Секційні засідання

Секційне засідання 1

I. Теоретичні засади термінознавства
II. Нормування та стандартування термінології

Керівники:

Михайло Гінзбург   д. т. н., професор
Ігор Дуцяк   д. філос. н., професор

Секретар:

Микола Зубков   м. н. с.

 

Секції I, II

2 жовтня, п’ятниця, 14.00–17.00

 

1.   Відкриття конференції

2.I.  Класифікування та гармонізування утямків (понять), пов’язаних з процесами

Михайло Гінзбург
mychajlo.ginzburg@gmail.com
Інститут транспорту газу, м. Харків

3.I.  Аналізування можливости творення віддієслівних іменників на ‑нє, ‑тє на позна-чення наслідку дії

Ігор Дуцяк
idutsyak@gmail.com
Національний університет «Львівська політехніка»

4.I.  Колір і термінолексика

Ірина Кочан
kim1950@i.ua
Львівський національний університет імені Івана Франка

5.I.  Новий правопис і задавнені правописні проблеми термінології

Ольга Кочерга
olhakocherga@gmail.com
Інститут теоретичної фізики імені М. M. Боголюбова НАН України, м. Київ

 

6.I.  Культурно-ментальний вплив на формування термінології (на матеріалі «Словника математичної термінології» Ф. Калиновича)

Зоряна Куньч
zoriana.y.kunch@lpnu.ua
Національний університет «Львівська політехніка»

 

7.I.  Функційно-семантичний потенціал українських термінів – віддієслівних іменників зі значенням дії

Олена Пчелінцева
Черкаський державний технологічний університет
pchele@gmail.com

 

8.I.  Значина мовознавчої праці Святослава Караванського «Секрети української мови»

Олена Южакова
Одеська національна академія харчових технологій
uzhakoff@te.net.ua

 

9.II.  Редагування утямкових текстів відповідно до ДСТУ 3966 та українськомовного способу мислення

Виталь Моргунюк
morhun@ukr.net
м. Київ

Микола Зубков
zubkov139@ukr.net
Національний університет «Львівська політехніка»
Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Ігор Ребезнюк
rebeznyuk@ukr.net
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

 

10.II. Експертування проєктів ДСТУ на терміни та визначення понять щодо вимог ДСТУ 3966: погляд експерта

Роман Микульчик
Національний університет «Львівська політехніка»
Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

mykulchyk@ukr.net

 

11.II. Експертування стандартів на терміни та визначення понять: нормативне підґрунтя та практична реалізація

Богдан Рицар
rytsar@polynet.lviv.ua

Роман Мисак
roman.t.mysak@lpnu.ua
Національний університет «Львівська політехніка»
Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Секційне засідання 2

III. Лексикографія та міжмовні зв’язки
IV. Термінологія природничих знань
V. Термінологія гуманітарних знань

Керівники:

Ігор Карівець   д. філос. н., доцент
Богдан Шуневич   д. пед. н., професор

Секретар:

Соломія Альбота   к. філол. н., доцент

 

Секції III, IV, V

3 жовтня, субота, 10.00–13.00

1.III. Стан та основні напрями сучасного українського філософського перекладу

Ігор Карівець
ihor.v.karivets@lpnu.ua
Національний університет «Львівська політехніка»

 

2.III. Особливості транскрипції японських слів у працях Степана Левинського

Мирон Федоришин
myfedo@polynet.lviv.ua
Національний університет «Львівська політехніка»

 

3.III. Українські відповідники японських ономатопей терміносистеми реклами парфу-мерно-косметичних виробів

Анна Дмитрук
dzihikosan@gmail.com
Університет Ямаґуті, Японія

Вероніка Дмитрук
dmytruk15@gmail.com
Національний університет «Львівська політехніка»

 

4.III. Особливості перекладу термінів під час розробляння стандар-тів в авіаційній галузі

Інна Горбатова
seprogroup@ukr.net

Сергій Бойченко
chemmotology@ukr.net

Ірина Шкільнюк
i_shkilniuk@ukr.net

Ірина Будзинська
budzynska.irina@gmail.com
Національний авіаційний університет, м. Київ

 

5.III. Англійсько-українська аерокосмічна лексика та її розвиток

Андрій Медведів
amedvediv@gmail.com
Міннеаполіс, США

 

6.III. Українська військова термінографія: історія, стан, перспективи

Клавдія Панасюк
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

 

7.III. Лексикографічні праці науковців Львівського національного аграрного універси-тету

Богдан Шуневич
bshunev@gmail.com
Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

 

8.III. Онлайн-версія «Російсько-українського словника складної лексики» С. Караванського на r2u.org.ua

Василь СТАРКО
vasyl_starko@yahoo.com
Український католицький університет, м. Львів

 

9.IV. Системні явища в українській термінології лісівництва

Олена Бурковська
olenochka444@ukr.net
Хмельницький політехнічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка»

 

10.IV. Термінологічне забезпечення процесів, устатковання та про-дуктів тонкого подрібнення м’ясної сировини

Сергій Вербицький
tk140@hotmail.com

Лариса Борсолюк
larisaborsoluk@gmail.com
Інститут продовольчих ресурсів НААН, м. Київ

 

11.IV. Медичні терміни зі соматичними компонентами мазо-, мамо-, масто- та груди в сучасній українській мові

Галина Германович
germanovich_galina@i.ua
Львівський національний університет імені Івана Франка

 

12.IV. Стандартування термінології математичної статистики, машинного навчання та науки про дані

Володимир Зубченко
vp.zubchenko@gmail.com
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

13.IV. Агентивні назви у «Словнику технічної термінології» І. Шелудька, Т. Садов-ського

Людмила Сидоренко
milasidorenko2@gmail.com
Черкаський державний технологічний університет

 

14.IV. Поліеквівалентні терміни: термінографічний виклик

Ніна Філіппова
nina.filippova@nuos.edu.ua
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

 

15.IV. Особливості метафоризації економічних термінів у сучасних масмедіях

Галина Чорновол
G-Chornovol@ukr.net
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 

16.V. Лінгвістична конфліктна ситуація: термін, інтерпретація та аналіз

Соломія Альбота
solomie4ka@gmail.com
Національний університет «Львівська політехніка»

 

17.V. Особливості функціювання українських музичних термінів у наукових, публіцистичних і рекламних текстах

Ольга Павлова
olgapavlova52@ua.fm
Рівненський державний гуманітарний університет

 

18.V. Теоретична концептуалізація української спортової терміносистеми

Юрій Самсон
ysamson@ukr.net
Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, м. Київ

 

19.V. Мова – душа народу

Богдан Слабий
bslabyj@maine.edu
Університет Штату Мийн, м. Ороно, США

 

ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ

3 жовтня, субота, 14.00–16.00

  1. Обговорення пропозицій до ухвали конференції
  2. Прийняття проєкту ухвали конференції
  3. Закриття конференції