Modeling in the Field of Freight Transportation: Ambivalence of Management Decisions in the Conditions of Quarantine Restrictions and Economic Competition

2021;
: pp. 104 - 118
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Foreign Trade and Customs
2
National University of Food Technologies
3
Lviv Polytechnic National University

The study focuses on the ambiguity of management decisions in conditions of economic competition and quarantine restrictions. It is concluded that in the field of freight transportation there are antagonistic interests of the environment in the process of making management decisions by managers of JSC “Ukrzaliznytsia”. The classification of information situations related to the uncertainty of the environment is used, according to which the fifth information situation most closely corresponds to the current situation in the market of transport services. The choice of the fifth information situation is due to the factors caused by the government’s decisions to impose quarantine restrictions. Most of these factors have had a negative impact on the expectations of businesses in general and cargo owners in particular.

The state of economic competition in the field of freight transportation was studied by analyzing the structure of goods by different modes of transport for January-November 2019-2020, indicating the absence of significant changes or restrictions on freight traffic. Thus, quarantine restrictions did not cause irreparable damage to the railway industry directly, but they indirectly affected a number of indicators.

Analysis of economic competition, level of uncertainty, degree of ambivalence of government decisions and structural and dynamic analysis of the market of transport services in January-November 2019-2020, allowed creating a methodology that ensures the validity of management decisions in economic competition and ambivalence of government actions.

It consists of 6 stages: formulation of the purpose; formation of the corresponding information base; formation of an expert group; direct survey; selection of the most promising solutions for stabilizing the situation in the field of rail freight; assessment of the homogeneity of the expert group. The application of this technique gives railway companies additional competitive advantages, even in conditions of growing uncertainty and risk.

