СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

Authors: 

H.M. Zakharchyn, N.P. Lyubomudrova

Lviv Polytechnic National University

Висвітлено соціальні аспекти мотивації праці персоналу підприємства відповідно до сучасних тенденцій гуманізації економічного життя та інтелектуалізації суспільства. Обґрунтовано роль соціалізації як фактора мотиваційної політики. Окреслено основні завдання соціальної політики підприємства та запропоновано мотиваційний інструментарій. 

1. Воронкова В.Г.Управління людськими ресурсами: філософські засади [навчальний посібник] / В.Г.Воронкова, А.Г.Беліченко, О.М.Попов та ін. – Київ: ВД “Професіонал”, 2006. – 576 с. 2. Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально-орієнтованої економіки в Україні /  В. Гаєць  //Економіка України.  –  2000.  – №  2.  – С. 4–12. 3. Горелов Н.А. Глобальные тенденции эволюции характера и содержания труда / Н.А. Горелов, В.В. Сионов // Инновационное управление трудом: межвуз.  сб.  науч.  статей.  – СПб.: Из-во  СПБГУЭФ,  2001.  –  175 с. 4.  Гончаренко  О. Постіндустріальний  розвиток  національної  економіки  /  О.  Гончаренко  //  Економічний  аналіз.  – 2010.  – Вип.  5.  – С.  69.  5.  Гончаров  В.М.  Управління  мотивацією  персоналу  на  переробних підприємствах ПК: монографія / В.М. Гончаров, А.В. Черкасов. – Луганськ: Янтар, 2010. – 267 с.  6. Ефременко А.В. Особенности формирования экономики знаний в условиях постиндустриализации /  А.В. Ефременко // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. – 2013. – Т1. 18, вип. 4/1. – С. 177–180. 7. Колот А. Інноваційна  праця  та  інтелектуальний  капітал  у  системі  факторів  формування  економіки  знань  /  А. Колот  //  Україна: аспекти  праці.  –  2007.  – №  4.  – С.  4–9. 8.Черненко  В.  Інноваційна  праця  та мотиваційні основи її розвитку / В. Черненко //Україна: аспекти праці. – 2007. – № 6. – С. 30–34.