Синтез та властивості вуглеводневих олігомерів, модифікованих малеїновим ангідридом

Received: April 03, 2017
Accepted: April 03, 2017
Автори: 
Д. Б. Кічура

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

Вивчено вплив температури процесу, а також кількості модифікатора або
мономеру на синтез вуглеводневих олігомерів. У результаті експериментальних
досліджень встановлено основні закономірності та визначено оптимальні умови
перебігу процесу: температура 453 К, кількість модифікатора 15% мас., тривалість 6
год. Синтезовані олігомери можна використовувати як замінники дорогих та
дефіцитних продуктів природного походження, наприклад, рослинних олій, каніфолі.
Побічні продукти виробництва олігомерів також знаходять широке застосування. Article is devoted to the study of influence of the process temperature and also the
quantity of modifiers or monomers. The major features and optimal conditions of the process
were determined. The investigation of the process in the medium of the inert gas – argon
under the following process conditions: temperature – 453 K and quantity of modifiers
(comonomers) – 15% wt., time – 6 hours was carried out. The synthesized olygomers are used
as substitutes of expensive and deficient products of natural origin, for example, of oils and
rosin. The by-products, namely distillates, are used as solvents in lacquer–paint industry and
as a component of boilers.

1. Дідошак Р. О. Удосконалення технології виробництва нафтополімерних смол ініційованою
олігомеризацією фракції С9: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.17.04 / Р. О. Дідошак. –
Львів, 2006. – 17 с. 2. Думский Ю. В., Но Б. И., Бутов Г. М. Химия и технология нефтеполимерных
смол. М.: Химия, 1999. – 302 с. 3. Кичура Д. Б. Перспективны синтеза олигомеров на основе
нефтехимического сырья / Д. Б. Кичура, А. М. Рыпка, Ю. А. Курташ, Б. О. Дзиняк // VІI міжн.
Мамедалієвська конф. з нафтохімії, 29 вересня - 2 жовтня 2009 р.: Зб. наук. праць за матеріалами
конф. - Баку (Азербайджан), 2009. - С. 135–136. 4. Кичура Д. Б. Рациональное использование
побочных продуктов нефтехимических производств / Д. Б. Кичура, Ю. А. Курташ,
Р. А. Субтельный, Б. О. Дзиняк // Наукоемкие химические технологии ‘2010: ХІІІ міжн. наук.-техн.
конф., 29 червня – 2 липня 2010 р.: Тези доп. - Іваново (РФ) – Суздаль (РФ), 2010. - С. 102-104.
5. Kichura D.B. Use of by–products of petrochemical productions for synthesizes of reactivity olygomers /
D. B. Kichura, Z. G. Pich, Y. A. Kurtash,B. O. Dzinyak // Химия нефти и газа ‘2009: VІI Міжн. конф.,
21 - 26 вересня 2009 р.: Зб. наук. праць за матеріалами конф. - Томськ (РФ), 2009. - С. 662–666.
6. Кічура Д. Б. Синтез вуглеводневих олігомерів з ангідридними групами / Д. Б. Кічура, Б. О. Дзіняк //
Поступ у нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості: VI наук.-техн. конф., 25–28
квітня 2012 р.: Зб. наук. праць за матеріалами конф. – Львів, 2012. – С. 225.