The Essential Characteristics of the Main Concepts of the Categorical Apparatus of Work Safety Management in Territorial Communitie

2023;
: pp. 305 - 314
Authors:
1
Mykolaiv National Agrarian University

Workplace safety management in territorial communities is of great importance for ensuring the safety and health of workers at the local community level. In order to prevent accidents and deterioration of health, effective work safety management is essential, involving a systematic approach to the identification, assessment, and control of risks associated with working conditions and processes. Contemporary realities necessitate research into the mechanism of work safety management and the establishment of a unified theoretical approach to understanding the concept of «work safety management».

To comprehensively analyze the mechanism of work safety management, it is important to study the theoretical foundation of this issue. Work safety is a priority task for protecting the life and health of workers. Research on work safety management in territorial communities will contribute to improving the system of safety measures, leading to a reduction in accidents and an enhancement of working conditions.

This article examines the peculiarities of the categorical apparatus of work safety management in territorial communities. The definitions of «safety» and «work safety management» were studied. Work safety management is a purposeful activity aimed at preventing the impact of harmful and dangerous factors on an object or subject, with the goal of minimizing harm to them. Approaches to defining the term «territorial community» were analyzed, and the main tasks of territorial communities in guarantee- ing the safety of their residents were determined. These tasks include conducting assessments of the risks of emergencies within their territory, implementing civil protection measures at their own expense to reduce the level of emergency risk, taking measures to ensure that acceptable levels of such risks are not exceeded, developing measures to ensure fire and other types of safety, creating and utilizing material reserves to prevent and mitigate the consequences of emergencies, and incorporating scientific and technological advancements and positive experiences in addressing these issues.

