Моделювання в cфері вантажних перевезень: амбівалентність управлінських рішень в умовах карантинних обмежень та економічної конкуренції

2021;
: сс. 104 - 118
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
2
National University of Food Technologies
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Запропоновано методику, яка забезпечує обґрунтованість управлінських рішень в умовах економічної конкуренції та амбівалентності дій уряду. Вона складається з 6 етапів: формулювання мети; формування відповідної інформаційної бази; формування експертної групи; безпосереднє проведення опитування; вибір найбільш перспективних варіантів рішень щодо стабілізації ситуації в сфері вантажних залізничних перевезень; проведення оцінки однорідності експертної групи. Застосування цієї методики дає підприємствам залізничного транспорту додаткові конкурентні переваги, навіть, в умовах зростаючої невизначеності та ризику.

 1. Karen Collins. An introduction to business [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-business-v1.0/....
 2. Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidru4niki.com/1220111362858/politekonomiya/ekonomichna_teoriya_....
 3. Ажнюк М. О., Передрій О. С. Основи економічної теорії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidru4niki.com/1584072010474/politekonomiya/osnovi_ekonomichnoyi....
 4. Broman Emanuel, Eliasson Jonas. Transportation Research Procedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517301655?via%3Dihub.
 5. Двуліт З. П., Данилюк І. А. Вплив COVID-19 на ринок вантажних залізничних перевезень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/uk/smeu/vsi-vypusky/vypusk-2-nomer-2- 2020/vplyv-sovid-19-na-rynok-vantazhnyh-zaliznychnyh-perevezen.
 6. Дмитриченко В. Ф. Транспортні технології в системах логістики – Київ: ІНФОРМАВТОДОР – 2007. – с. 676.
 7. Маркіна І. А., Дячков Д. В. Управління інформаційним потенціалом промислових підприємств: монографія – Полтава: Вид-во “Сімон” – 2015. – с 238.
 8. Зось-Кіор М.В., Бучнєв М.М., Чайкіна А.О. Матриця прогнозних значень як інструмент прийняття уп- равлінських рішень Науковий журнал “Економіка і регіон”. – № 3 (травень-червень). – 2016. – №3(58). – с. 102-109.
 9. Шегда А.В. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2011. – Вип. 26. – с. 5-13.
 10. Скопенко Н. І. Теоретико-методичні основи аналізу та врахування господарського ризику в діяльності підприємств (на прикладі хлібопекарської галузі) [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 – Національний ун-т харчових технологій – 2006. – с. 22.
 11. Мазник Л. В., Березянко Т. В., Безпалько О. В., Бергер А. Д., Гринюк Ю. М., Драган О. І. , Олійниченко О. М. Економіко-математичні методи та моделі в галузі управління персоналом: навчальний посібник. – 2019. ‒ с. 278.
 12. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – 2000.
 13. Фірсова І. А. Методи прийняття управлінських рішень – 2014. – с. 85-100.
 14. Судакова О. І. Обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності та ризику. – 2012. –№ 3 (34). – С. 158-162.
 15. Дзюбко М. Ю. Особливості прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності [Електронний ресурс] – Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ.–2016 р. Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/view/507.
 16. Рішняк І.В. Системний аналіз категорії ризику та невизначеності. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Інформаційні системи та мережі. – 2003. – № 489. – с. 263-275.
 17. Бутко М. П., Бутко І. М., Мащенко В. П., Мурашко М. І., Оліфіренко Л. Д., Пепа Т. В., Самійленко Г. М. Теорія прийняття рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidru4niki.com/ 2015101166586/menedzhment/teoriya_priynyattya_rishen.
 18. Гріненко А. Ю.   Соціально-економічні та соціально-психологічні фактори економічної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/1/1.
 19. Богомолова Н.І., Кравченко О.О. Аналіз фінансової стійкості залізничного транспорту / Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія “Економіка і управління”. – 2014. – Вип. 27. – с. 154-163.
 20. Demir Emrah, Huang Yuan, Scholts Sebastiaan, Woensel TomVan. A selected review on the negative externalities of the freight transportation: Modeling and pricing – Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review(2015). – https://doi.org/10.1016/j.tre.2015.02.020.
 21. Mostert Martine, Limbourg Sabine. External Costs as Competitiveness Factors for Freight Transport – Transport Review(2016). – https://doi.org/10.1080/01441647.2015.1137653
 22. Дячков Д. В. Управлінські аспекти інформаційної безпеки: монографія. Запоріжжя: В-во “Інтер-М”. – 2019. – с. 424.
 23. Брайковська   А.   Дослідження   особливостей   формування   ринку   транспортних   послуг   як середовища    функціонування     підприємств     транспорту       [Електронний         ресурс].     –     Режим       доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN= 1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=econ_2012_9_14.
 24. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 25. Офіційний сайт Укрзалізниці [Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/.
 26. Конкурентний ринок за чотири роки. Реальний план? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/05/27/648169/.
 27. Український транспорт і коронавірус: як впливає карантин на ключову галузь економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/30498066.html.
 28. Колесникова, Н.М. Теорія адаптивно-гармонізаційного механізму ціноутворення на залізничному транспорті. Київ: КУЕТТ – 2007.
 29. Ейтутіс, Г. та Крищенко, С., 2012. Передумови реформування залізничного транспорту. – Збірник наукових праць ДЕТУТ. СеріяЕкономіка і управління”. – 21-22 (1). – с. 56-65.
 30. Ейтутіс Г., Артем'єва С. Загальні тенденції та фактори впливу на обсяг вантажних перевезень у сучас- них умовах / Г. Ейтутіс, С. Артем’єва // Проблеми транспортного комплексу України. – 2017. – №60. – с. 78.