: european integration approaches

2022;
: 51-65
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

The article is devoted to the study of the need to reform the judiciary in Ukraine as an opportunity for further European integration of the state.

An analysis of the stages of reform that took place from 1991 to 2015 to date and highlights their positive and negative consequences.

To clearly understand the research topic, a distinction was made between the concepts of "reform", "reform", "judiciary", "judiciary", "judiciary" and "judicial system", using the rules of current legislation and different views of scholars.

The current problems of the judiciary in Ukraine are outlined and ways to solve them are proposed in order to identify opportunities for further reform.

Approaches to overcoming them are formed on the basis of scientific doctrine, as well as the experience of European countries.

1. Istoria reform v sudoviy systemi Ukrainy [History of reforms in the judicial system of Ukraine]. Retrieved from: https://racurs.ua/2415-istoriya-reform-v-sudebnoy-sisteme-ukrainy-1991-2001-gody.html (accessed: 03.12.2022).

2. Bilodid I. K. (1970-1980). Akademichnyy tlumachnyy slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomah [Academic explanatory dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes]. - Тоm 8 (1977)/ uklad. kolektyvom pratsivnykiv Instytutu movoznavstva АN URSR pid кеr. І. Bilodida:Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]. Retrieved from: http://sum.in.ua/s/reformuvannja (accessed: 10.12.2022).

3. Krusyan R. A. (2017). Doktrynalni osnovy reformuvannya systemy sudoustrou Ukrainy u konteksti teoriyi pravovoi reform [Doctrinal bases of reforming the judicial system of Ukraine in the context of the theory of legal reform]. Ukrainskyy chasopys konstytutsiynoho prava. №4. Р. 38-45. [in Ukrainian]. Retrieved from: https://www.constjournal.com/wp-content/uploads/issues/2017-4/pdfs/4-roman-krusian-doktrynalni-osnovy-reformuvannia-systemy-sudoustroiu-ukrainy-konteksti-teorii-pravovoi.pdf (accessed: 31.01.2022).

4. Konstytutsiya Ukrainy (1996, June 28). № 254к/96-ВР. [Constitution of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (accessed: 04.02.2022).

5. Zakon Ukrainy “Pro sudoustriy ta status suddiv (2016, June 2). № 31. [Law of Ukraine on the Judiciary and the Status of Judges].  Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (accessed: 04.02.2022).

 6. Kuybida R. O. (2004). Reformuvannya pravosuddya v Ukraini: stan i perspektyvy. [Judicial reform in Ukraine: status and prospects]. Atika. P. 287. [in Ukrainian].

7. Prytyka D. D. (2009). Stvorennya naukovo obgruntovanoi systemy pravosuddya v Ukraini – holovna meta sudovoi reform. [Creation of a scientifically sound system of justice in Ukraine is the main goal of judicial reform]. Pravo Ukrainy. №12. P. 76. [in Ukrainian].

8. Moskvych L. M. (2011). Napryamy optymizatsii sudoustrou Ukrainy. [Directions of optimization of the judicial system of Ukraine]. Visnyk Verhovnogo Sudu Ukrainy. №4(128). P. 25. [in Ukrainian].

9. Turkina I. E. (2012). Typologii pravovyh system i rol organiv sudovoi systemy v mekhanizmi derzhavy. [Typologies of legal systems and the role of the judiciary in the mechanism of the state]. Teoretychni ta prykladni pytannya derzhavotvorennya. №10. P. 64-76.  [in Ukrainian]. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/ejournals/tppd/2012_10/zmist/R_1/04%20Tyrkina.pdf. (accessed: 04.02.2022).

10. Bezpalova O. I. (2014). Rol sudovoi systemy Ukrainy v instytutsiynomu zabezpechenni realizatsii pravoohoronnoi funktsii derzhavy. [The role of the judicial system of Ukraine in the institutional support of the implementation of the law enforcement function of the state]. Administratyvne pravo ta protses. №3(9). P. 5-14. [in Ukrainian].

11. Shyhata I. (1998). Pravovaya reforma. Teoria i praktyka. [Legal reform. Theory and practice] Izdatelstvo: Belye alvy. P. 256. [in Russian].

12. Fomina N. A. (2013). Do pytannya rozmezhuvannya ponyat “sudova systema” ta “sudoustriy”. [On the question of distinguishing between the concepts of "judicial system" and "judiciature". Chasopys Kyivskogo universytetu prava. №1. P. 67-69. [in Ukrainian].

13. Bryntsev V. D. (2010). Standarty pravovoi derzhavy: vtilennya u natsionalnu model organizatsiynogo zabezpechennya sudovoi vlady. [Standards of the rule of law: implementation in the national model of organizational support of the judiciary]. Kharkiv: Pravo. P. 464. [in Ukrainian]. Retrieved from: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2011/Brincev_2010.pdf (accessed: 04.02.2022).

14. Gutsenko K. F. (2016). Pravoohranitelnye organy. [Police]. Moskva: KNORUS. 5-e izd. P. 368. [in Russian].

15. Kvasnevska N. D. (2015). Ponyattya sudovoi systemy Ukrainy: sychasnyy poglyad. [The concept of the judicial system of Ukraine: a modern view]. Forum prava. №5. P. 110-113. [in Ukrainian].  Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_5_20.pdf.  (accessed: 05.02.2022).

16. Ponyattya sudochynstva. [The concept of justice]. Retrieved from: http://studopedia.com.ua/1_92165_ponyattya-sudochinstva.html. (accessed: 05.02.2022).

