Modeling auto spare parts market with the account of counterfeit

Received: September 24, 2015
Accepted: September 24, 2015
Автори: 
Tkachev M.M.

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

The general situation and major trends in the global market of counterfeit goods are considerd. A study of one of its important segments - automotive market of counterfeit spare parts is performed. The basic sources of illegal products on the market are analyzed. This is part of the original products produced by official manufacturers that the offenders receive for implementing shadow schemes; part of the original production, which is transferred to manufacturers place on the market or to a particular market segment without their permission; auto parts and accessories made by unofficial producers in violation of the holders’ exclusive rights (fake brands, manufacturing products under a different name);  parallel imports of auto parts and accessories, which represent the original products imported to the national market of Ukraine without permission to use logos; direct copying some independent automotive products of official car manufacturers that they sell with their own name.

A graphical model of auto spare parts market with the account of counterfeit goods is presented. It includes three main functions: the function of the demand curve for spare parts; the function of the total supply of spare parts on the market (including counterfeit products; supply of components). The interaction of these functions allows the author to find the value of the maximum potential economic loss for the original producers (earnings of the sellers of counterfeit products). The main scenarios of possible changes are: change in the demand curve position; change of the original parts supply curve position; change of the total supply curve with the account of counterfeit.

The proposed scientific and methodical approach to modeling the auto parts market with the account of counterfeit allows determining potential losses suffered by legal owners due to exclusive rights violations.

Basic methodological approaches, the implementation of which leads to a decrease in counterfeit goods on the domestic auto parts market are analyzed. First, the prices on the original auto parts may in some way affect the target market. This effect may be defined as a change of the supply curve (it will shift down). Second, it is the legislative strengthening of violators’ punishment (criminal, financial, moral etc.). As a result, this will reduce illegal products supply in the auto parts market. Third, it is strengthening of the socio-psychological component of the marketing program of the original products producers and the state. Consumers of counterfeit parts must be aware of possible negative consequences of their use, and it is necessary to convince them of the need to give priority to better, more reliable and safer products.

