Державна політика України та республіки Польщі щодо захисту прав національних меншин: порівняльний аналіз (оглядова стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2019.02.021
Надіслано: Вересень 05, 2019
Прийнято: Жовтень 21, 2019
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Lviv Polytechnic National University

У статті здійснено порівняльний аналіз державної політики України та Польщі щодо захисту прав національних меншин. Автори розкривають суть та виділяють ознаки національних меншин, аналізують ситуацію щодо національних меншин, яка існує в Україні та Польщі. Здійснення порівняльного аналізу української та польської державної етнополітики базується на чітко вироблених критеріях порівняння: період формування національних меншин; кількісно-демографічні характеристики національних меншин (чисельність національних та етнічних меншин; найбільша національна та етнічна меншина; загальна кількість національних та етнічних меншин); тенденції географічного розселення національних меншин; історичний розвиток політики захисту прав національних меншин; документи, що регулюють політику захисту національних меншин; об’єднання, що регулюють захист прав національних меншин; рівень відповідності політики захисту прав національних меншин міжнародним стандартам; механізми міжнародного співробітництва у сфері правового захисту; фінансова підтримка національних меншин; політична активність національних меншин; ступінь задоволення інформаційних потреб національних меншин.

Результати порівняльного дослідження наведено у вигляді таблиці. Автори відзначають, що державна політика України та Польщі щодо захисту прав національних меншин має як спільні (однаковий період формування національних меншин; однаково висока політична активність меншин та ін.), так і відмінні риси (різна чисельність національних меншин в Україні (10 млн.) та Польщі (700 тис.); різний рівень відповідності державної етнополітики міжнародним стандартам (недостатній в Україні та достатній в Польщі); недостатня забезпеченість національних меншин джерелами інформації в Україні та високий її рівень в Польщі та ін.). 

 

Алмаші, М. (2004). Захист прав національних меншин в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук. Київ: [б.в.].

Кириченко, Ю. (2015). Права національних меншин в Україні та європейських державах: порівняльно-правові аспекти конституційного регулювання. Отримано з http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2015/4/part_1/3.pdf

Колісник, В. (2001). Національний суверенітет та право націй на самовизначення. Вісник Академії правових наук України, 1. Отримано з http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/4534/1/Kolisnyk_33.pdf

Картунов, О. (1999). Вступ до етнополітології: науково-навчальний посібник. Київ: Ін-т економіки, управління та господарського права.

Липчук, О. (2012). Стан дотримання та захист прав етнонаціональних меншин в Україні. Політологічні записки, 6. Отримано з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_6_18

Мельник, Г., Губицький, Л. (2017). Захист прав національних меншин у Республіці Польща: аналіз законодавства. Отримано з http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19759/1/G_Melnik_Konf_07_04_2017_FPMV.pdf

Федунь, О., Папіш, Н. (2016). Політико-правові аспекти захисту прав національних меншин в Україні. Отримано з http://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/72-98-1-SM.pdf

Шипка, Н. (2008). Легітимація політичної суб’єктності національних меншин в Україні. Військовонауковий вісник, 10. Отримано з http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnv_2008_10_20.pdf

Idzik, I., Nitka, J., Marcinowska, H., Onuchowska, A., Kasprzyk, T. (2004). Program edukacyjny Rуwni-Rуzni: Podrecznik dla prowadzacych lekcje na temat  mniejszośći narodowych I etnicznych,1, 70.

Janusz, G., Bajda, P. (2000). Prawa mniejszośći narodowych. Warszawa: Standardy europejskie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych/ (2016). Definicje, pojecia dotyczące spraw polonijnych. Отримано з https://msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/definicje_pojecia/

Organek, L. (2016). Charakter i poіmowanie mniejszośći ukraińskiej w Polsce. Отримано з http://eprints.zu.edu.ua/21627/

Piąty raport dotyczący sytuacji mniejszośći narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej (2015). Warszawa. Отримано з http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/download/86/19700 /VRaportUstawowy.pdf