Analysis of the influence of geological structure of the rocks to the characteristics of the landslides

2014;
: pp. 112-124
https://doi.org/10.23939/jgd2014.02.112
Received: December 14, 2014
1
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
2
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
3
Ivano- Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Purpose. The purpose of these studies is to analyze the influence of geological structure, including engineering geological zoning, morphological features of relief to the characteristics of landslides and their subsequent statistical analysis to identify the impact of external factors to the complex conditions of formation of landslides. Worked out inventory of landslides Transcarpathian and Chernivtsi regions that contain information about the spatial database and features of 3458 landslides. Methods. Solving this problem consists of the following stages: 1) determine of zoning patterns and distribution of landslides using GIS technologies (building maps with appropriate zoning and counting the number of shifts, each geotechnical field, each geotechnical area calculation of the surface area affected by landslides, the distance to the base level, the  slope exposition); 2) analysis of the distribution of landslides of relative geological units; 3) analysis of the distribution of landslides with respect to the exposure of the slope; 4) the statistical analysis of characteristics of landslides - length, width, area, height of wall disruption, power of sliding mass and morphological characteristics of relief - absolute marks of landslides, steep slope and distance to the base level of erosion with application of cross-correlation and cluster analyses for determination of influence of external factors to forming of landslides; 5) analyze the impact of steep longitudinal profile of the formation of different types of landslides. Results. The research is a necessary part for spatiotemporal prediction of landslides. Scientific novelty. By a cluster analysis the groups of landslides of changes are selected which are determined the different terms of forming. According to the geomorphological setting – steep of longitudinal profile determined by the flow landslides and mudslides of block bearings, which are characterized by different mechanisms of displacement. The practical significance. The results obtained during the research can be used to predict the risk of landslides and an early warning of possible landslides, in the development of anti-measures, in assessing areas for development.

 1. Adamenko O. M., Rudko G. I., Kovalchuk I P. Ekolohichna heomorfolohiya: pidruchnyk [Ecological geomorphology: a textbook]. Ivano-Frankivsk, Fakel, 2000, 411 p.
 2. Bahriy I. D., Blinov P. V., Hozhyk P. F., Kozhemiakin V. P. Aktyvizatsiya nebezpechnykh heolohichnykh yavyshch u Zakarpatti yak naslidok ekstremal'nykh pavodkiv [Activation of hazardous geological phenomena in our region as a result of extreme floods]. Kyiv, IHN NAN Ukrayiny, 2004, 210 p.
 3. Herenchuk K. I. Pryroda Zakarpat·s'koyi oblasti za red. K. I. Herenchuka [Nature Transcarpathian]. Lviv, Vyshcha shkola, 1981, 156 p.
 4. Hoshovskyy S. V., Rudko H. I., Presner B. M. Ekolohichna bezpeka tekhnopryrodnykh heosystem u zv’yazku z katastrofichnym rozvytkom heolohichnykh protsesiv [Environmental safety technogene Geosystems due to catastrophic geological development processes]. Kyiv, ZAT “Nichlava”, 2002, 624 p.
 5. Hulakyan K. A., Zuev V. V., Osyyuk V. A. Ynzhenerno-heolohycheskoe prohnozyrovanye эkzohennыkh heolohycheskykh protsessov [Engineering geological forecasting exogenous geological processes]. Hydroheolohyya y ynzhenernaya heolohyya – Obzor ynf., Moskva, 1992, vol 3, 39 p.
 6. Demchyshyn M. H. Sovremennaya dynamyka sklonov na terrytoryy Ukrayny [The current dynamics of slopes on the territory of Ukraine]. Kyiv, Naukova dumka, 1992, 251 p.
 7. Klimchuk L. M., Blinov P. V., Velichko V. F., Prymushko S. I., Fesenko O. V., Shestopalov V. M. Suchasni inzhenerno-heolohichni umovy Ukrayiny yak skladova bezpeky zhyttyediyal'nosti [Modern engineering-geological conditions of Ukraine as a part of life safety of vital functions]. Kyiv, VPTs “Ekspres”, 2008, 265 p.
 8. Kuzmenko E. D., Blinov P. V., Klimchuk L. M, Karpenko O. M,. Petrik M. V. Karpat·s'ki zsuvy: deyaki heomorfolohichni kharakterystyky ta zv’yazok yikh z litolohiyeyu [Carpatian landslides: some geomorphologic characteristics and their relations with lithology]. Geoinformatyka – Geoinformatics (Ukraine), Kyiv, 2004, no 1, pp. 74-83.