17. Talash V. U. (2018). Sudoustriy Ukrainy: suchasnyy stan ta perspektyvy reformuvannya. [Judiciary of Ukraine: current state and prospects of reform]. Natus Vincere. P. 34. [in Ukrainian]. Retrieved from: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9706/Natus%20Vincere.pd... (accessed: 05.02.2022).

18. Zakon UkrainyPro Vuschu radu pravosuddya (2016, December 12). № 1798-19. [Law of Ukraine "On the High Council of Justice"]. Retrieved from:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text (accessed: 06.02.2022).

19. Kohut N. D. (2020). Perspektyvy podalshoho reformuvannya sudovoi systemy Ukrainy. [Prospects for further reform of the judicial system of Ukraine]. Chasopys kyivskogo universytetu prava. №2. P.  186-191. [in Ukrainian]. Retrieved from: http://kul.kiev.ua/images/A/Chasopis/CHAS20__2.pdf (accessed: 06.02.2022).

20. Suchasni vyklyky ta aktualni problemy sudovoi reform v Ukraini. [Current challenges and current problems of judicial reform in Ukraine]. Retrieved from: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/suchasni-vyklyky-ta-aktualni-problemy-sudovoyi-reformy-v-ukrayini/ (accessed: 07.02.2022).

21. Serdyuk V. O. (2017). Rol sudovoi pravotvorchosti v protsesi zdiysnennya sudovoi reform v Ukraini. [The role of judicial lawmaking in the process of judicial reform in Ukraine]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seria: yurydychni nauky. – Tom 28(67). №1. P. 73-78. [in Ukrainian]. Retrieved from: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua. (accessed: 10.02.2022).

22. Kornyev A. V. (2012). Sravnitelnyy analiz ponimaniya sudyebnogo pravotvorchestva v anglo-saksonskoy i romano-hermanskoy pravovyh sistyemah. [Comparative analysis of the understanding of judicial lawmaking in the Anglo-Saxon and Romano-Germanic legal systems]. [in Russian]. Retrieved from: http://www.kapatner.ru/sravnitenii_analiz (accessed: 14.02.2022).

23. Zakon UkrainyPro vnesennya zmin do hospodarskogo protsesualnogo kodeksu Ukrainy, Tsyvilnogo protsesualnogo kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnogo sudochynstva Ukrainy ta inshyh zakonodavchyh aktiv (2017, October 3).  №48. [Law of Ukraine "On Amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative Procedure of Ukraine and other legislative acts"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19#n819 (accessed: 18.04.2022).

24. Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro vvedennya voyennogo stanu v Ukraini” (2022, February 24). №64/2022. [Decree of the President of Ukraine "On the imposition of martial law in Ukraine"]. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (accessed: 18.04.2022).

25. Zakon Ukrainy “Pro pravovyy rezhym voyennogo stanu” (2015, May 12). № 28. [Law of Ukraine "On the Legal Regime of Martial Law"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (accessed: 19.04.2022).

26. Rishennya Rady suddiv UkrainySchodo vzhyttya nevidkladnyh zahodiv dlya zabezpechennya stalogo funktsionuvannya sudovoyi vlady v Ukraini (2022, February 24). №9. [Decision of the Council of Judges of Ukraine "On taking urgent measures to ensure the sustainable functioning of the judiciary in Ukraine"]. Retrieved from: http://rsu.gov.ua/ua/documents/130 (accessed: 19.04.2022).

27. Rishennya Rady suddiv Ukrainy “Schodo zatverdzhennya rekomendatsiy z orgpytan roboty suddiv v umovah voyennogo stanu” (2022, Mart 14). №10. [Decision of the Council of Judges of Ukraine "On approval of recommendations on organizational issues of work of judges in martial law"]. Retrieved from: http://rsu.gov.ua/ua/documents/130 (accessed: 19.04.2022).

28. Rozporyadzhennya Golovy Verhovnogo SuduPro zminu terytorialnoi pidsudnosti sudovyh sprav v umovah voyennogo stanu (2022, Mart 6). N 1/0/9-22. [Order of the Chairman of the Supreme Court "On Changing the Territorial Jurisdiction of Judicial Cases in Martial Law"]. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/VSS00822?an=91 (accessed: 19.04.2022).

29. Rozporyadzhennya Golovy Verhovnogo SuduPro zatverdzhennya rekomendatsiy sudam pershoyi ta apelyatsiynoyi instantsiyi na vypadok zahoplennya naselenogo punktu ta/abo sudu chy bezposerednyoyi zagrozy yogo zahoplennya(2022, Mart 13). N 6/0/9-22. [Order of the Chairman of the Supreme Court "On approval of recommendations to the courts of first and appellate instance in case of seizure of the settlement and / or court or imminent threat of its seizure"]. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/VSS00828?an=17  (accessed: 19.04.2022).

30.  Sirenko K. U. (2018). Yevrointegratsiyna polityka Ukrainy: posytyvni ta negatyvni aspekty. [Ukraine's European integration policy: positive and negative aspects]. Naukovyy visnyk Uzhgorodskogo natsionalnogo universytetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Vypusk 22. – Ch. 3. P. 65-68. [in Ukrainian]. Retrieved from: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/22_3_2018ua/18.pdf (accessed: 20.04.2022).

31. Кaba D. V. (2022). Ukrainskiy pretsedent: na yake pryskorennya vstupu do ES mozhe rozrahovuvaty Kyiv. Retrieved from:https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2022/03/29/7136852/ (accessed: 20.04.2022).

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2022/judicial-reform-ukraine-european-integration Klym O. "Judicial reform in Ukraine: european integration approaches."