1. Pererva P. H. Antykryzovi instrumenty staloho rozvytku pidpryyemstva: innovatsiyna,
investytsiyna ta marketynhova polityka [Elektronnyy resurs] / P. H. Pererva, A. V. Kosenko,
O. P. Kosenko. – Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2012_25
/statti/16Pererv.pdf. 2. Nastuplenye na kontrafakt. [Эlektronnыy resurs]. – Elizabeth Gasiorowski
Denis ot 8 yanvarya 2014. – Rezhym dostupa: http://www.iso.org/iso/ru/news.htm?refid=Ref1809
3.Pererva P. H. Naukovo-innovatsiynyy potentsial Ukrayiny ta suchasni problemy yoho vykorystannya /
P. H. Pererva, O. V. Zhehus. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/
portal/Natural/vcpi/TPtEV/2011_26/statiya/Pererva.pdf 4. O sostoyanyy del v sfere bor'bы s
kontrafaktnoy produktsyey v hosudarstvakh-uchastnykakh SNH (analytycheskyy obzor). – M.:
Departament эkonomycheskoho sotrudnychestva, 2013. – 36 s. 5. Volhyn V. V. Zapasnыe chasty:
torhovaya polytyka, konkurentsyya, kontrafakt / V. V. Volhyn // Avtoopыt. – # 10(84). – 2007. –
S. 34–41. 6. Sereda S. A. Analyz ryskov y mynymyzatsyya poter' ot nelehal'noho rasprostranenyya
prohrammnыkh produktov [Tekst] : dys.... kand. эkon. nauk. – M., 2005. – 210 s. 7. Sereda S. A.
Yzmerenye obъёmov “komp'yuternoho pyrat·stva”: problemы y metodы [Эlektronnыy resurs] /
S. A. Sereda // Mezhdunarodnaya konferentsyya “Pravo y Ynternet”. – Rezhym dostupa:
http://www.ifap.ru/pi/07/. 8. Pererva P. H. Ekonomika kontrafaktu: vyznachennya zbytkiv ta obgruntuvannya shlyakhiv poperedzhennya / M. M. Tkachov, P. H. Pererva // Innovatsiyi u marketynhu ta
menedzhmentu: monohrafiya / za zah. red. d.e.n., prof. S. M. Illyashenka. – Sumy: TOV “Drukars'kyy
dim «Papirus»”, 2013. – S. 244–255. 9. Pererva P. H. Transfer tekhnolohiy : monohrafiya /
P. H. Pererva, D. Kotsysky, D. Sakay, M. Vereshne Shomoshy. – Kh. : Virovets' A. P. “Apostrof”, 2012. –
668 s. 10. Kostyn A. V. Otsenka ubыtkov pravoobladateley tovarnыkh znakov ot kontrafaktsyy :
avtoref. dys. … kand. эkon. nauk: 08.00.05 / A. V. Kostyn. – M.: Rossyyskyy hosudarstvennыy
ynstytut yntellektual'noy sobstvennosty, 2009. – 26 s. 11. Kozыrev A. N. Kontrafakt y
transformatsyy эkonomyky sovremennoho avtorskoho prava / A. N. Kozыrev // Yntellektual'naya
sobstvennost'. Kontrafakt. Aktual'nыe problemы teoryy y praktyky: sb. nauchn. trudov. pod
red. d-ra yuryd. nauk V. N. Lopatyna. – T. 2. – M.: Yzdatel'stvo Yurayt, 2009. – S. 235–248.
12. Hrabchenko A. Y. Osnovы marketynha vыsokykh tekhnolohyy : [uchebnoe posobye] / A. Y. Hrabchenko,
P. H. Pererva, R. F. Smolovyk. – Kh. : KhHPU, 1999. – 242 s. 13. Kononenko O. Problemy
kontrafaktnoyi produktsiyi Ukrayiny. Ukrayins'kyy tsentr problem standartyzatsiyi, sertyfikatsiyi ta
yakosti. [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: // www.ukrndnc.org.ua/index.php?Itemid=42&id=
18&option=com_content&sectionid=5&task=category 14. Chala Yu. V. Problemy ta mekhanizmy
borot'by z pidrobkamy tovarnoyi produktsiyi v mizhnarodnomu marketynhu [Tekst] / Yu. V. Chala, O. V.
Kokotina, V. S. Matviychuk // Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi : elektron. nauk. fakh. vyd. – 2013. –
#1(9). – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_1_68.pdf. 15. Pererva P. H. Orhanizatsiya
ta upravlinnya innovatsiynoyu diyal'nistyu: pidruch. / P. H. Pererva, S. A. Mekhovych, M. I. Pohoryelov. –
Kharkiv: NTU “KhPI”, 2008. – 1025 s. 16. Pererva P. H. Ekonomika ta orhanizatsiya innovatsiynoyi
diyal'nosti : pidruch. / P. H. Pererva; za red. P. H. Perervy, S. A. Mekhovycha, M. I. Pohoryelova. – Kharkiv
: NTU “KhPI”, 2008. – 1080 s. 17. Yzbash O. O. Mezhdunarodnыe aspektы bor'bы s narushytelyamy
yntellektual'nыkh prav / O. O. Yzbash // Naukovyy visnyk humanitarnoho universytetu. Ser.
Yurysprudentsiya. – 2014. – #9–2. – Tom 1. – S. 163–166. 18. The Economic Impact of Counterfeiting:
report. – Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 1998. – 48 r. 19. Shy, O. A
strategic approach to software protection [Text] / Oz Shy, Jaques Thisse // Journal of Economics &
Management Strategy. – 1999. – Nr.8. – p. 163–190. 20. Pererva P. H. Samomarketynh menedzhera y
byznesmena / P. H. Pererva. – Rostov n / D: Fenyks, 2003. – 592 s. (Seryya “Psykholohyya byznesa”).