МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН З УРАХУВАННЯМ КОНТРАФАКТУ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Автори: 
Tkachev M.M.

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

Розглянуто загальний стан та основні тенденції зміни світового ринку контрафактних товарів. Досліджено один з його важливих сегментів – ринок контрафактних автомобільних запасних частин. Обґрунтовано основні джерела появи на ринку незаконної продукції. Розроблено графічну модель ринку автозапчастин з урахуванням контрафактної продукції. Визначено основні сценарії її можливої зміни: зміна положення кривої ринкового попиту, зміна положення кривої пропозиції оригінальних запчастин, зміна положення кривої загальної пропозиції з урахуванням контрафакту.

1. Перерва П. Г. Антикризові інструменти сталого розвитку підприємства: інноваційна, інвестиційна та маркетингова політика [Електронний ресурс] / П. Г. Перерва, А. В. Косенко,  О. П. Косенко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2012_25 /statti/16Pererv.pdf. 2. Наступление на контрафакт. [Электронный ресурс]. – Elizabeth Gasiorowski Denis от 8 января 2014. – Режим доступа: http://www.iso.org/iso/ru/news.htm?refid=Ref1809 3.Перерва П. Г. Науково-інноваційний потенціал України та сучасні проблеми його використання / П. Г. Перерва, О. В. Жегус. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/Natural/vcpi/TPtEV/2011_26/statiya/Pererva.pdf 4. О состоянии дел в сфере борьбы с контрафактной продукцией в государствах-участниках СНГ ( аналитический обзор). – М.: Департамент экономического сотрудничества, 2013. – 36 с. 5. Волгин В. В. Запасные части: торговая политика, конкуренция, контрафакт / В. В. Волгин // Автоопыт. – № 10(84). – 2007. –  С. 34–41. 6. Середа С. А. Анализ рисков и минимизация потерь от нелегального распространения программных продуктов [Текст] : дис.... канд. экон. наук. – М., 2005. – 210 с. 7. Середа С. А. Измерение объёмов “компьютерного пиратства”: проблемы и методы [Электронный ресурс]  /  С. А. Середа // Международная конференция “ Право и Интернет”. – Режим доступа: http://www.ifap.ru/pi/07/. 8. Перерва П. Г. Економіка контрафакту: визначення збитків та обґрунтування шляхів попередження / М. М. Ткачов, П. Г. Перерва // Інновації у маркетингу та менеджменту: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ “Друкарський дім «Папірус»”, 2013. – С. 244–255.  9. Перерва П. Г. Трансфер технологій : монографія /  П. Г. Перерва, Д. Коциски, Д. Сакай, М. Верешне Шомоши. – Х. : Віровець А. П. “Апостроф”, 2012. – 668 с. 10. Костин А. В. Оценка убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции : автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / А. В. Костин. – М.: Российский государственный институт интеллектуальной собственности, 2009. – 26 с. 11. Козырев А. Н. Контрафакт и трансформации экономики современного авторского права / А. Н. Козырев // Интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. научн. трудов. под ред. д-ра юрид. наук В. Н. Лопатина. – Т. 2. – М.: Издательство Юрайт, 2009. – С. 235–248.  12. Грабченко А. И. Основы маркетинга высоких технологий : [учебное пособие] / А. И. Грабченко, П. Г. Перерва, Р. Ф. Смоловик. – Х. : ХГПУ, 1999. – 242 с. 13. Кононенко О. Проблеми контрафактної продукції України. Український центр проблем стандартизації, сертифікації та якості. [Електронний ресурс] – Режим доступу: // www.ukrndnc.org.ua/index.php?Itemid=42&id= 18&option=com_content&sectionid=5&task=category 14. Чала Ю. В. Проблеми та механізми боротьби з підробками товарної продукції в міжнародному маркетингу [Текст] / Ю. В. Чала, О. В. Кокотіна, В. С. Матвійчук // Економіка. Управління. Інновації : електрон. наук. фах. вид. – 2013. – №1(9). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_1_68.pdf.   15. Перерва П. Г. Організація та управління інноваційною діяльністю: підруч. / П. Г. Перерва, С. А. Мехович, М. І. Погорєлов. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2008. – 1025 с. 16. Перерва П. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності : підруч. / П. Г. Перерва; за ред. П. Г. Перерви, С. А. Меховича, М. І. Погорєлова. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2008. – 1080 с. 17. Избаш О. О. Международные аспекты борьбы с нарушителями интеллектуальных прав / О. О. Избаш // Науковий вісник гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. – 2014. – №9–2. – Том 1. – С. 163–166. 18. The Economic Impact of Counterfeiting: report. – Paris :  Organisation for Economic Co-operation and Development, 1998. – 48 р.  19. Shy, O. A strategic approach to software protection [Text] / Oz Shy, Jaques Thisse // Journal of Economics & Management Strategy. – 1999. – Nr.8. – p. 163–190.  20. Перерва П. Г. Самомаркетинг менеджера и бизнесмена / П. Г. Перерва. – Ростов н / Д: Феникс, 2003. – 592 с. (Серия “Психология бизнеса”).