1. Karen Collins. An introduction to business. Retrieved from: https://2012books.lardbucket.org/books/an- introduction-to-business-v1.0/index.html.
2. Sirko A. V. Ekonomichna teoriya. Politekonomiya [Economic theory. Political Economy]. Retrieved from: https://pidru4niki.com/1220111362858/politekonomiya/ekonomichna_teoriya_....
3. Azhnyuk M. O., Peredriy O. S. Osnovy ekonomichnoyi teoriyi [Fundamentals of economic theory]. Retrieved  from: https://pidru4niki.com/1584072010474/politekonomiya/osnovi_ekonomichnoyi....
4. Broman Emanuel, Eliasson Jonas. Transportation Research Procedia. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517301655?via%....
5. Dvulit Z. P., Danylyuk I. A. Vplyv COVID-19 na rynok vantazhnykh zaliznychnykh perevezenʹ [Influence of COVID-19 on the market of freight railway transportation]. Retrieved from: http://science.lpnu.ua/uk/smeu/vsi- vypusky/vypusk-2-nomer-2-2020/vplyv-sovid-19-na-rynok-vantazhnyh-zaliznychnyh-perevezen.
https://doi.org/10.23939/smeu2020.02.169
6. Dmytrychenko V. F. (2007) Transportni tekhnolohiyi v systemakh lohistyky [Transport technologies in logistics systems], Kyyiv: INFORMAVTODOR . 676.
7. Markina I. A., Dyachkov D. V. (2015) Upravlinnya informatsiynym potentsialom promyslovykh pidpryyemstv: monohrafiya. Poltava: Vyd-vo "Simon", p. 238.
8. Zosʹ-Kior M.V., Buchnyev M.M., Chaykina A.O. (2016) Matrytsya prohnoznykh znachenʹ yak instrument pryynyattya upravlinsʹkykh rishenʹ Naukovyy zhurnal "Ekonomika i rehion". No 3 (travenʹ- chervenʹ). No3(58), pp. 102-109.
9. Shehda A.V. (2011) Pryynyattya upravlinsʹkykh rishenʹ v umovakh nevyznachenosti ta ryzyku. Teoretychni ta prykladni pytannya ekonomiky [Making management decisions in conditions of uncertainty and risk. Theoretical and applied issues of economics], no. 26, pp. 5-13.
10. Skopenko N. I. (2006) Teoretyko-metodychni osnovy analizu ta vrakhuvannya hospodarsʹkoho ryzyku v diyalʹnosti pidpryyemstv (na prykladi khlibopekarsʹkoyi haluzi) [Theoretical and methodological foundations of analysis and consideration of economic risk in the activities of enterprises (on the example of the baking industry)] : avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.06.01 - Natsionalʹnyy un-t kharchovykh tekhnolohiy, p. 22.
11. Maznyk L. V., Berezyanko T. V., Bezpalʹko O. V., Berher A. D., Hrynyuk YU. M., Drahan O. I., Oliynychenko O. M. (2019) Ekonomiko-matematychni metody ta modeli v haluzi upravlinnya personalom: navchalʹnyy posibnyk [Economic and mathematical  methods and models in areas of personnel management: a textbook.], p. 278.
12. Vitlinsʹkyy V. V., Verchenko P. I. Analiz, modelyuvannya ta upravlinnya ekonomichnym ryzykom.[Analysis, modeling and management of economic risk] - 2000.
13. Firsova I. A. (2014) Metody pryynyattya upravlinsʹkykh rishenʹ [Methods of making managerial decisions], pp. 85-100.
14. Sudakova O. I. (2012) Obgruntuvannya hospodarsʹkykh rishenʹ v umovakh nevyznachenosti ta ryzyku. [Methods of making managerial decisions], No 3 (34), pp. 158-162.
15. Dzyubko M. YU. (2016) Osoblyvosti pryynyattya upravlinsʹkykh rishenʹ v umovakh nevyznachenosti [Substantiation of business decisions in conditions of uncertainty and risk] - Materialy XLV Naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi VNTU. Retrieved  from: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/view/507.
16. Rishnyak I.V. Systemnyy analiz katehoriyi ryzyku ta nevyznachenosti. [System analysis of risk category and uncertainty]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu "Lʹvivsʹka politekhnika". Informatsiyni systemy ta merezhi.- 2003. - № 489. - p. 263-275.
17. Butko M. P., Butko I. M., Mashchenko V. P., Murashko M. I., Olifirenko L. D., Pepa T. V., Samiylenko H. M. Teoriya   pryynyattya   rishenʹ   [Theory   of   decision   making].   Retrieved         from:   https://pidru4niki. com/2015101166586/menedzhment/teoriya_priynyattya_rishen.
18. Hrinenko A. YU.  Sotsialʹno-ekonomichni  ta  sotsialʹno-psykholohichni  faktory  ekonomichnoyi bezpeky [Socio-economic and socio-psychological factors of economic security]. Retrieved from: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/1/1.
19. Bohomolova N.I., Kravchenko O.O. (2014) Analiz finansovoyi stiykosti zaliznychnoho transportu [Analysis of the financial stability of railway transport] Zb. nauk. pratsʹ Derzhavnoho ekonomiko-tekhnolohichnoho universytetu transportu: Seriya "Ekonomika i upravlinnya", no. 27, pp. 154-163.
20. Demir Emrah, Huang Yuan, Scholts Sebastiaan, Woensel TomVan. (2015) A selected review on the negative externalities of the freight transportation: Modeling and pricing - Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. https://doi.org/10.1016/j.tre.2015.02.020.
https://doi.org/10.1016/j.tre.2015.02.020
21. Mostert Martine, Limbourg Sabine. (2016) External Costs as Competitiveness Factors for Freight Transport - Transport Review.  https://doi.org/10.1080/01441647.2015.1137653
https://doi.org/10.1080/01441647.2015.1137653
22. Dyachkov D. V. (2019) Upravlinsʹki aspekty informatsiynoyi bezpeky: monohrafiya  [Management aspects of information security: a monograph]. Zaporizhzhya: V-vo "Inter-M". 424.
23. Braykovsʹka A. Doslidzhennya osoblyvostey formuvannya rynku transportnykh posluh yak seredovyshcha  funktsionuvannya  pidpryyemstv transportu [Research  of  features  of  formation  of the  market  of transport   services  as  the  environment  of  functioning  of  the  enterprises   of  transport].   Retrieved        from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN= 1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=econ_2012_9_14.
24. Konkurentnyy rynok za chotyry roky. Realʹnyy plan? [Competitive market for four years. The real plan?]. Retrieved  from: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/05/27/648169/.
25. Ukrayinskyy transport i koronavirus: yak vplyvaye karantyn na klyuchovu haluzʹ ekonomiky Ukrayiny [Ukrainian transport and coronavirus: how quarantine affects the key sector of the Ukrainian economy]. Retrieved from: https://www.radiosvoboda.org/a/30498066.html.
26. Kolesnykova, N.M. (2007) Teoriya adaptyvno-harmonizatsiynoho mekhanizmu tsinoutvorennya na zaliznychnomu transporti [Theory of adaptive-harmonization mechanism of pricing on railway transport]. Kyyiv: KUETT
27. Eytutis, H. ta Kryshchenko, S., (2012). Peredumovy reformuvannya zaliznychnoho transportu [Prerequisites for reforming railway transport]- Zbirnyk naukovykh pratsʹ DETUT. Seriya "Ekonomika i upravlinnya". 21-22 (1), pp. 56-65.
28. Eytutis H., Artem'yeva S. (2017) Zahalʹni tendentsiyi ta faktory vplyvu na obsyah vantazhnykh perevezen u suchasnykh umovakh [eneral trends and factors influencing the volume of freight traffic in modern conditions] Problemy transportnoho kompleksu Ukrayiny. 60.