"State" and "statehood": on the problem of theoretical and legal and historical and legal content of concepts in the context of ukrainian (national) state formation

2021;
: 17-28

Terlyuk I. "State" and "statehood": on the problem of theoretical and legal and historical and legal content of concepts in the context of ukrainian (national) state formation"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-129-20...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The urgency of the problem mentioned in the title is due to the need to understand the peculiarities of the formation and development of the state in Ukraine as a systemic phenomenon, the essential and necessary features of which reflect the concepts: “state”, “statehood” and “state formation”. Understanding the latter is important both for understanding the historical and legal features of Ukraine’s past, and for assessing the logic of modern political and social processes in our country. Hence the purpose of the article, the methodological basis of which is a dialectical method of cognition of socio-political and legal phenomena and processes, is to draw attention to the problem of the state and, above all, statehood as scientific categories in the context of Ukrainian statehood; trace the main of the existing approaches in science to understand these concepts and express their attitude to them; to determine the semantic connection between the concepts of “state”, “statehood” and “state formation”; outline the essence of the phenomenon of the nation-state and Ukrainian (national) statehood. It is argued that the concepts of “state” and “statehood” as scientific categories – is the concept of different dimensions of state and legal reality. The understanding of statehood as a manifestation of the sociohistorical rootedness of the “state” in the existence of society is emphasized. The emphasis is on the nationalspiritual nature and national-cultural orientation of the statehood, on its comparability with the nationgenesis. The thesis is argued that the statehood of the people either ends with the emergence of a sovereign state, or / or indicates the incompleteness of the process of its development. The equivalence of the concepts of “statehood” and “state formation” is motivated. The thesis of inequality of the concepts “Ukrainian statehood” and “Ukrainian national statehood” is substantiated. It is emphasized that the process of nation-building and nation-building in the Ukrainian people for the first time falls on the last third of the XVI – first half of the XVII century, and is associated primarily with the Cossacks

