The concept of "violence" in the school environment

2022;
: 344-357
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

The article presents materials of research on the problem of school violence. The purpose of the article is to study (disclose) the essential content of the concept of violence in the school environment, as well as to determine the main content of the concept of "bullying". The study analyzes and systematizes theoretical approaches to understanding the phenomenon of school violence, the most developed in the scientific literature. A comparative analysis of the concept of school violence and other concepts that are similar in nature. The concept of violence in the school environment is covered in various scientific projections and in accordance with the legislation of Ukraine. 

The interpretation of the concept of school violence in a broad and narrow sense is considered. The works of modern researchers of different periods who analyzed this issue are analyzed. 

The analysis of the interpretation of the concept of bullying is carried out. These statistics show the state of bullying in Ukraine. Indicators of case law on bullying in Ukraine are presented. It is determined that being an integral part of the existence of society, violence is more or less inherent in the school environment. In English-language literature, the topic of school violence is not new, however, in the domestic psychological, pedagogical and sociological science, this problem began to be actively studied during the years of independent Ukraine. 

There is no common and uniform definition of the term "bullying" today, so in Ukraine it is defined in various regulations governing this problem. It should be noted that bullying is not, and be able to distinguish bullying from the usual conflict, coercion, aggression, abuse of peers, because criminal violence is the most dangerous form of criminal activity, so you need to be sufficiently prepared to fight it.

Further research should be aimed at in-depth study of the reasons for its existence and its prevention in the school environment, as harassment in educational institutions is a criminogenic factor and has an increased risk of involvement in illegal behavior and crime.

1. Konstytutsiya  Ukrayiny (1996). [Constitution of Ukraine].:  Zakon  Ukrayiny  vid 28 chervnya 1996 r. No 254k/96-VR. Verkhovna Rada Ukrayiny.  Vidomosti  Verkhovnoyi  Rady  Ukrayiny. 1996. No 38. St. 160/ 

2. Berkovyts,  L. (2007). Ahressyia: prychynы, posledstvyia y control [Aggression: causes, consequences and control ].  S. 24–25.

3. Kessedy, F. Kh. ( 1979). Arystotel y sovremennost.Voprosы fylosofyy.  [Aristotle and Modernity. Questions of Philosophy]. № 3. S. 17.

4. Mykytchyk, O. V. (2002).Zlochyn yak sotsialne yavyshche: filosofsko-pravovyi aspect. [Crime as a social phenomenon: philosophical and legal aspect] dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.12 / O.V. Mykytchyk. K.S. 50.

5. Bandurka A. M., Zelynskyi A. F. (1996). Vandalyzm[Vandalism].  Kharkiv: Un-t vnutr. del. S. 200.

6. Humin, O. M. (2009). Kryminalna nasylnytska povedinka proty osoby [Criminal violent behavior against a person] monohrafiia. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav. S. 360.

7. Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk (2004). [Political science encyclopedic dictionary]. 2-he vyd., S. 736.

8. Shuvalska, L. R. (2013). Naukovi doslidzhennia yurydyko-psykholohichnoi pryrody yavyshcha «nasylstva proty zhyttia ta zdorovia» [Scientific research of the legal and psychological nature of the phenomenon "Violence against life and health"]. Nashe pravo. № 2. S. 119-124.

9. Lishchuk, N. O. (2202). Nasylnytski dii, shcho vchyniaiutsia shchodo zhinok: prychyny ta zapobihannia[Violence against women: causes and prevention] dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.08 / N.O. Lishchuk. Lviv., S. 211–228.

10. Oros, O.B. (2019). Fenomen nasylstva v sotsiolohii. [The phenomenon of violence in sociology]. Habitus. №9. Odesa. S. 120.

11. Mizhnarodna politseiska entsyklopediia (2005). [International Police Encyclopedia]. 2005. T.2. S. 1224.

12. Dzhuzha O. M., Vasylevych V. V., Hida O. F., ta in. (2011). Profilaktyka zlochyniv. [Crime prevention]. K. Atika. S.20.

13. Kobrynskyi, D. Yu. (2007). Filosofsko-pravove vyznachennia nasylstva. Problemy filosofii prava.[Philosophical and legal definition of violence. Problems philosophy of law]. T. IV–V. S. 202–224.

14. Kolomoiets, O. D., (2010). Administratyvno-pravove rehuliuvannia vidpovidalnosti za vchynennia nasylstva u simi, nevykonannia zakhysnoho prypysu abo neprokhodzhennia korektsiinoi prohramy. [Administrative and legal regulation of liability for acts domestic violence, failure to comply with a protective order or failure to complete a correctional program ] : avtoref. dys... na zdobuttia nauk. stupenia. kand. yuryd. nauk za spets.:12.00.07 «administratyvne pravo i protses ; finansove pravo; informatsiine pravo» /O. D. Kolomoiets. – Zaporizhzhia, 2010.  S. 23.

15. Humin, O. M. (2014). Poniattia kryminalnoi nasylnytskoi povedinky ta yii vydy. [The concept of criminal violent behavior and its types].Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Yurydychni nauky. № 807. S. 141-147.

