VARIETIES OF MEDIA DISCOURSE IN RESEARCH OF THE UNIVERSITY OF RZESZOW COMMUNICATION PRAGMATICS DEPARTMENT

2023;
: 47-54
1
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Kolegium Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Poland
2
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski, Poland

The Internet, as a new medium, has quickly led to a change in patterns of discourse genres. Contemporary research in this field mainly concerns the description and the assessment of the implementation of linguistic and communication phenomena, with the determination of their aspects. Such a descriptive-prescriptive research method is recommended by media linguistics (cf. 29: 2014a), as it enables to notice the state and degree of transformation of each variety representatives, and in the future it may be used as a comparative material in linguistic and cultural studies. The following article includes an analysis of the media discourse as well as an indication of the direction of research led by the employees of the University of Rzeszów Communication Pragmatics Department in order to popularize research and encourage scientists from around the world to cooperate. The text is divided into two parts. Each of them involves a different type of media discourse, including the review one (Non-genreness as a feature of film review discourse. Journalism of Zygmunt Kałużyński and Tomasz Raczek by Grażyna Filip) and the Internet one (Internet website as a genre in the form of a collection in the Internet discourse by Justyna Majchrowska). Both of the mentioned subdiscourses constitute specific part which can be used as a starting point in further analyses. Specifying each of the discourses – as part of the case of study and the descriptive method – is intended to indicate the possibility of further research in this field. The discussed analyses – a case study and a descriptive one, show the potential of the media discourse which has become a determinant of research conducted at the University of Rzeszow Communication Pragmatics Department. Multi-species closed in sub-discourses shows hybridity, and is also the effect of genological reductionism, which are the implementation of contemporary tendencies.

 

 

1. Altman R. (2012). Gatunki filmowe. Warszawa. 566 p. ISBN 9788301170660. 

2. Balcerzan E. (2007). W stronę genologii multimedialnej. Іn: Polska genologia multimedialna / ed. D. Ostaszewska, R. Cudak. Warszawaю Р. 269-287. 

3. Filip G. (2013). Mistrzowie gry na argumenty - Kałużyński, Treugutt, Bieńkowski. Rzeszów.

 4. Filip G. (2016). Przykład jako argument w recenzjach filmowych. Іn: "Médiá a Text". Nо. 5 / ed. M. Bočák, L. Regrutová, J. Rusnák. Р. 61-69. 

5. Foucault M. (1977). Archeologia wiedzy / trans. A. Siemek. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy.

 6. Furman W., Kaliszewski A., Wolny-Zmorzyński K. (2000). Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania. Rzeszów. 208 p.

 7. Grzenia J. (2006). Komunikacja językowa winternecie. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. 214 p.

 8. Irzyk Z. (1969). Główne grzechy recenzentów. Kierunki. Nо. 3. Р. 1-7.

 9. Kałużyński Z. (2003). Pamiętnik orchidei. Zapiski ocalonego z XX wieku, Michałów - Grabina. URL : https://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=41887&aid=229945&answer.

 10. Kałużyński Z., Raczek T. (2005). Perły kina. Leksykon filmowy na XXI wiek. t. 1. Sensacje i science fiction. Michałów - Grabina. 368 p.

1 1. Kamińska M. (2011). Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Poznań. 318 p. ISBN: 9788361886211. 

12. Kita M. (2012), Czy istnieje medialna odmiana językowa (in:) Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną 1. Stan wiedzy i postulaty badawcze, ed. M. Kita, M. Ślawska, Katowice, p. 126-142.

 13. Kopeć U. (2014). Realizacja gatunkowego schematu recenzji filmowej przez licealistów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 9. Nо. 86. Р. 107-115. 

14. Krauz M. (2004). Recenzja - gatunek naukowy, krytycznoliteracki czy publicystyczny? Іn: Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki / ed. M. Ruszkowski. Kielce. Р. 135-151.

