Характеристика судово-товорознавчої експертизи товарів народного споживання та послуг

Визначено суть поняття «судово-товарознавча експертиза товарів народного
споживання та послуг». Охарактеризовано наукові погляди на поняття судово-товаро-
знавчої експертизи товарів народного споживання та послуг. Визначено основні об’єкти
судово-товарознавчої експертизи. Окреслено основні завдання судово-товарознавчої
експертизи товарів народного споживання та послуг. Наведено, що під час проведення
судово-товарознавчої експертизи можна здійснювати органолептичні, фізико-хімічні та
мікробіологічні дослідження товарів народного споживання

1. Arkhipov V. V. Sudovo-tovaroznavcha ekspertyza tovariv narodnoho spozhyvannia ta posluh:
teoriia tv. praktyka: navch.-prakt. posib. 2-he vyd. [Forensic examination of consumer goods and services:
the theory of tv. practice. 2nd form. Educational and practical guide].Kyiv. Tsent uchbovoi literatury.
2016. 306 р. 2. A. H. Zahorodnii, H. L. Vozniuk. Finansovo-ekonomichnyi slovnyk. [Financial and
Economic Dictionary] 3-te vyd.,dop. ta pererob. Lviv. Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2011. 844 s.
3. Pro publichni zakupivli. Zakon Ukrainy. [About Public Procurement. Law of Ukraine] Vidomosti
Verkhovnoi Rady, 2016, № 9. st. 89. URL://zakon3.rada.gov.ua/. 4. Dodonkyn Yu. V. Tamozhennaia
ekspertyza tovarov [Customs examination of goods]. M.: ASAOEMIA. 2003. 270 s. 5. Kozmych D. I.,
Kobyshchan A. D., Nazarenko L. O. Ekspertyza tovariv.[Examination of goods] Poltava: RVV PUET,
2011. 374 s. 6. Sudovi ekspertyzy u sudochynstvi Ukrainy: nauk.-prakt. posib. [Judicial Expertise in the
Proceedings of Ukraine: Sciences. Pract. manual]; za zah. red. V. H. Honcharenka, I. V. Hory. K.:
Yurynkom Inter, 2015. 504 s. 7. Nazarenko L. O. Ekspertyza tovariv (Ekspertyza prodovolchykh tovariv):
navch. posib. [Examination of goods (Examination of food products): Teaching. manual]. K. : «Tsentr
uchbovoi literatury», 2014. 312 s. 8. Plesovskykh Yu. H. Sudebnaia эkspertyza: problemы naznachenyia
y proyzvodstva. [Forensic examination: problems of appointment and production]. Эkspert-krymynalyst.
2009. No. 2. S. 39–45. 9. Shcherbakovskyi M. H. Pryznachennia ta provadzhennia sudovykh ekspertyz:
navch. posib. [Appointment and execution of forensic examinations: teaching. manual]. X.: Faktor, 2011.
400 s. 10. Arkhipov V. V. Klasyfikatsii ekspertnykh zavdan, yaki vyrishuiutsia v ramkakh sudovotovaroznavchoi
ekspertyzy. [Classifications of expert tasks, which are solved within the framework of
forensic examination expertise.]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 2007. No. 4. S. 181–187.