1. Grechenko V. (2002). Do pitannya pro sutnist ponyattya “derzhavnist”. [To the question of the essence of the concept of “statehood” To the question of the essence of the concept of “statehood”].Visnik Nacionalnogo universitetu vnutrishnih sprav. Rel. 20. 244–249 pp. 2. Miroshnichenko M. (2006). Derzhavnist i pravo Ukrayini: genezis u yevropejskomu konteksti: (z najdavnishih chasiv do pochatku XIX cen.) : [monogr.]. [Statehood and law of Ukraine: genesis in the European context: (from ancient times to the beginning of the XIX century): [monograph]]. Kyiv: Atika [Атіка]. 544 p. 3. Miroshnichenko M. (2010). Teoretichni i metodologichni zasadi genezisu pravovoyi sistemi Ukrayini : [monogr.]. [Theoretical and methodological principles of the genesis of the legal system of Ukraine: [monograph]]. Kyiv Uni. “Ukrayina”, 367 p. 4. Mernik A., Yarova A. (2019). Ponyattya derzhava ta derzhavnist: zmist ta spivvidnoshennya (istoriko-pravovij aspekt). [The concept of state and statehood: content and relationship (historical and legal aspect).]. Rel. 3. Retrievered from URL: http://www.lsej.org.ua/3_2019/5.pdf 5. Golovatiy, Antonyuk. (2005). Politologichnij slovnik : navch. posib. [Political science dictionary: textbook]. Kyiv MAUP [МАУП], 792 p. 6. Nersesyanca V. (2014). Problemy obshej teorii prava i gosudarstva : ucheb. / Institut gosudarstva i prava RAN. [Problems of the General Theory of Law and State: Textbook].Norma: INFRA-M [Норма: ІНФРА-М]. 816 p. 7. Miroshnichenko M.(2007). Genezis nacionalnih pravovih sistem: teoretiko-metodologichnij aspekt : monogr. [Genesis of national legal systems: theoretical and methodological aspect: Monograph]. Kyiv: Uni; “Ukrayina”, 271 p. 8. Norkus Zenonas. (2016). Neprogoloshena imperiya: Velike knyazivstvo Litovske z poglyadu porivnyalno-istorichnoyi sociologiyi imperiyi : [monogr.]. [The Undeclared Empire: The Grand Duchy of Lithuania from the Perspective of the Comparative-Historical Sociology of the Empire [Monogr.]]. Kyiv: Kritika [Критика]. 440 p. 9. Nort Duglas, Vollis Dzh., Vajgest Barri.(2017). Nasilstvo ta suspilni poryadki. Osnovni chinniki, yaki vplinuli na hid istoriyi. [Violence and public order. The main factors that influenced the course of history]. Kyiv: Nash format [Наш формат]. 352 p. 10. Kralyuk P. (2020). Istoriya Ukrayini “bez bromu”. Rozvitok derzhavnosti na ukrayinskih zemlyah. [History of Ukraine “without bromine”. Development of statehood in the Ukrainian lands.]. H.: Folio [Фоліо]. 432 p. 11. Terlyuk I. (2018). Istoriya derzhavi i prava Ukrayini : [navch. posib.]. [History of the state and law of Ukraine : [textbook]]. Rel. 4th., Kyiv: Vidavnichij dim “Kondor” [Видавничий дім “Кондор”]. 772 p. 12. Selivanov V. (2002). Pravo i vlada suverennoyi Ukrayini. Metodologichni aspekti : monogr. [Law and power of sovereign Ukraine. Methodological aspects: monograph]. Kyiv: In Yure [Ін Юре]. 724 p. 13. Terlyuk I., Lepisevich P., Kolbenko S. (2007). Zahidni ukrayinski zemli v period mizhvoyennoyi okupaciyi: korotkij naris istoriyi derzhavi i prava. [Western Ukrainian lands during the interwar occupation: a brief sketch of the history of the state and law.]. Lviv: Liga-Pres [Ліга-Прес]. 110 p. 14. Terlyuk I. (2009). Okupacijnij rezhim v Ukrayini 1941–1944 rr. i problemi tvorennya ukrayinskoyi nacionalnoyi derzhavnosti: istoriya derzhavi i prava. [Occupation regime in Ukraine in 1941–1944 and problems of creation of the Ukrainian national statehood: history of the state and law]. Lviv: Kamenyar [Каменяр]. 128 p. 15.Ivanova A. (2013). Evristichnij potencial koncepciyi derzhavi perehidnogo periodu dlya doslidzhennya derzhavotvorchih procesiv dobi Ukrayinskoyi revolyuciyi 1917–1921 years. [Heuristic potential of the concept of the state of transition for the study of state-building processes of the Ukrainian revolution of 1917– 1921]. Pravova derzhava. Rel. 24, 64–72 pp. 16. Skakun O. (2006). Teoriya prava i derzhavi: Pidruchnik. [Theory of law and the state: Textbook]. Konsum, 656 p. 17. Lepisevich P., Terlyuk I. (2005). Kozacka derzhava i pravo. Navchalnij posibnik z istoriyi derzhavi i prava. [Cossack state and law. Textbook on the history of state and law]. Lviv: Kraj [Край]. 133 p. 18. Terlyuk I. (2017). Vstanovlennya ta harakter radyanskoyi derzhavnosti v Ukrayini. Annali yuridichnoyi istoriyi. [Establishment and nature of Soviet statehood in Ukraine.]. V. 1, 24–36 pp. 19. Terlyuk I. (2018). Ukrayinskij naciogenez i kozactvo v konteksti formuvannya ukrayinskoyi derzhavnoyi ideyi yak nacionalnoyi (ostannya tretina ХVІ– persha polovina ХVII cen.). [Ukrainian nationgenesis and the Cossacks in the context of the formation of the Ukrainian state idea as a national one (last third of the 16th – first half of the 17th century)]. V. 2, 109–123 pp. 20.Berdyayev N. Istoki i smysl russkogo kommunizma. [The origins and meaning of Russian communism.]. – Retrieved from URL: https://www.livelib.ru/book/82664/read-istoki-i-smysl-russkogokommunizma... (accessed: 25.12.2020). 21. Terlyuk I. (2010). “Komunistichna revolyuciya zgori” v Ukrayini: z istoriyi stanovlennya ta zakriplennya v Ukrayini radyanskoyi derzhavnosti i prava (1917–1920 years). [”Communist Revolution from Above” in Ukraine: from the history of the formation and consolidation of Soviet statehood and law in Ukraine (1917–1920)]. Lviv: Kamenyar [Каменяр]. 150 p. 22. Terlyuk I. (2015). Stalinskij totalitarizm v Ukrayini: istoriko-pravovij naris (1930 – beginning of 1950 years). [Stalin’s totalitarianism in Ukraine: a historical and legal essay (1930s – early 1950s)]. Lviv: Nacionalnij muzej-memorial “Tyurma na Lonckogo”, 180 p. 23.Cheshkov M. (1993). Gosudarstvennost kak atribut civilizacii: krizis, ugasanie ili vozrozhdenie. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. [Statehood as an Attribute of Civilization: Crisis, Extinction or Revival]. M., Rel. 1, 28–40 pp. 24. Yavornickij D. (1990). Istoriya zaporizkih kozakiv in 3 Volumes: Vol. 1. [History of the Zaporozhian Cossacks: in 3 volumes : Vol. 1]. Lviv: Svit [Світ]. 316 p. 25. Kozlovec M. (2009). Fenomen nacionalnoyi identichnosti: vikliki globalizaciyi : monogr. [The phenomenon of national identity: the challenges of globalization : monogr.]. Zhitomir: ZhDU named after I. Franko [ЖДУ ім. І. Франка]. 558 p. 26. Zvarich R. (2011). Nacionalna derzhava: ponyattya, oznaki, funkciyi. [Nation state: concepts, signs, functions: the dissertation of the candidate of legal sciences]. Kyiv, 214 p.