 15. Lisowska-Magdziarz M. (2006). Dyskurs (concept in:) Słownik terminologii medialnej / ed. W. Pisarek. Р. 40, 41. 

16. Loewe I. (2014). Dyskurs medialny - przegląd stanowisk badawczych. Forum Lingwistyczne. Nо. 1. Р. 9-16. 

17. Majchrowska J. (2020). Pragmalingwistyczna analiza portali internetowych. Rzeszów. 311 p. ISBN 9788379968343. 

18. Maziarz J. (1976), Gatunki dziennikarskie. Іn: Encyklopedia wiedzy o prasie / ed. J. Maślanka. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk. Р. 89-91.

 19. Naruszewicz-Duchlińska A. (2019). Kultura zachowań językowych winternecie. Warszawa. 174 p.

 20. Nowacki D., Uniłowski K. (2003). Była sobie krytyka…. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Katowice. 256 p. ISBN 83-226-1253-2.

 21. Skowronek B. (2005). Jak dziś pisze się o kinie?, "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis". Folia 26. "Studia Historicolitteraria" V. Р. 257-269. 

22. Skowronek K. (1993). Reklama. Studium pragmalingwistyczne. Kraków. 97 p. 

23. Skudrzyk A. (1994). Język (za)pisany. O kolokwialności dialogów współczesnej prozy polskiej. Katowice. 104 p. ISBN 83-226-0587-0. 

24. Szymczak M. (red.). 1978-1979. Słownik języka polskiego. Т. 1-2. Warszawa. 728 p. 

25. Taras B. (2004). Anonim w Internecie, czyli o komunikacji incognito. Іn: Dialog a nowe media / ed. M. Kita, J. Grzenia, Katowice. Р. 42-51. 

26. Wilczek W. (2015). Relacje i transgresje w obszarze pola gatunkowego portalu motoryzacyjnego. Іn: Gatunki mowy i ich ewolucja / ed. D. Ostaszewska, J. Przyklenk. Т. 5. Р. 436-444. 

27. Wojtak M. (2004). Gatunki prasowe. Lublin. 171 p. 

28. Wojtak M. (2011). Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne. Tarnów. 288 p. ISBN 978-83-733292-0-1.

 29. Wojtak M. (2014a). Genologiczna analiza tekstu. Prace Językoznawcze. Nо. 16/3. Р. 63-71. 

30. Wojtak M. (2014b). O internetowych wersjach zapowiedzi dziennikarskich. Postscriptum Polonistyczne. Nо. 2. Р. 39-56. 

31. Wojtak M. (2014c). O posoborowych modlitewnikach: uwagi filologa. Seminare. Poszukiwa-nia naukowe. Nо. 35/3. Р. 21-38.
https://doi.org/10.21852/sem.2014.3.02

 32. Wojtak M. (2015). Dylematy genologa. Іn: Porozmawiajmy o gatunkach artystycznych i użytkowych / ed. E. Bulisz, M. Wojtak. Lublin. Р. 11-29. 

33. Wojtak M. (2016). Zmienność w jedności, czyli o gatunkach prasowych i ich metamorfozach. Іn: Problemy i nadzieje współczesnego dziennikarstwa / ed. G. Filip, Rzeszów. Р. 103-128. 

34. Wojtak M. (2006). Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. Т. 15. Р. 143-152. 

35. Zaśko-Zielińska M. (2002). Przez okno świadomości. Gatunki mowy w świadomości użytkowników języka. Wrocław. 179 p. ISBN 83-229-2234-5.

 36. Żydek-Bednarczuk U. (2013). Dyskurs medialny. Іn: Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny / ed. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk. Kraków. Р. 179-198. 

37. Żydek-Bednarczuk U. (2019). Dyskurs medialny wujęciu kulturowym. Tekst i Dyskurs. Nо. 12. Р. 111-120. 38. Wielki slownik jezyka polskiego. URL : https://wsjp.pl/haslo/podglad/21538/komunikat/3986536 (Accessed: 6.03.2022).
https://doi.org/10.7311/tid.12.2019.07