 1. Prezydent Ukrainy (2022). Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini. Ukaz N64/2022 [About the introduction of martial law in Ukraine]. Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (In Ukrainian).
 2. Verkhovna Rada Ukrainy (2015) [Verkhovna Rada of Ukraine]. Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu. Zakon Ukrainy No. 389-VIII vid 12.05.2015 [About the legal regime of martial law. Law of Ukraine No. 389-VIII dated May 12, 2015.]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (In Ukrainian).
 3. Andriiv, V.V., Moskalenko, O.V., Prylypko, S.M., Yaroshenko, O.M. (2011). Pravovidnosyny iz zahalnooboviazkovoho derzhavnoho sotsialnoho strakhuvannia.: teoretychnyi aspekt [ Legal relations of mandatory state social insurance.: theoretical aspect]. Kh.: FINN. 280 p (In Ukrainian).
 4. Nipialidi, O.Yu., Vasylchyshyn, O.B. (2020).  Suchasnyi  stan okhorony pratsi v Ukraini u konteksti zabezpechennia yii innovatsiinoho rozvytku. [The current state of labor protection in Ukraine in the context of ensuring its innovative development]. Aktualni problemy pravoznavstva [Actual problems of jurisprudence]. 1, 164-169 (In Ukrainian).
 5. Shevchenko, L.S. (2009). Sotsialni ryzyky ta sotsialna bezpeka pratsi: monohr [Social risks and social safety of work: monograph]. Kh.: Pravo. 280 p . (In Ukrainian)
 6. Yakovliev, O.A. (2019). Fundamentalni problemy pravovoho rehuliuvannia umov pratsi i vstanovlennia harantii dlia pratsivnykiv: monohr [Fundamental problems of legal regulation of working conditions and establishment of guarantees for employees: monograph]. Kh.: Pravo, 456 p (In Ukrainian)
 7. Balanda, A. (2007). Bezpeka yak sotsialnyi fenomen: dyskurs liudskoho rozvytku [Security as a social phe- nomenon: the discourse of human development]. Ukraina: aspekty pratsi [Ukraine: aspects of work]. No. 1, 25–28 (In Ukrainian)
 8. Hohitashvili, H.H., Karchevski, Ye.T., Lapin ,V.M. (2007). Upravlinnia okhoronoiu pratsi ta ryzykom za mizhnarodnymy standartamy: navch. posib. [ Occupational safety and risk management according to international standards: a study guide]. K.: Znannia, 367 p (In Ukrainian)
 9. Kachynskyi, A.B. (2006). Ekolohichna polityka y ekolohichna bezpeka Ukrainy [Environmental policy and ecological security of Ukraine]. Ekolohichnyi visnyk [Environmental Herald] . No. 1–2, 24–26 (In Ukrainian).
 10. Tkachuk, K.N. , Zerkalov, D.V. (2013). Okhorona pratsi ta bezpeka zhyttiediialnosti u kontseptsii rozvytku liudyny [ Occupational health and safety in the concept of human development]. Problemy okhorony pratsi v Ukraini [Problems of labor protection in Ukraine]. 26. 32-44. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/pop_2013_26_7 (In Ukrainian)
 11. Baklan, O.V. (2002). Kontrolno-nahliadova diialnist ta administratyvnyi prymus v sferi okhorony pratsi (na materialakh pidrozdiliv derzhavnoho nahliadu za okhoronoiu pratsi Holovnoho shtabu MVS Ukrainy): dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07 [ Control and supervision activities and administrative coercion in the field of labor protection (based on the materials of the units of state supervision over labor protection of the Main Staff of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine)]. K.: Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav Ukrainy, 239 p. (In Ukrainian)
 12. Burak, V.Ya. (2021). Pravovyi mekhanizm zakhystu trudovykh prav ta zakonnykh interesiv pratsivnykiv: dys. … d-ra yuryd.nauk: 12.00.05 [Legal mechanism for protection of labor rights and legitimate interests of employ- ees]. L.: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka. (In Ukrainian).
 13. Davydenko, A.O. (2020). Pravove rehuliuvannia okhorony pratsi na pidpryiemstvakh zi shkidlyvymy umovamy pratsi: porivnialno-pravovyi aspekt: dys. ... d-ra filos [Legal regulation of labor protection at enterprises with harmful working conditions: comparative legal aspect]. Kh.: Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav. 216 p (In Ukrainian).
 14. Bochkovskyi, A.P. (2019). Naukovi osnovy upravlinnia ryzykamy vynyknennia profesiinykh nebezpek: dys.… d-ra tekhn.nauk: 05.26.01  [Scientific bases of risk management of occupational  hazards].  D.: Natsionalnyi tekhnichnyi universytet «Dniprovska politekhnika» (In Ukrainian).
 15. Dziuba, I.V. (2022) Administratyvno-pravove rehuliuvannia diialnosti terytorialnykh hromad v Ukraini: dys.… kand. yuryd. nauk: 12.00.07 [Administrative and legal regulation of the activities of territorial communities in Ukraine]. D.: Dnipropetrovskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav. 250 p (In Ukrainian).
 16. Lipkan, V.A. (2008). Administratyvno-pravove rehuliuvannia natsionalnoi bezpeky Ukrainy: monohr. [Ad- ministrative and legal regulation of national security of Ukraine: monograph]. K.: TEKST. 440 p (In Ukrainian).
 17. Sytnyk, H.P. (2005). Otsinka nebezpek shchodo realizatsii natsionalnykh interesiv u protsesi derzhavnoho upravlinnia [Assessment of dangers related to the realization of national interests in the process of public administra- tion]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy [Bulletin of the National Acad- emy of Public Administration under the President of Ukraine]. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. No.495-503 (In Ukrainian).
 18. Kozhenovski, L. (2004). Upravlinnia bezpekoiu [Security management]. Aktualni problemy ekonomiky [Ac- tual problems of the economy]. No. 1. 147-154 (In Ukrainian)
 19. Nyzhnyk, N., Sytnyk, H., Bilous, V. (2000). Natsionalna bezpeka Ukrainy: metodolohichni aspekty, stan i tendentsii rozvytku: navch. posibn. [National security of Ukraine: methodological aspects, state and trends of develop- ment: study guide]. I.: Akademiia DPS Ukrainy, 304 p (In Ukrainian)
