The relationship between the concepts of "tactical purpose" and "tactical task" in the theory of operational and exploratory activity

2021;
: 270-278
Authors:
1
Candidate of Law, Associate Professor, leading researcher of the organization's department scientific activity and protection of intellectual property rights National Academy of Internal Affairs

In the article, based on the results of generalization of scientific positions on the research topic, it is concluded that such categories as "tactical goal" and "tactical task" are interrelated, but not identical concepts. The own definition of the concept of "tactical goal" in the theory of operational and investigative activities - is the final expected (desired) result, which is preceded by a clear definition (specification) of operational and tactical tasks, and their implementation in a way that will ensure successful implementation of operational and tactical solutions (change of a specific operational and tactical situation in a favorable direction). It is noted that the concept of "tactical goal" in content is broader than the concept of "tactical task", and may include several "tactical tasks" in the theory of operational and investigative activities. The classification of the main features inherent in the operational and tactical tasks, which differ from the strategic tasks in the theory of operational and investigative activities, in particular: by time; by scale; by orientation; by way of solution.

1. Bululukov, O.Iu. (2015). Tseli i zadachi takticheskikh resheniy v kriminalistike [Goals and objectives of tactical decisions in forensic science]. Legea si Viata = Zakon i Znizn, Legea si Viata = Law and Life, 12/3, 15-18 [in Russian]. 2. Krykun, V.V. (2018). Zavdannia zakhystu obiektiv krytychnoi infrastruktury v Ukraini: poniattia, zmist i spivvidnoshennia z metoiu [Tasks of protection of critical infrastructure in Ukraine: the concept, content and relationship to the goal]. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk, Prykarpattya Legal Bulletin, 2(23), 4, 157-161 [in Ukrainian]. 3. Elkind, P.S. (1976). Tseli i sredstva ikh dostizheniia v sovetskom ugolovno-protsessualnom prave [Goals and means of achieving them in the Soviet criminal procedure law]. L: LGU [in Russian]. 4. Pohoretskyi, M.A. (2004). Meta i zavdannia operatyvno-rozshukovoi diialnosti [The purpose and objectives of operational and investigative activities]. Problemy zakonnosti, Problems of legality, 70, 95-103 [in Ukrainian]. 5. Potemkin, I.Iu. (2002). Voprosy pravovogo regulirovaniia zadach ugolovnogo protsessa i protsessa dokazyvaniia po ugolovnym delam [Questions of legal regulation of the tasks of the criminal process and the process of proving in criminal cases.]. Aktualnye problemy reformirovaniia pravovoy sistemy Rossiyskoy Federatsii, Actual problems of reforming the legal system of the Russian Federation: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (p. 372). (Vols. 1-3). E.V. Novikov (et al.). (Ed.). Belgorod: BelGU [in Russian]. 6. Bytiak, Yu.P. (Ed.). (2000). Administratyvne pravo Ukrainy [Administratyvne pravo Ukrayiny]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian]. 7. Anisimov, H.M. (2003). Zlovzhyvannia doviroiu yak sposib vchynennia zlochynu: poniattia i kryminalno-pravove znachennia [Abuse of trust as a way of committing a crime: the concept and criminal significance]. Candidate's thesis. Kharkiv [in Ukrainian]. 8. Sereda, V.O. (2005). Problemy pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti prokurora z pidtrymannia derzhavnoho obvynuvachennia v sudi [Problems of improving the efficiency of the prosecutor's activities in support of public prosecution in court]. Candidate's thesis. Kharkiv [in Ukrainian]. 9. Khashimov, R.A. (2006). Kategoriia "tsel" v ugolovnom protsesse [Category "goal" in criminal proceedings]. Extended abstract of candidate's thesis. Cheliabinsk [in Russian]. 10. Servetskyi, I.V., & Yurchenko, O.M. (2011). Rozshukove pravo: samostiina haluzeva yurydychna nauka [Investigative law: independent branch legal science]. Yurydychna nauka, Legal science, 1(1), 166-176 [in Ukrainian]. 11. Ovchinnikov, O.M. (2017). O sootnoshenii tseley i zadach operativno-rozysknoy deiatelnosti [On the correlation of goals and objectives of operational-search activity]. Molodoy uchenyy, Young scientist, 13(147), 466-469. Retrieved from https://moluch.ru/archive/147/41292 [in Russian]. 12. Busel, V.T. (Ed.). (2001). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: Perun [in Ukrainian]. 13. Dal, V.I. (1980). Tolkovyy slovar znivogo velikorusskogo iazyka [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language]. (Vols. 1-4). Moscow: Rus. iaz. [in Russian]. 14. Oznegov, S.I., & Shvedova, N.Iu. (1999). Tolkovyy slovar russkogo iazyka [Explanatory dictionary of the Russian language] (4th ed.). Moscow: Azbukovnik [in Russian]. 15. Zakon Ukrainy "Pro operatyvno-rozshukovu diialnist": vid 18 liut. 1992 r. No. 2135-XII [Law of Ukraine "On operative-search activity" from February 18, 1992, No. 2135-XII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 22, 303 [in Ukrainian]. 16. Shienok, V.P. (2005). Operativno-rozysknaia strategiia [Operational search strategy]. Vestnik akademii MVD Respubliki Belarus, Bulletin of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus, 2, 108-112 [in Russian]. 