16. Humin O. M. (2010). Kryminalna nasylnytska povedinka osoby : teoretyko-prykladni aspekty. [Criminal violent behavior of a person: theoretical and applied aspects] avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora yuryd. nauk :12.00.08  kryminalne pravo ta kryminolohiia; kryminalno-vykonavche pravo.  Lviv : Lvivskyi derzh. un-t vnutr. sprav, 2011.  S.36.

17. Attride-Stirling J. On Becoming Natural: PhD thesis / J. Attride-Stirling. – London: University London, 1997. – 223 р

18. Levchenko, Yu. O. (2021). Sotsialna ta pravova sutnist bulinhu. [Social and legal essence of bullying. Scientific ]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. № 118. S. 67-75

19. Sliusariu, V. M. (2014). Poniattia «ahresiia» u predmetnomu poli sotsialnoi filosofii v konteksti doslidzhennia problem nasyllia. [The concept of "aggression" in the subject field of social philosophy context of violence research]. Naukovi zapysky Kyivskoho universytetu turyzmu, ekonomiky I prava.M№.18. S. 68–79.

20. Sliusar, V. M. (2015). Deiaki zauvazhennia do vyznachennia poniattia «nasyllia»: sotsialno–filosofskyi aspect. [Some remarks on the definition of "violence":socio-philosophical aspect ]. Hileia: naukovyi visnyk. № 98 (7). S. 432.

21. Hofmeister H. Der Wille zum Krieg oder Die Ohnmacht der Politik. Ein philosophisch–politischer Traktat / H. Hofmeister. – Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2001. – 160 s

22. Christ M. Gewalt – Begriffe und Forschungsprogramme / Michaela Christ, Christian Gudehus // Gewalt. Ein interdisziplinäres Handbuch / Christian Gudehus, Michaela Christ (Hrsg.). – Stuttgart,Weimar: Verlag J. B. Metzler, 2013. – S.1–16.

23. Yarmysh, N. M. (1999). Diia yak oznaka obiektyvnoi storony zlochynu (problemy psykholohichnoi kharakterystyky). [Action as a sign of the objective side of the crime (the problem of psychological characteristics]. Kharkiv : Osnova. S. 84

24. Sobko, H. M. (2019). Spivvidnoshennia poniat «prymus», «prymushuvannia» ta «nasylstvo». [The relationship between the concepts of "coercion", "coercion" and "violence"]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia. № 40. S. 117-120.

25. Pro zatverdzhennia Poriadku rozghliadu zvernen ta povidomlen z pryvodu zhorstokoho povodzhennia z ditmy abo zahrozy yoho vchynennia  (2014). [About the statement of the Order of consideration of appeals and messages concerning cruel treatment of children or threats of its commission]. Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy, Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy, Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 19 serpnia 2014 roku № 564/836/945/577 [Elektronnyi resurs]. – Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-п. 

26. Amelina, O. (2014). Bulinh – odna z form nasyllia nad ditmy v shkolakh. [Bulinch is a form of violence against children in schools]. Oksana Amelina // Dytynstvo bez nasyllia: suspilstvo, shkola i simia na zakhysti prav ditei : zb. materialiv Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Ternopil, 29–30 kvit. 2014 r.) / za zah. red. O. Kikinezhdi. – Ternopil : Stereoart, 2014. – S. 139–141.

27. Polianychko, A. O. (2014). Chynnyky determinatsii nasylnytskoi povedinky v uchnivskomu seredovyshchi. [Factors in determining violent behavior in students environment]. Dytynstvo bez nasyllia: suspilstvo, shkola i simi na zakhysti prav ditei. S. 232–234.

28. Koval A. V., Alekseenko A. A., (2016). Suchasni pidkhody do vyznachennia ta klasyfikatsii bulinhu v shkilnykh pidlitkovykh kollektyvakhiu. [Modern approaches to definition and classification bullying in school teen groups]. Naukovi pratsi. Seriia : Pedahohika. T. 269, Vyp. 257. S. 7-11.

29. Dr. Robyn N. Khaarr. (2013). Otsenka nasylyia v otnoshenyy detei v shkolakh. [Assessing violence against children in schools]. Kazakhstana. S. 157.

30. Saveliev, Yu. B., Salata T. M., (2009). Vykliuchennia ta nasylstvo : chy isnuie bulinh v ukrainskii shkoli? [Exclusion and violence: is there bullying in Ukrainian school?]. Naukovi zapysky NaUKMA T. 97. S. 71 – 75.

31. Vykhor, S. (2014). Proiavy ta prychyny nasyllia v osvitnomu seredovyshchi. [Manifestations and causes of violence in the educational environment] / Svitlana Vykhor // Dytynstvo bez nasyllia: suspilstvo, shkola i simia na zakhysti prav ditei : zb. materialiv Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Ternopil, 29–30 kvit. 2014 r.) / za zah. red. O. Kikinezhdi. Ternopil : Stereoart, S. 147–150.

