Формалізація процесу стратегічного планування розвитку регіонального туризму в Україні.

2017;
: pp. 24-36
Accepted: March 28, 2017
1
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
2
Lviv Politechnik National University, Software Department

Methodical approach is worked out in relation to formalization of process of the strategic
planning of development of regional tourism in Ukraine. In this approach such specific
features of the strategic planning are complex taken into account: simultaneous belonging to
politics of development of tourist industry of the state and socio-economic politics in the field of
development of regional tourism; intercommunication of the strategic planning is with a public
policy and state administration. An objective function and system of criteria are set forth and
built for the achievement of certain level of development of regional tourism. Basic principles
of ground of projects of acceptance of strategic decisions are worked out and others like that.
Offered approach is suitable not only for the acceptance of strategic decisions in the field of
development of regional tourism on certain territory of the state. At first it is needed to specify
the primary objective of the strategic planning for a corresponding region. It is then needed to
define the basic criteria (criterion) of achievement of certain level of development regional.

1. Агафонова Л. Г. Визначення конкурентоспроможності туристичного продукту // Стра-
тегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування. – К.: Вид-во КТЕУ, 2000. –
С. 430–434.

2. Ансофф И. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ.. – М.: Экономика, 1989. –
520 с.

3. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів: монографія. –
Львів: Вид-во ІРД НАН України, 2006. – 288 с.

4. Брайсон Джон М. Стратегічне планування для
державних і неприбуткових організацій: пер. з англ. А. Кам’янець. – Львів: Вид-во “Літопис”,
2004. – 352 с.

5. Ворошилова Г. О. Розвиток інвестиційних процесів у міжнародному туризмі //
Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний
аспект. – Донецьк: Вид-во Дон НУ, 2010. – 1050 с.

6. Горбулін В. П., Бєлов О. Ф., Лисицин
Е. М. Актуальні питання організації стратегічного планування державної політики національної
безпеки України // Стратегічна панорама. – 1999. – № 3. – С. 12–19.

7. Грицюк М. Ю., ГрицюкЮ. І.
Методи комплексного оцінювання варіантів стратегічного розвитку туристичної галузі // Вісник
Національного університету “Львівська політехніка”: зб. наук. праць. – Сер.: Комп’ютерні науки
та інформаційні технології. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2013. – № 672. – С. 110–
119.

8. ГрицюкЮ. І., Грицюк М. Ю. Моделювання стратегій поведінки конкурентних фірм на ринку
надання туристичних послуг // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: зб. наук. праць. – Сер.:
Інформаційні системи та мережі. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2016. – № 883. –
С. 23–35.

9. Грицюк М. Ю., ГрицюкЮ. І. Оптимізація проекту стратегічного розвитку туризму в
регіоні Українських Карпат // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: зб. наук. праць. – Сер.:
Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”,
2015. – № 856. – С. 13–21.

10. Дяченко Л. П. Економіка туристичного бізнесу. – К.: Вид-во “Центр
навч. літ-ри”, 2007. – 224 с.

11. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и
экономическая теория. – М.: Айрис-Пресс, 2002. – 353 с.

12. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма: учебник. – Мн.: Новое знание, 2002. – 409 с.

13. Кальченко О. М. Проблеми формування
інвестиційної політики в туристичній галузі // Вісник Чернігівського державного технологічного
університету: зб. наук. праць. – Сер.: “Економічні науки”. – Чернігів: Вид-во ЧНТУ, 2009. – 238 с.

14. Кіптенко В. К. Менеджмент туризму: підручник [для студ. і викл. ВНЗ]. – К.: Вид-во “Знання”,
2010. – 502 с.

15. Клиланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление: пер. с англ.. – М.:
Советское радио, 1974. – 280 с.

16. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг. – К.: Вид-во
“Альтерпрес”, 2006. – 436 с.

17. Любіцева О. О., Панкова Є. В., Стафійчук В. І. Туристичні ресурси
України. – К.: Вид-во “Альтерпрес”, 2007. – 369 с.

18. Мальська М. П., Антонюк Н. В., Ганич М. М.
Міжнародний туризм і сфера послуг. – К.: Вид-во “Знання”, 2008. – 661 с.

19. Мацола В. І.
Рекреаційно-туристичний комплекс України: монографія. – ІРД НАН України / ред. кол. М. І. До-
лішній. – Львів, 1997. – 259 с.

20. Мілашовська О. Регіональна політика соціально-економічного
розвитку прикордонних регіонів: монографія. – Ужгород: Вид-во “Карпати”, 2008. – 512 с.

21. Саати Томас. Принятие решений: Метод иерархий. – М.: Изд-во “Радио и связь”, 1993. – 320 с.

22. Сайт Управління туризму ЛОДА. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lvivland.
com.ua/vidpochynok.

23. Свида І. В. Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи
розвитку вітчизняного ринку туристичних послуг // Науковий вісник Ужгородського університету:
зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 28 (3). – С. 64–69.

24. Семенченко А. І. Методичний підхід до
формалізації стратегічного планування у сфері забезпечення інформаційної безпеки. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/Dutp/2007-
1/txts/07saizib.htm

25. Семенченко А. І. Методичний підхід до формалізації стратегічного
планування в сфері державного управління // Євроатлантикінформ. – 2007. – № 5(17). – С. 53–58.

26. Соловьев В. И. Методы оптимальных решений: учеб. пособ. – М.: Финансовый ун-т, 2012. –
364 с.

27. Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.loda.gov.ua/ua/priorities/strategy.

28. Тарасюк Г. М. Планова діяльність як
системний процес управління підприємством: монографія. – Житомир: Вид-во ЖДТУ, 2006. –
469 с.

29. Ткаченко Т.І. Конкурентоспроможність в туризмі як провідний напрям сталого розвитку //
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України. – 2012. – № 2(79). – С. 96–104.

30. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. – К.:
Вид-во КНТЕУ, 2006. – 537 с.

31. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник. – Вид. 2-ге,
[перероб. та доп.]. – К.: Вид-во КНЕУ, 2004. – 699 с.

32. Шупік Б. В. Зарубіжний досвід у
регулюванні туризму // Держава та регіони. – 2009. – Вип. 1. – С. 200–207.

33. Экономическая
стратегия фирмы: учеб. пособ. / под ред. А. П. Градова. – Изд. 2-е, [перераб. и доп.]. – СПб.:
Специальная лит-ра, 1999. – 589 с.

34. Jalinik M. Uwaronkowanie i czynniki rozwoju uslug
turystycznych na obszarach wiejskich. – Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białystockiej,
2009. – 260 s.

35. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011. Beyond the Downturn. World
Economic Forum. Geneva, Switzerland 2011 / Ed. By J. Blanke and Th. Chiesa. World Economic Forum,
2011. – 531 p.