Volume 789, 2014

In this Number

(24 papers)
Kobylyukh O.Y., Melnyk G.M.
Melnyk O.G., Horbal N.I., Hryvnak A.V.
SLOG