 20. Pasichnyk, V.M. (2011). Filosofska katehoriia bezpeky  yak osnova novoi paradyhmy derzhavnoho upravlinnia natsionalnoiu bezpekoiu [The philosophical category of security as the basis of a new paradigm of state management of national security]. Demokratychne vriaduvannia [Democratic governance]. 2011. No. 7. Retrieved from http://lvivacademy.com/visnik7/index.html (In Ukrainian).
 21. Datskiv, R.M. (2004). Ekonomichna bezpeka u hlobalnomu vymiri [Economic security in the global dimen- sion]. Aktualni problemy ekonomiky [Actual problems of the economy]. No. 7, 143-153 (In Ukrainian).
 22. Poltorakov, O.Yu. (2010). Natsionalna bezpeka v definitsiinykh vymirakh [National security in definitional dimensions]. Stratehichni priorytety [Strategic priorities]. No. 4 (17), 8. (In Ukrainian).
 23. Polozhennia pro tekhnichne obsluhovuvannia ustatkuvannia pidpryiemstv hirnicho-metalurhiinoho kompleksu (2004) [Regulations on maintenance of equipment of enterprises of the mining and metallurgical complex]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Gazette of Ukraine]. No. 26, 79. St. 1718 (In Ukrainian).
 24. Meniuk, M.V. (2023). Sutnist termina «bezpeka pratsi» [The essence of the term "labor safety"]. Scientific method: reality and future trends of researching: collection of scientific paper «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference. Zagreb Republic of Croatia: European Scientific Platform, 51-52 (In Ukrainian).
 25. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (2001) [A large explanatory dictionary of the mod- ern Ukrainian language]. K.: Irpin: VTF «Perun». 1440 p. (In Ukrainian).
 26. Protsevskyi, O. (2011). Funktsii trudovoho prava v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Functions of labor law in modern economic conditions]. Pravo Ukrainy [Law of Ukraine]. No. 2, 249–257 (In Ukrainian).
 27. Verkhovna Rada Ukrainy (1996) [Verkhovna Rada of Ukraine]. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon vid 28 chervnia 1996 [Constitution of Ukraine: Law of June 28, 1996]. No. 254k/96, 141 (In Ukrainian).
 28. Pro bezpeku ta hihiienu pratsi na shakhtakh: Konventsiia Mizhnarodnoi Orhanizatsii Pratsi vid 06.06.1995, No. 176 [On occupational safety and hygiene in mines: Convention of the International Labor Organization dated 06.06.1995 No. 176]. MOP. Konventsii ta rekomendatsii. 1965-1999 (2001) [ILO Conventions and recommendations]. Zheneva: Mizhnar. biuro pratsi. 2, 1456-1464 (In Ukrainian).
 29. Verkhovna Rada Ukrainy (1992) [Verkhovna Rada of Ukraine]. Pro okhoronu pratsi: Zakon Ukrainy vid 14.10.1992 No. 2694-XII [On labor protection: Law of Ukraine dated 14.10.1992 No. 2694-ХІІ] (In Ukrainian).
 30. Verkhovna Rada Ukrainy (1992) [Verkhovna Rada of Ukraine]. Pro ratyfikatsiiu Konventsii Mizhnarodnoi orhanizatsii pratsi No.155 1981 roku pro bezpeku i hihiienu pratsi ta vyrobnyche seredovyshche : Zakon Ukrainy vid 14.10.1992 No. 2694-XII [On the ratification of the International Labor Organization Convention No. 155 of 1981 on occupational safety and health and the industrial environment: Law of Ukraine dated 14.10.1992 No. 2694-ХІ] (In Ukrainian).
 31. Pro zatverdzhennia Hihiienichnoi klasyfikatsii po pokaznykam shkidlyvosti y nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoi seredy, skladnosti, napruzhenosti trudovoho protsesu (2001) [On the approval of the Hygienic classifica- tion according to indicators of harmfulness and dangerous factors of the industrial environment, complexity, tension of the labor process]. Nakaz M-va okhorony zdorovia Ukrainy vid 27.12.2001 No. 528 [Order of the Ministry of Health of Ukraine dated December 27, 2001 No. 528]. Okhorona pratsi [Occupational Health]. No. 4-6 (In Ukrainian).
 32. Bondaruk, T.H. (2009). Mistseve samovriaduvannia ta yoho finansove zabezpechennia v Ukraini: monohr. [Local self-government and its financial support in Ukraine: monograph]. K, 608 p (In Ukrainian).
 33. .Amosov, O., Ihnatenko, O., Kuznetsov, A. Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia (2011) [ Encyclopedia of public administration]. Kh.: KharRI NADU «Mahistr», 5, 408 p (In Ukrainian).
 34. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini (1997): Zakon Ukrainy vid 21.05.1997, No. 280/97-VR [On local self-government in Ukraine (1997): Law of Ukraine dated 05/21/1997 No. 280/97-ВР]. Retrieved from https://za- kon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (In Ukrainian).
 35. Patytska, Kh.O. (2014). Terytorialna hromada v polityko-pravovii praktytsi suchasnoi Ukrainy [Territorial community in the political and legal practice of modern Ukraine]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy [Socio-economic problems of the modern period of Ukraine]. 4, 320-328 (In Ukrainian).
 36. Kulakova, Ye.V., Briechko, A.S. (2014). Shchodo poniattia ta sutnosti terytorialnykh hromad [Regarding the concept and essence of territorial communities]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu [Sci- entific Bulletin of the Uzhhorod National University]. Ser.: Pravo.25, 44-48 (In Ukrainian).
 37. Ruda, N. (2001). Terytorialna hromada – subiekt konstytutsiino-pravovykh vidnosyn: teoretychnyi ta istorychnyi aspekty [A territorial community is a subject of constitutional and legal relations: theoretical and historical aspects]. Pravova derzhava: shchorichnyk naukovykh prats Instytutu derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAAN Ukrainy [Legal state: yearbook of scientific works of the Institute of State and Law named after V.M. Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine]. 12, 236 (In Ukrainian).
 38. Berezynskyi, V.P. (2013). Terytorialna hromada yak ahent politychnoi samoorhanizatsii [Territorial com- munity as an agent of political self-organization]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu [Bulletin of Dnipropetrovsk University]. 21, 23(1), 77-84 (In Ukrainian).
 39. Verkhovna Rada Ukrainy (2013) [Verkhovna Rada of Ukraine]. Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy [Code of Civil Protection of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text (In Ukrainian).