Volume 14, 2023

In this Number

(23 papers)
Illia Bielousov, Lyubomyr Chyrun, Sofia Chyrun, Ihor Budz, Olha Vlasenko
DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2023.14.001
pp. 1 - 22
Ihor Chushchak, Oleh Veres, Lyubomyr Chyrun, Liubov Kolyasa, Olha Vlasenko
DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2023.14.023
pp. 23 - 45
Illia Balush, Victoria Vysotska, Maryna Shevchenko, Oksana Brodyak
DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2023.14.142
pp. 142 - 166
Maksym Fedorov, Andriy Berko, Lyubomyr Chyrun, Sofia Chyrun, Maryna Shevchenko
DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2023.14.167
pp. 167 - 188
Serhii Pasichnyk, Anastasiia Maha, Vasyl Kut, Beata Petrushyna
DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2023.14.312
pp. 312 - 326