Формалізація процесу стратегічного планування розвитку регіонального туризму в Україні.

Прийнято: Березень 28, 2017
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра програмного забезпечення

Розроблено методичний підхід до формалізації процесу стратегічного планування
розвитку регіонального туризму, в якому комплексно враховано такі специфічні
особливості стратегічного планування, як: одночасна приналежність до політики
розвитку туристичної індустрії держави та соціально-економічної політики у сфері
розвитку регіонального туризму; взаємозв’язок стратегічного планування з державною
політикою та державним управлінням. Сформульовано та сформовано цільову функцію
та систему критеріїв для досягнення певного рівня розвитку регіонального туризму, а
також основні принципи обґрунтування проектів прийняття стратегічних рішень тощо.
Запропонований підхід є придатним не тільки для прийняття стратегічних рішень у
сфері розвитку регіонального туризму на певній території держави.

1. Агафонова Л. Г. Визначення конкурентоспроможності туристичного продукту // Стра-
тегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування. – К.: Вид-во КТЕУ, 2000. –
С. 430–434.

2. Ансофф И. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ.. – М.: Экономика, 1989. –
520 с.

3. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів: монографія. –
Львів: Вид-во ІРД НАН України, 2006. – 288 с.

4. Брайсон Джон М. Стратегічне планування для
державних і неприбуткових організацій: пер. з англ. А. Кам’янець. – Львів: Вид-во “Літопис”,
2004. – 352 с.

5. Ворошилова Г. О. Розвиток інвестиційних процесів у міжнародному туризмі //
Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний
аспект. – Донецьк: Вид-во Дон НУ, 2010. – 1050 с.

6. Горбулін В. П., Бєлов О. Ф., Лисицин
Е. М. Актуальні питання організації стратегічного планування державної політики національної
безпеки України // Стратегічна панорама. – 1999. – № 3. – С. 12–19.

7. Грицюк М. Ю., ГрицюкЮ. І.
Методи комплексного оцінювання варіантів стратегічного розвитку туристичної галузі // Вісник
Національного університету “Львівська політехніка”: зб. наук. праць. – Сер.: Комп’ютерні науки
та інформаційні технології. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2013. – № 672. – С. 110–
119.

8. ГрицюкЮ. І., Грицюк М. Ю. Моделювання стратегій поведінки конкурентних фірм на ринку
надання туристичних послуг // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: зб. наук. праць. – Сер.:
Інформаційні системи та мережі. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2016. – № 883. –
С. 23–35.

9. Грицюк М. Ю., ГрицюкЮ. І. Оптимізація проекту стратегічного розвитку туризму в
регіоні Українських Карпат // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: зб. наук. праць. – Сер.:
Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”,
2015. – № 856. – С. 13–21.

10. Дяченко Л. П. Економіка туристичного бізнесу. – К.: Вид-во “Центр
навч. літ-ри”, 2007. – 224 с.

11. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и
экономическая теория. – М.: Айрис-Пресс, 2002. – 353 с.

12. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма: учебник. – Мн.: Новое знание, 2002. – 409 с.

13. Кальченко О. М. Проблеми формування
інвестиційної політики в туристичній галузі // Вісник Чернігівського державного технологічного
університету: зб. наук. праць. – Сер.: “Економічні науки”. – Чернігів: Вид-во ЧНТУ, 2009. – 238 с.

14. Кіптенко В. К. Менеджмент туризму: підручник [для студ. і викл. ВНЗ]. – К.: Вид-во “Знання”,
2010. – 502 с.

15. Клиланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление: пер. с англ.. – М.:
Советское радио, 1974. – 280 с.

16. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг. – К.: Вид-во
“Альтерпрес”, 2006. – 436 с.

17. Любіцева О. О., Панкова Є. В., Стафійчук В. І. Туристичні ресурси
України. – К.: Вид-во “Альтерпрес”, 2007. – 369 с.

18. Мальська М. П., Антонюк Н. В., Ганич М. М.
Міжнародний туризм і сфера послуг. – К.: Вид-во “Знання”, 2008. – 661 с.

19. Мацола В. І.
Рекреаційно-туристичний комплекс України: монографія. – ІРД НАН України / ред. кол. М. І. До-
лішній. – Львів, 1997. – 259 с.

20. Мілашовська О. Регіональна політика соціально-економічного
розвитку прикордонних регіонів: монографія. – Ужгород: Вид-во “Карпати”, 2008. – 512 с.

21. Саати Томас. Принятие решений: Метод иерархий. – М.: Изд-во “Радио и связь”, 1993. – 320 с.

22. Сайт Управління туризму ЛОДА. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lvivland.
com.ua/vidpochynok.

23. Свида І. В. Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи
розвитку вітчизняного ринку туристичних послуг // Науковий вісник Ужгородського університету:
зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 28 (3). – С. 64–69.

24. Семенченко А. І. Методичний підхід до
формалізації стратегічного планування у сфері забезпечення інформаційної безпеки. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/Dutp/2007-
1/txts/07saizib.htm

25. Семенченко А. І. Методичний підхід до формалізації стратегічного
планування в сфері державного управління // Євроатлантикінформ. – 2007. – № 5(17). – С. 53–58.

26. Соловьев В. И. Методы оптимальных решений: учеб. пособ. – М.: Финансовый ун-т, 2012. –
364 с.

27. Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.loda.gov.ua/ua/priorities/strategy.

28. Тарасюк Г. М. Планова діяльність як
системний процес управління підприємством: монографія. – Житомир: Вид-во ЖДТУ, 2006. –
469 с.

29. Ткаченко Т.І. Конкурентоспроможність в туризмі як провідний напрям сталого розвитку //
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України. – 2012. – № 2(79). – С. 96–104.

30. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. – К.:
Вид-во КНТЕУ, 2006. – 537 с.

31. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник. – Вид. 2-ге,
[перероб. та доп.]. – К.: Вид-во КНЕУ, 2004. – 699 с.

32. Шупік Б. В. Зарубіжний досвід у
регулюванні туризму // Держава та регіони. – 2009. – Вип. 1. – С. 200–207.

33. Экономическая
стратегия фирмы: учеб. пособ. / под ред. А. П. Градова. – Изд. 2-е, [перераб. и доп.]. – СПб.:
Специальная лит-ра, 1999. – 589 с.

34. Jalinik M. Uwaronkowanie i czynniki rozwoju uslug
turystycznych na obszarach wiejskich. – Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białystockiej,
2009. – 260 s.

35. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011. Beyond the Downturn. World
Economic Forum. Geneva, Switzerland 2011 / Ed. By J. Blanke and Th. Chiesa. World Economic Forum,
2011. – 531 p.