32. Hryshko, V. I. (2020). Istoryko-pravova kharakterystyka poniattia «bulinh». [Historical and legal characteristics of the concept of "bullying"]Porivnialno-analitychne pravo № 3. S. 228

33. Olweus D. Bullying in school: Evaluation and dissemination of the Olweus Bullying Prevention Program. American Journal of Orthopsychiarty. 2010. Vol. 8(1). P. 124-134. URL: https://www.researchgate.net/publication/43180648_Bullying_in_school_Evaluation_and_dissemination_of_the_Olweus_Bullying_Prevention_Program (дата звернення 16.11.2019)

34. Shumilo, O. O.  (2014). Shchodo vyznachennia vydiv nasylstva sered uchnivskoi molodi. [Regarding the definition of types of violence among student youth].Pytannia borotby zi zlochynnistiu. Vyp. № S27. S. 301-310.

35. Sudenko, Yu. A. ( 2021).Yurydyko-psykholohichna kharakterystyka bulinhu ta yoho poperedzhennia. [Legal and psychological characteristics of bullying and its prevention] dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora filosofii za spetsialnistiu: 081  Pravo. Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav / Sudenko Yuliia Anatoliivna Kyiv. S. 178.

36. Vedernikova, A. O. (2021). Kryminolohichna kharakterystyka vydiv bulinhu v zakladakh osvity. [Criminological characteristics of types of bullying in educational institutions]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii № 3. S. 159-166.

37. Zakon Ukrainy «Pro osvitu». [Law of Ukraine "On Education"].(1991) № 1060-KhII [Elektronnyi resurs] // Vidomosti Verkhovnoi Rady (URSR). –. – Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

38. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia. [Code of Ukraine on Administrative Offenses] vid 07.12.1984 № 8073-Kh. [Elektronnyi resurs]. - Retrieved from  https://zakon.rada.gov.ua/laws/

39. Tymoshenkoiu, V. I. (2019).Bulinh. [Bullying]. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. T. 18. Pravo. S.49-51.

40. SelekmanJ. Bullying: Itisn’twhatitusedtobe / J. Selekman // PediatricNursing. – 2004. – № 3. – Р.27–30.

41. Koval A. V., Alekseenko A. A., (2016). Suchasni pidkhody do vyznachennia ta klasyfikatsii bulinhu v shkilnykh pidlitkovykh kollektyvakhiu. [Modern approaches to definition and classification bullying in school teen groups]. Naukovi pratsi. Seriia : Pedahohika. T. 269, Vyp. 257. S. 7-11.

42. Korol, A. (2019). Prychyny ta naslidky doslidzhennia yavyshcha bulinhu. [Causes and consequences of the study of the phenomenon of bullying]. Vidnovne pravosuddia v Ukraini. № 1-2. S.85-93.

43. Borshchevska, A. V. (2014). Bulinh u shkolakh yak chynnyk psykhichnoho nezdorovia. [Bulin in schools as a factor in mental illness].Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. № 6. S. 48-52.

44. Hodetska, T. (2019). Bulinh yak sotsialno-psykholohichnyi fenomen. [Bullying as a socio-psychological phenomenon]. Vseukrainskyi naukovo-praktychnyi zhurnal «Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii». № 19(2). S. 40–47.

45. Ozhyiova, O. M. (2011).Shkilne nasylstvo: sutnist, vydy, profilaktyka.[ School violence: essence, types, prevention]  : dys. . na zdobuttia nauk. stupenia kand. sotsiol. Nauk: 22.00.04 – spetsialni ta haluzevi sotsiolohii. Kharkiv, 2011. S.229.

46. Lubenets, I. H. Nasylstvo sered uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv: kryminolohichna kharakterystyka ta zakhody zapobihannia. [Violence among students of secondary schools: criminological characteristics and prevention measures] : dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.08 / I.H. Lubenets ; Derzh. NDI M-va vnutr. sprav Ukrainy. – Kyiv, 2017. – S. 266.

47. Lantukh, I. S. (2021). Ohliad doktrynalnykh ta zakonodavchykh dzhereli z pytannia interpretatsii poniattia «bulinh». [Review of doctrinal and legislative sources on the issue of interpretation the concept of "bullying"]. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. № 2.- S. 55-60.

48. Sokolova I. O., Filippova A. Yu. (2021). Analiz sudovoi praktyky shchodo bulinhu v osvitnikh zakladakh Ukrainy. [Analysis of case law on bullying in education institutions of Ukraine]. Aktualni problemy derzhavy i prava zb. nauk. pr. № 92 - S. 130-140.

49. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. [Unified state register of court decisions]. [Elektronnyi resurs]. – Retrieved from  https://reyestr.court.gov.ua/

50. Hryb, V.V. ( 2021). Ohliad sudovoi praktyky shchodo boulinhu.[ Review of bowling case law]. Retrieved fromhttps://protocol.ua/ua/oglyad_sudovo_praktiki_shchodo_bulingu/

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2022/concept-violence-school-environment Denisyuk M. The concept of "violence" in the school environment.