ідентифікація

IDENTIFICATION OF INVASIVE ALIEN SPECIES AND ASSESSMENT OF ECOLOGICAL FACTORS IN THE POOL MALEBO IN KINSHASA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

The aim of this study was to identify invasive aquatic species and assess ecological factors in 5 islands, namely Mipongo, Japon, Kabongo, Kingabwa and Molondo.of the Pool Malebo. A floristic inventory was conducted around these sites and physico-chemical characteristics were measured in each island between 8:00am and 3:00pm using an appropriate electronic probe. The floristic affinity between sites was determined by cluster analysis using MVSP software version 4.03, after highlighting the Jaccard's coefficient based on the presence/absence of species in the different collection sites.

Модель та метод сортування твердих побутових відходів для їх ефективної термічної утилізації

В роботі розглядається розробка імітаційної моделі та автоматизованого методу сортування твердих побутових відходів (ТПВ) на основі ідентифікації порції досліджуваної сировини з подальшою класифікацією за прийнятими групами характерного хімічного складу. Запропоновано метод класифікації ТПВ та способу їх ідентифікації, який дозволив виділити групи, що утворюють кислі гази. Основу метода складає імітаційна модель яку представлено табличною формою брутто-формул можливих сполук.

Інформаційне моделювання процесів чуттєвого сприйняття інформації та ідентифікація користувача

Запропоновано системний підхід до аналізу психологічного сприйняття інформації на рівні людського інтуїтивного відчуття. Наведено найвдаліші, на думку авторів, методи та підходи до побудови інформаційних моделей чуттєвого сприйняття інформації та ідентифікації користувачів комп’ютера на основі рукомоторних реакцій. Такий системний підхід «від простого до складного, а від нього до узагальнення» дав змогу визначити особливості кожного із розглянутих методів, їх переваги та недоліки та вказати напрями доцільного використання.

ПРОБЛЕМА ПРЕДСТАВЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ СПАДЩИНИИ КАЛУША У СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТА

У статті досліджено особливості історико-архітектурного розвитку історичного міста Калуша Івано-Франківської області. Розкрито цінність містобудівної спадщини історичного ядра міста, обґрунтовано гіпотези щодо розташування втрачених об’єктів історичного середмістя, ідентифіковано фрагменти збережених елементів об’ємно-розпланувальної структури міста періоду XV – XVIII ст. В ході дослідження на основі проведених натурних обстежень та опрацьованої джерельної бази розроблено схему теоретичного розпланування історичної фортеці Калуша на період XVII - XVIIІ ст.

Вимоги до маркування як один з інструментів нетарифного регулювання імпорту українських продуктів харчування в Китайській народній республіці

Проаналізовано динаміку і структуру міжнародної торгівлі українськими продуктами харчування з Китаєм. Досліджено інструменти китайської нетарифної торгівельної політики щодо імпорту продуктів харчування і їхній вплив на торгівлю з Україною. Розглянуто китайські нормативні акти і стандарти, що встановлюють вимоги до продуктів харчування. Описано процес акредитації іноземних виробників у Китаї. Розглянуто сутність і функції маркування, дано його класифікацію за певними ознаками. Досліджено вимоги Китаю щодо маркування продуктів харчування.

РОЗРОБЛЕННЯ БІОМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НА ПІДСТАВІ ФІЛЬТРАЦІЇ ATEB-ГАБОРОМ

Розроблено біометричні методів ідентифікації на підставі нових методів фільтрації. Встановлено, що системи біометричної ідентифікації потребують постійного вдосконалення, позаяк дуже часто працюють повільно і видають неточний результат. Для підвищення надійності розпізнавання біометричних зображень досліджено метод, який містить такі етапи: сегментацію, нормалізацію, оцінювання локальної орієнтації, локальне оцінювання, оцінювання частоти хребтів, реалізація фільтра Габора, бінаризація, потоншення.

АРХІТЕКТУРА ДЕРЕВ'ЯНИХ ХРАМОВИХ БУДІВЕЛЬ- СУЧАСНІСТЬ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОБРАЗУ

В розумінні традиції, новаторства та національної ідентичності взірців дерев'яних храмових будівель, зокрема, українських дерев'яних церков виявляються пені тенденції, які за своєю сутністю стають головними, щодо тяглості (тривалості) розвитку в храмобудуванні. Виявляються чинники традиції і новаторства, як важливі середники утвердження національної ідентичності образу дерев'яних храмових будівель, і їх вираження в сучасному храмобудівному процесі творення християнської святині.

ПЕРЕВАЖАЮЧА МІКРОФЛОРА ПРИРОДНИХ ТА СТІЧНИХ ВОД ЛЬВІВЩИНИ

Мікробіологічними методами аналізу природних та виробничих стічних вод визначено кількісний та якісний склад мікроорганізмів в них. Показано, що домінуючою мікрофлорою досліджуваних  вод  є  бактерії  роду Diplococcus, Sarcina, Bacillus, Pseudomonas,  синьо-зелені водорості  роду Oscillatoria,  а  також  дріжджі  роду Saccharomyces.  Для  ідентифікації мікроорганізмів  вивчались  морфологічні,  фізіологічні  та  культуральні  ознаки  колоній, що виросли  на  поживних  середовищах.

Дослідження методу гістограм направлених градієнтів для ідентифікації транспортних засобів

Теоретичні основи, методи та алгоритми розпізнавання візуальних об'єктів починають розробляти з часів появи перших електронних обчислювальних машин. Практичне використання різних завдань розпізнавання образів у сучасних технічних системах зумовлено стрімким розвитком потужних, малогабаритних та порівняно дешевих засобів оброблення цифрових даних і стає все поширенішим у різноманітних галузях. У роботі виконано дослідження ефективності алгоритму гістограм напрямлених градієнтів (HOG) у разі ідентифікації у відеопотоці транспортних засобів різних типів: автомобілів, літаків, кораблів.

On a method of image reconstruction of anisotropic media using applied quasipotential tomographic data

An algorithm for solving the coefficient problems of parameter identification of anisotropic media using applied quasipotential tomographic data is modified for the case of presence of more specific a priori information about the eigendirections of the corresponding conductivity tensor.  Its application is quite common in practice, in particular, in medicine, where the object of such study may be the medium with fibrous or layered areas (which includes muscles, bones, etc.), inside which there are streams of non-spherical particles (e.g.