Volume 11, 2022

In this Number

(12 papers)
Аndrii Pryshliak, Natalia Kunanets, Volodymyr Pasichnyk
DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2022.11.023
pp. 23 - 29
Andriy Senyk, Oleksandra Manziy, Yuriy Futryk, Oleksandr Stepanyuk, Yuliya Senyk
DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2022.11.039
pp. 39 - 55