Protective coatings based filled with polimetylfenilsyloksan to increase corrosion resistance of concrete

Gyvljud M. M. Protective coatings based filled with polimetylfenilsyloksan to increase corrosion resistance of concrete / M. M. Gyvljud, N. P. Stashko, I. V. Yemchenko // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2014. - № 781. - С. 50-53.

Authors: 

Gyvljud M.M., Stashko N.P., Yemchenko I.V.

The article describes the effects of surface treatment of concrete protective coatings filled of polimetylfynilsyloksan based on its corrosion resistance. The influence of the coating on the adhesive strength, hydrophobicity and water absorption of concrete. The possibility of using the developed formulations of protective coatings to improve durability of concrete is showed, which is operated under conditions of external aggressive factors.

1. Babushkyn V.Y. Zashhyta stroyteljnыkh konstrukcij ot korozyy, starenyja y yznosa / Babushkyn V.Y. // Kharjkov, Vyshha shkola, 1999, - 168S.
2. Sylochenko S.V. yzmenenye povrezhdennosty cementnogho kamnja v uslovyjakh mnoghokratnogho uvlazhneny y vysushyvanyja / S.V. Sylochenko, A.S. Dorofeev // Visnyk Odesjkoji akademiji bud-va ta arkh.-ry. 2005,- №20.-S.186-189.
3. Shylova M.V.Kremnyjorghanycheskye ghydrofobyzatorы – эffektyvnaja zashhyta stroyteljnыkh materyalov y konsrukcyj / M.V. Shykhova // Stroyteljnye materyaly.
4. Dobrjansjkyj I.M. Vplyv kremnijorghanichnoji dobavky GhKZh-94 na vlastyvosti betonu / I.M. Dobrjansjkyj, I.I. Nikonecj // Budiveljni materialy. 2001, №4. – S.31-34.
5. Pidnebesnyj A.P. Novyj ghidroizoljacijnyj material na osnovi atmosfernykh polimeriv / A.P. Pidnebesnyj, N.V. Saveljjeva ta in.. // Budivnyctvo Ukrajiny, 2008, №5. – s.30-32.