Формування моделі каталогу генераторів інформаційного образу внз

Authors: 

Пелещишин А., Корж Р.

In the paper the notion of correctly defined generator is introduced, formal set-theoretic model of generator is built and formalization of structure of virtual community as a platform of university information activity is suggested.

1. Корж Р. О. Формалізація процесу формування інформаційного образу ВНЗ в соціальних середовищах Інтернету / Р. О. Корж, А. М. Пелещишин // Східно–Європейський журнал передових технологій. – Харків,  2013. - №5/3 (65) – С. 4-8. Бібліогр.: 10 назв. 2. Пелещишин А. М. Визначення комплексу показників віртуальної спільноти для вищих навчальних закладів / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж, О. Р. Трач // Східно–Європейський журнал передових технологій. – Харків,  2014. - №2/2 (68) – С. 16-23. Бібліогр.: 12 назв. 3. Сугак Д. Б. Роль веб-сайта в научно-образовательной деятельности вуза / Д. Б. Сугак // Вестник СПбГУКИ. - №3(12), сентябрь. – 2012. — С.77–82. 4. Філіпова Л. Інформаційне моделювання контенту університетського веб-сайту: загальні принципи та методики / Л. Філіпова, А. Шелестова // Вісник Книжкової палати, №3, 2014. 5. Тимовчак-Максимець О. Ю. Розроблення формалізованих запитів для виявлення веб-форумів та дискусій // О. Ю. Тимовчак-Максимець, А. М. Пелещишин // Вісник Національного авіаційного університету : – Київ, 2012. – № 1 (50). – С. 106–111. 6. Пелещишин А. М. Аналіз комунікативної взаємодії учасників спільнот веб-форумів / А. М. Пелещишин, О. Ю. Тимовчак-Максимець // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2010. – № 6/8 (48). – С. 44-49. 7. Корж Р. О. Етапи формування цілісного інформаційного образу ВНЗ та їхня характеристика / Р. О. Корж, А. М. Пелещишин // Інформація, комунікація, суспільство 2014 : матеріали 3-ої Міжнар. наук. конф. ІКС – 2014, 21-24 трав. 2014р., Україна, Львів, Славське / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2014. – Бібліогр.: 2 назви. 8. Lisa Harris (2010) Community in the Electronic Classroom: Virtual Social Networks and Student Learning. VDM Verlag Dr. Müller. P. 304. 9. Korz, R., Peleschyshyn, A., Syerov, Y., Fedushko, S. (2014). “The cataloging of virtual communities of education thematic.” Webology, 11(1), Article 117. Available at: http://www.webology.org/2014/v11n1/a117.pdf 10. Кудін А.П., Кархут В.Я., Франчук В.М. Інформаційно-комунікаційні технології та управління діяльністю вищого навчального закладу: освітній портал. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 16: Формування професійних компетентностей майбутніх вчителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. С. 26-29. 11. Verification of the Socio-demographic Characteristics of Virtual Community Members / S. Fedushko, A. Peleshchyshyn, R. Korzh, Yu. Syerov // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії : матеріали XII Міжнар. конф., присвяч. 170-річчю заснування Національного університету «Львівська політехніка», 25.02–01.03 2014 р., Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – С. 632.