Assessment of the efficiency of foreign economic activity (on the example of “Mohyliv-Podilskyi canning plant”

2023;
: pp. 29 - 39
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

For Ukrainian enterprises today – in the conditions of war – activation of foreign trade and strengthening of its effectiveness are critically important tasks.

Implementation of foreign economic activity by enterprises is a complex process that requires not only a significant amount of resources, but also a competent approach to evaluating its effectiveness. Comparing the achieved results with previous periods or competitors allows to determine the current level of efficiency of such activity and to make the necessary changes to the company’s strategy.

Various quantitative and qualitative indicators are used to evaluate the effectiveness of the foreign economic activity. It is also necessary to take into account the peculiarities of each enterprise and the specifics of its economic activity. However, in modern conditions, the classical methods of evaluating the effectiveness of foreign operations may not be sufficient to determine the real impact of such activities on the financial situation of the enterprise. Therefore, it is important to develop and use additional methods that allow for a systematic assessment of the efficiency of the foreign economic activity and its impact on the overall efficiency of the enterprise.

The article examines the existing methods of evaluating the efficiency and effectiveness of the enterprise’s foreign economic activity. On the example of PJSC “Mohyliv-Podilskyi Canning Plant” the application of the proposed method of evaluating the efficiency of the export trade was done by optimizing the system of criteria and indicators of the analysis of the trade export, as well as finding reserves for increasing the export potential, and accordingly, the efficiency of the export activity as a whole.

 1. Eksport Ukrainy u 2022 rotsi: holovni tendentsii, sektory ta rehiony [Exports of Ukraine in 2022: main trends, sectors and regions]. Diia Biznes Eksportnyi napriam. URL: https://export.gov.ua/news/4570- eksport_ukraini_u_2022_rotsi_golovni_tendentsii_sektori_ta_regioni.
 2. Khomenko T. Iu., Krush P. V. (2017). Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu [Methodical approaches to the assessment of the effectiveness of management of foreign economic activity]. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia: zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh, 11.
 3. Voloshan I. H. (2019). Metodychnyi pidkhid do otsinky efektyvnosti eksportnoi diialnosti promyslovoho pidpryiemstva [A methodical approach to assessing the efficiency of export activity of an industrial enterprise]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 24(1), 74–77.
 4. Kondratenko N. O., Ternova I. A., Kolesnyk T. M. (2021). Teoretyko-metodychni aspekty upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu hospodariuiuchykh subiektiv Ukrainy [Theoretical and methodological aspects of management of foreign economic activity of business entities of Ukraine]. Biznes Inform, 2, 21–26. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-2-21-26
 5. Bestuzheva S.V.  (2023). Teoretyko-metodychni aspekty vyboru formy finansovoho zabezpechennia zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva [Theoretical and methodological aspects of choosing a form of financial support for foreign economic activity of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo, (47).
 6. Melnyk O. H., Peredalo Kh. S., Horoshko Yu. V. (2021). Otsiniuvannia rezultatyvnosti upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu na osnovi tsilovykh pokaznykiv [Evaluation of the effectiveness of management of foreign economic activity based on target indicators]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini, 2(6). https://doi.org/10.23939/smeu2021.02.072
 7. Karachyna N. P., Smetaniuk O. A., Vitiuk A. V., Mukoid D. D. (2021). Diahnostyka efektyvnosti zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Diagnostics of the effectiveness of foreign economic activity]. Visnyk KhNU, 3, 101–108. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-294-3-16
 8. Kubiv S. I., Fediuk V. V. (2020). Analizuvannia ta otsiniuvannia faktoriv, yaki vplyvaiut na rozvytok zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstv ahrarnoho sektoru [Analysis and assessment of factors affecting the development of foreign economic activity of enterprises in the agrarian sector]. Naukovyi visnyk KhDU: Ekonomichni nauky. Sektsiia 2. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, 40.
 9. Horbal N. I., Hresko V. V., Hudyma R. V. (2019). Tendentsii ta perspektyvy rozvytku ukrainskoho eksportu [Trends and prospects for the development of Ukrainian exports]. Biznes Inform, 1, 73–78.
 10. Khaliliaieva O. V. (2021). Sutnist ta znachennia ekonomichnoho potentsialu, yoho mistse v ekonomitsi krainy: suchasnyi aspekt v umovakh staloho rozvytku [The essence and meaning of economic potential, its place in the country's economy: a modern aspect in terms of sustainable development]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 12 (247), 33–40.
 11. Skrypnyk S., Protseviat O., Voronova O. (2022). Osoblyvosti rehuliuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti v umovakh voiennoho stanu [Peculiarities of regulation of foreign economic activity in the conditions of martial law]. Ekonomika ta suspilstvo, 38.
 12. Kryvoviaziuk I. V., Telezhynska N. V. (2017). Teoretyko-metodychne obgruntuvannia ta analiz efektyvnosti zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva [Theoretical and methodological justification  and analysis of the efficiency of the enterprise's foreign economic activity]. Efektyvna ekonomika, 9.
 13. Ishchuk Kh. V., Ukhanova I. O. (2017). Pytannia efektyvnosti eksportu promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy (na prykladi PAT “Odeskabel”) [The issue of export efficiency of industrial enterprises of Ukraine (on the example of “Odeskabel” PJSC)]. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/311.pdf.
 14. Batiuk R. B. (2021). Metodychni pidkhody do otsiniuvannia efektyvnosti zovnishnoekonomichnoi diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Methodical approaches to evaluating the effectiveness of foreign economic activity of agrarian enterprises]. Naukovyi visnyk LNUVMB im. S. Z. Gzhytskoho. Seriia: Ekonomichni nauky, 23, 98.
 15. Kalaitan T. V., Shurpenkova R. K., Sarakhman O. M. (2019). Rezervy zrostannia efektyvnosti zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva [Reserves for increasing the efficiency of the enterprise's foreign economic activity]. Pidpryiemnytstvo i torhivlia, 24, 97–102. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-14