identification

Розпізнавання графічних захисних елементів на фонових зображеннях

На основі неізоморфного перетворення області зображення, який містить елементи графічних захисних елементів, запропоновано метод їх ідентифікації для випадку існування фонового зображення. Сама процедура ідентифікації захисних елементів здійснюється на основі спектральної метрики. Спектральну метрику отримують із власних підпросторів квадратних матриць-операторів, які будуються над отриманими у результаті дії деяких адитивних операторів.

Розроблення моделей загроз для друкованих документів, захищених графічними методами захисту

Розроблено моделі загроз щодо друкованих документів. Проаналізовано графічні методи захисту документів. Розроблено метод ідентифікації документів, захищених за допомогою сіток Ateb-функцій.

Models threats on printed documents. Graphical analysis methods of protecting documents. The method of identification documents protected by nets Ateb-functions.

Ідентифікація параметрів моделі газотранспортної системи

Запропоновано швидкі алгоритми аналізу даних вимірювання на великих інтервалах часу та розв’язування систем нелінійних контурних рівнянь, які дали мож- ливість розв’язати задачі ідентифікації в умовах невизначеності. Наведено класи- фікацію та характеристику невизначеностей. Запропоновано алгоритми знаходження параметрів моделей та стану об’єктів в умовах невизначеності.

Розв’язування задачі ідентифікації Ateb-функцій на основі мір подібності

Розроблено метод ідентифікації документів, захищених за допомогою сіток Ateb- функцій. Метод передбачає етапи розпізнавання, фільтрації, скелетизації, нормування та порівняння з еталоном. В основу етапу порівняння покладено побудову фактор- просторів за відношеннями еквівалентності, що породжується різними метриками простору неперервних або дискретних функцій на заданому проміжку.

Моделювання збурених коливних систем засобами Ateb-функцій

Здійснено моделювання періодичних процесів у коливних системах на основі Ateb- функцій без збурень. Розглянуто типи малих збурень, які діють на коливну систему. Розроблено відповідне програмне забезпечення, яке подає результати у графічному і табличному вигляді.

A simulation of periodic processes in vibration systems based on Ateb-functions without perturbation was done. The types of small perturbations that act on the vibration system are considered. Appropriate software that provides results in graphical and tabular form is developed.

Адаптивний вейвлет-фаззі-нейрон типу-2

Запропоновано архітектуру вейвлет-фаззі-нейрона типу-2 та алгоритм навчання усіх його параметрів. Також запропоновано метод редукції моделі, що дає змогу проводити інтелектуальну обробку даних в on-line режимі при високій швидкості надходження даних. Проведено низку комп’ютерних експериментів на реальних даних, що підтверджують доцільність підходу, що розвивається.

Identification of natural and technogenic seismic events by energy characteristics

One of the key problems of seismic monitoring is the identification of earthquakes and signals from technogenic sources detected by a network of seismic stations. In peacetime, technogenic events are mainly associated with industrial mining developments, however, with the beginning of russia's full-scale aggression against sovereign Ukraine, thousands of seismic signals from explosions as a result of missile, aircraft, artillery strikes were registered by the seismological network of the Main Center of Special Monitoring of the State Space Agency of Ukraine.

IDENTIFICATION OF INVASIVE ALIEN SPECIES AND ASSESSMENT OF ECOLOGICAL FACTORS IN THE POOL MALEBO IN KINSHASA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

The aim of this study was to identify invasive aquatic species and assess ecological factors in 5 islands, namely Mipongo, Japon, Kabongo, Kingabwa and Molondo.of the Pool Malebo. A floristic inventory was conducted around these sites and physico-chemical characteristics were measured in each island between 8:00am and 3:00pm using an appropriate electronic probe. The floristic affinity between sites was determined by cluster analysis using MVSP software version 4.03, after highlighting the Jaccard's coefficient based on the presence/absence of species in the different collection sites.

Model and Method of Solid Household Waste Sorting for Their Effective Thermal Disposal

The work considers the development of a simulation model and an automated method of sorting solid household waste based on the identification of a portion of the studied raw material with further classification according to accepted groups of characteristic chemical composition. A method of classification of municipal solid waste (MSW) and a method of their identification was proposed, which made it possible to identify groups that produce acid gases. The basis of the method is a simulation model, which is represented by a tabular form of the gross formulas of possible compounds.

Information modeling of the processes of sensory perception of information and user identification

The article proposes a systematic approach to the analysis of psychological perception of information at the level of human intuitive perception. The most successful, according to the authors, methods and approaches of building information models of sensory perception of information are given. Such a systematic approach “from simple to complex and from it to generalization” made it possible to determine the features of each of the considered methods, to determine their advantages and disadvantages, and to indicate the directions of appropriate use.