Modeling innovation results when developing diagnostics mechanism of the enterprise economic security

Автори: 
I.B. Khoma

Lviv Polytechnic National University

The article deals with the theoretical and methodological foundations of modeling the results of innovation processes when developing the enterprise economic security diagnostics mechanism in the spectrum of implementing and using methods of system-comprehensive as well as structural and functional diagnostics when controlling the generalized condition of the business protection in the context of ensuring security of innovative, financial and credit, and investment activity.

1.  Сербенівська  А.Ю.  Сутність  та  значення  інноваційних  процесів  в  діяльності  підприємств  /  А.Ю. Сербенівська // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nauka.com.ua. 2. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: навч. посібник. – [2-ге вид., перероб. і доп.] – Суми: ВТД “Університетська книга”; К.: Видавничий дім “Княгиня Ольга”, 2005. – 324 с. 3. Мальцева І.В. Аналіз інноваційної структури України / І.В. Мальцева,  М.П. Аровіна // Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали ХІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (Харків, 29 квіт. – 9 трав. 2011 р.): тези доп. – Харків: Українська асоціація “Жінки в науці та освіті”, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 190–191. 4. Хома І.Б. Формування сутності категорії “економічна  захищеність”  та  встановлення  її  взаємозв’язку  зі  структурними  властивостями промислового  підприємства  /  І.Б.  Хома  // Вісник  Національного  університету “Львівська  політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: становлення і проблеми розвитку”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2011. – №  714. – С. 265–273. 5. Антикризисное управление: учебник / под ред. проф. Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 432 с. 6. Зацеркляний М.М. Основи економічної безпеки: навч. посіб.  /  М.М.  Зацеркляний,  О.Ф.  Мельников.  – К.:  КНТ,  2009.  –  337 с.  7.  Дерев’янко  Д.В.  Економічна стійкість підприємств: інтегральні підходи до оцінювання / Д.В. Дерев’янко // Економіка: зб. наук. праць. – Умань: Національний  університет  садівництва.  –  2010.  – Вип. №  72.  – Ч.  2.  – С.  68–80.  8. Хома  І.Б. Формування та використання систем діагностики економічної захищеності промислового підприємства: [монографія] / І.Б. Хома. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 504 с. 9. Донець Л.І. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. / Л.І. Донець, Н.В. Ващенко. – К.: Центр учбової  літератури,  2008.  –  240 с.  10. Лук’янова  В.В. Сучасний  стан теоретичних  основ  діагностики діяльності підприємства / В.В. Лук’янова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. –  № 3. – Т. 1. – С. 52–58.