 9. Kyunttsel' V. V. Zakonomernosty opolznevoho protsessa na evropeyskoy terrytoryy SSSR y eho rehyonal'nyy prohnoz [Laws of the landslide process in the European part of the USSR and its regional forecast]. Moskva, Nedra, 1980, 213 p.
 10. Lomtadze V. D. Ynzhenernaya heolohyya. Ynzhenernaya heodynamika [Engineering geology. Engineering Geodynamics]. Leningrad, Nedra, 1977, 479 p.
 11. Natsional'na dopovid' pro stan tekhnohennoyi ta pryrodnoyi bezpeky v Ukrayini u 2013 rotsi [National Report on the State of Technological and Natural Safety in Ukraine, 2013]. Available at: http://www.mns.gov.ua/content/annual_report_2013.html
 12. Manukyan D. A. Kyzarysova O. B. Faktory formyrovanyya y razvytyya opolznevykh protsessov v spetsyfycheskykh uslovyyakh terrytoryy KBR, ykh prohnoz y monytorynh [Factors of formation and development of landslide processes in the specific conditions of the CBR area, their prognosis and monitoring]. Trudy “Problems of scientific support for the development of ecological and economic potential of Russia”, Moskva, 2004, pp.40-44.
 13. Rudko H. I., Erysh I. F. Opolzny y druhye heodynamycheskye protsessы hornoskladchastыkh oblastey Ukrayny (Krym, Karpaty) [Landslides and others geodynamic Processes mountain regions of Ukraine (the Crimea, the Carpathians)], Monohrafyya, Kyiv, Zadruha, 2006. 624 p.
 14. Rudko H. I., Shkitsa L. Ye, Shuta R. Z. Kontseptsiya rehional'noho prohnozuvannya zsuviv ta seliv Karpat·s'koho rehionu Ukrayiny [The concept of regional forecasting landslides and mudflows Carpathian region of Ukraine]. Ekolohiya ta tekhnohenna bezpeka, 2002, no 3 (4), pp.197 – 200.
 15. Klimchuk L. M., Krasnook L. M., Kuzmenko E.D. ta in. Uzagalnennya materialiv inzhenerno-heolohichnoho dovyvchennya terytoriyi Ukrayiny z metoyu pidhotovky heolohichnoho zabezpechennya protyzsuvnykh zakhodiv na derzhavnomu rivni [Generalization of materials engineering and geological to study territory of Ukraine to prepare geological events and providing landslides protective complexes and GIAS ES at the state level: report on research work] zvit pro naukovo-doslidnu robotu. Kyiv, DNVP “Geoinform Ukrayini”, 2009, 284 p.
 16. Shushnyak V. M. Suchasna ekzomorfodynamika Ukrayins'kykh flishovykh Karpat: avtoref. dys... kand.  heohraf. nauk: 11.00.04  [Recent Exomorphodynamics of Ukrainian Flysch Carpathians. The manuscript. Dissertation for obtaining a scientific degree of candidate of geographic sciences by speciazation 11.00.04 – Geomorphology and Paleogeography]. LNU Ivan Franko, Lviv, 2007, 20 p.
 17. Saro Lee, Kyungduck Min. Statistical analysis of landslide susceptibility at Yongin, Korea. Environmental Geology, 2001, vol. 40, no. 9, pp. 1095-1113. https://doi.org/10.1007/s002540100310
 18. Hüseyin Sendir, Işık Yılmaz. Structural, geomorphological and geomechanical aspects of the Koyulhisar landslides in the North Anatolian Fault Zone (Sivas, Turkey). Environmental Geology, 2002, vol. 42, pp. 52-60. https://doi.org/10.1007/s00254-002-0528-9
 19. Yanjun Shang, Hyeong-Dong Park, Zhifa Yang, Jie Yang. Distribution of landslides adjacent to the northern side of the Yarlu Tsangpo Grand Canyon in Tibet, China. Environmental Geology, 2005, vol. 48, no. 6, pp. 721-741. https://doi.org/10.1007/s00254-005-0012-4
 20. Işık Yilmaz, Mustafa Yildirim. Structural and geomorphological aspects of the Kat landslides (Tokat—Turkey) and susceptibility mapping by means of GIS. Environmental Geology, 2006, vol. 50, no. 4, pp. 461-472. https://doi.org/10.1007/s00254-005-0012-4