Сутнісна характеристика основних понять категорійного апарату управління безпекою праці у територіальних громадах

2023;
: cc. 305 - 314
Автори:
1
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено особливості категорійного апарату управління безпекою праці у територіальних громадах. Проаналізовано дефініції «безпека», «управління безпекою праці». Управління безпекою праці – це цілеспрямована діяльність, що орієнтована на попередження впливу шкідливих та небезпечних факторів на об’єкт або суб’єкт, спрямована на мінімізацію заподіяння їм шкоди. Проаналізовано підходи до визначення дефініції «териоріальна громада» та визначено головні завдання територіальних громад для гарантування безпеки її мешканців.

 1. Президент України (2022). Про введення воєнного стану в Україні. Указ №64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397.
 2. Верховна Рада України (2015). Про правовий режим воєнного стану. Закон України №389-VIII від 12.05.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text.
 3. Андріїв В. В., Москаленко О. В., Прилипко С. М., Ярошенко О. М. (2011). Правовідносини із загаль- нообов’язкового державного соціального страхування.: теоретичний аспект. Х.: ФІНН, 2011. 280 с.
 4. Ніпіаліді О. Ю. , О. Б. Васильчишин (2020). Сучасний стан охорони праці в Україні у контексті забез- печення її інноваційного розвитку. Актуальні проблеми правознавства. Вип. 1. С. 164-169.
 5. Шевченко Л. С. (2009). Соціальні ризики та соціальна безпека праці: моногр. Х.: Право. 2009. 280 с.
 6. Яковлєв О. А. (2019). Фундаментальні проблеми правового регулювання умов праці і встановлення гарантій для працівників : моногр. Х.: Право. 456 с.
 7. Баланда А. (2007). Безпека як соціальний феномен: дискурс людського розвитку. Україна: аспекти праці. № 1. – С.25–28.
 8. Гогіташвілі Г.Г., Карчевські Є.Т., Лапін В.М. (2007). Управління охороною праці та ризиком за між- народними стандартами: навч. посіб. К.: Знання. 367 с.
 9. Качинський А. Б. (2006). Екологічна політика й екологічна безпека України. Екологічний вісник. № 1– 2. С. 24–26.
 10. Ткачук К. Н. , Зеркалов Д.В.(2013). Охорона праці та безпека життєдіяльності у концепції розвитку людини. Проблеми охорони праці в Україні. Вип. 26. С. 32-44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pop_2013_26_7.
 11. Баклан О.В.(2022). Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці (на матеріалах підрозділів державного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС України): дис.... канд. юрид. наук: 12.00.07. К.: Національна академія внутрішніх справ України. 239 арк.
 12. Бурак В. Я. (2021). Правовий механізм захисту трудових прав та законних інтересів працівників: дис.… д-ра юрид.наук: 12.00.05. Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка.
 13. Давиденко А. О. (2020). Правове регулювання охорони праці на підприємствах зі шкідливими умо- вами праці: порівняльно-правовий аспект: дис. ... д-ра філос. Х.: Харків. нац. ун-т внутр. справ. 216 с.
 14. Бочковський А.П. (2019). Наукові основи управління ризиками виникнення професійних небезпек: дис. … д-ра техн.наук: 05.26.01. Д.: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
 15. Дзюба І.В. (2022) Адміністративно-правове регулювання діяльності територіальних громад в Укра- їні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Д.: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 250 с.
 16. Ліпкан В.А. (2008). Адміністративно-правове регулювання національної безпеки України: моногр. К.: ТЕКСТ. 440 с.
 17. Ситник Г.П. (2005). Оцінка небезпек щодо реалізації національних інтересів у процесі державного управління. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. № 2. С. 495-503.
 18. Коженьовскі Л. (2004). Управління безпекою. Актуальні проблеми економіки. №1. С. 147-154.
 19. Нижник Н., Ситник Г., Білоус В. (2000). Національна безпека України: методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку: навч. посібн. І.: Академія ДПС України. 304 с.
 20. Пасічник В. М. (2011). Філософська категорія безпеки як основа нової парадигми державного управління національною безпекою. Демократичне врядування. 2011. №7. URL: http://lvivacademy.com/visnik7/index.html.
 21. Дацків Р.М. (2004). Економічна безпека у глобальному вимірі. Актуальні проблеми економіки. №7. – С. 143-153., с. 143.
 22. Полтораков О. Ю. (2010). Національна безпека в дефініційних вимірах. Стратегічні пріоритети.№ 4 (17). С. 8.
 23. Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірнічо-металургійного комплексу (2004). Офіційний вісник України. № 26. С. 79.Ст. 1718.
 24. Менюк М.В. (2023). Сутність терміна «безпека праці» Scientific method: reality and future trends of researching: collection of scientific paper «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference. Zagreb Republic of Croatia: European Scientific Platform с.51-52.
 25. Великий тлумачний словник сучасної української мови (2001). К.: Ірпінь: ВТФ «Перун». 1440 с., с.39.
 26. Процевський О. (2011). Функції трудового права в сучасних умовах господарювання. Право України.№2. С. 249–257., с. 224.
 27. Верховна Рада України (1996). Конституція України: Закон від 28 червня 1996 р. № 254к/96. С. 141.
 28. Про безпеку та гігієну праці на шахтах: Конвенція Міжнародної Організації Праці від 06.06.1995 р.
 29. №176. МОП. Конвенції та рекомендації. 1965-1999 (2001). Женева: Міжнар. бюро праці. Т2. С.1456-1464.
 30. Верховна Рада України (1992). Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 №2694-ХІІ.
 31. Верховна Рада України (1992). Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №155 1981 року про безпеку і гігієну праці та виробниче середовище : Закон України від 14.10.1992 №2694-ХІІ.
 32. Про затвердження Гігієнічної класифікації по показникам шкідливості й небезпечності факторів виробничої середи, складності, напруженості трудового процесу (2001). Наказ М-ва охорони здоров’я України від 27.12.2001 №528. Охорона праці. №4-6.
 33. Бондарук Т.Г. (2009). Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні: моногр. К.608 с.33.Амосов О., Ігнатенко О., Кузнецов А. Енциклопедія державного управління (2011). Х.: ХарРІ НАДУ«Магістр», 2011. Т. 5: 408 с.
 34. Про місцеве самоврядування в Україні (1997): Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.
 35. Патицька  Х.О.  (2014).  Територіальна  громада  в  політико-правовій  практиці  сучасної  УкраїниСоціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Вип. 4. С. 320-328.
 36. Кулакова Є. В., Брєчко А.С. (2014). Щодо поняття та сутності територіальних громад. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право.Вип. 25. С. 44-48.
 37. Руда Н. (2001). Територіальна громада – суб’єкт конституційно-правових відносин: теоретичний та історичний аспекти. Правова держава: щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НААН України. Вип.12. С. 236.
 38. Березинський В.П. (2013). Територіальна громада як агент політичної самоорганізації. Вісник Дніпропетровського університету. Т. 21, Вип. 23(1). С. 77-84.
 39. Верховна Рада  України (2013).  Кодекс  цивільного  захисту  України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text.