17. Bandurka, O.M. (2002). Operatyvno-rozshukova diialnist [Operational search activity]. (Vols. 1-2). Kharkiv: Nats. un-t vnutr. sprav [in Ukrainian]. 18. Mezinov, D.A. (2010). O sootnoshenii poniatiy "tsel" i "zadacha" v nauke ugolovnogo protsessa [On the relationship between the concepts "goal" and "task" in the science of criminal procedure]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, Tomsk State University Bulletin, 340, 129-131 [in Russian]. 19. Belkin, R.S. (1988). Kriminalistika: problemy, tendentsii, perspektivy. Ot teorii - k praktike [Forensic science: problems, trends, prospects. From theory to practice]. Moscow: Iurid. lit. [in Russian]. 20. Shuklin, A.E. (2012). Osobennosti priniatiia informatsionnykh i takticheskikh resheniy v sloznnykh sledstvennykh situatsiiakh [Features of making information and tactical decisions in difficult investigative situations]. Candidate's thesis. Ekaterinburg [in Russian]. 21. Antsyferov, O.Yu., Chystolinov, O.M., & Yeskov, S.V. (et al.). (2015). Osnovy operatyvno-rozshukovoi diialnosti [Fundamentals of operational and investigative activities]. S.M. Husarova (Ed.). Kharkiv: Zolota mylia [in Ukrainian]. 22. Albul, S.V., Andrusenko, S.V., Mukoida, R.V., & Nozdrin, D.O. (2016). Osnovy operatyvno-rozshukovoi diialnosti [Fundamentals of operational and investigative activities]. S.V. Albul (Eds.). Odesa: ODUVS [in Ukrainian]. 23. Shevchuk, V. (2016). Znachennia taktychnykh zavdan dlia pobudovy ta realizatsii typovykh taktychnykh operatsii u kryminalnomu provadzhenni [The value of tactical tasks for the construction and implementation of typical tactical operations in criminal proceedings]. Natsionalnyy iuridicheskiy znurnal: teoriia i praktika, National Legal Journal: Theory and Practice, 204-207 [in Ukrainian]. 24. Sinilov, G.K. (2007). O nekotorykh itogakh razvitiia teorii operativno-rozysknoy deiatelnosti za poslednie 15 let (1990-2005 gg.) i ee aktualnykh problemakh na bliznayshuiu perspektivu [On some results of the development of the theory of operational-search activity over the past 15 years (1990-2005) and its topical problems in the near future]. Problemy pravookhranitelnoy deiatelnosti, Law enforcement problems, 1, 15-21 [in Russian]. 25. Shikanov, V.I. (1983). Teoreticheskie osnovy takticheskikh operatsiy v rassledovanii prestupleniy [Theoretical Foundations of Tactical Operations in Crime Investigation]. Irkutsk: Irkut. un-t [in Russian]. 26. Shikanov, V.I. (1975). Informatsiia k takticheskoy operatsii "Atributsiia trupa" [Information for the tactical operation "Attribution of the corpse"]. Irkutsk: Irkut. un-t [in Russian]. 27. Zhuravel, V.A. (2010). Obstavyny, shcho pidliahaiut ziasuvanniu, u strukturi kryminalistychnoi metodyky [Circumstances to be clarified in the structure of forensic methodology]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky, Theory and practice of forensic science and criminology, 10, 13-20 [in Ukrainian]. 28. Shepitko, V.Iu. (2007). Tipovye takticheskie operatsii v sisteme informatsionnogo obespecheniia sledstvennoy deiatelnosti [Typical tactical operations in the information support system for investigative activities]. Informatsionnoe obespechenie pravookhranitelnoy deiatelnosti: problemy, tendentsii, perspektivy, Information support of law enforcement: problems, trends, prospects: Proceedings of the Scientific Conference (pp. 223-228). Kaliningrad: Kaliningrad. iurid. in-t MVD Rossii [in Russian]. 29. Sorokotiagin, I.N. (1986). Ispolzovanie spetsialnykh poznaniy v kriminalisticheskom komplekse "ustanovlenie neopoznannogo trupa ili ego chastey" [The use of special knowledge in the forensic complex "identification of an unidentified corpse or its parts"]. Takticheskie operatsii i effektivnost rassledovaniia, Tactical operations and the effectiveness of the investigation: Proceedings of the Scientific Conference (pp. 96-105). Sverdlovsk: Sverdl. iurid. in-t [in Russian]. 30. Nikitchenko, V.F., & Dmitriev, P.S. (et al.). (Ed.). (1972). Kontrrazvedyvatelnyy slovar KGB [KGB counterintelligence dictionary]. Moscow: Nauch.-izdat. otdel [in Russian]. 31. Pavlenko, S.O. (2021). Naukovi pidkhody do rozuminnia poniattia "operatyvna kombinatsiia" v teorii operatyvno-rozshukovoi diialnosti [Scientific approaches to understanding the concept of "operational combination" in the theory of operational and investigative activities]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho, Scientific notes of Tavriya National University named after V.I. Vernadsky, 32(71), 3, 76-82 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32838/TNU-2707-0581/2021.3/13 32. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy "Pro skhvalennia Stratehii borotby z orhanizovanoiu zlochynnistyu": vid 16 veres. 2020 r. No. 1126-r [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Strategy for Combating Organized Crime" from September 16, 2020, No. 1126-r]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-2020-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pavlenko S. "The relationship between the concepts of "tactical purpose" and "tactical task" in the theory of operational and exploratory activity" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/relationship-between-concepts-tactical-purpose-and