ідентифікація

Розпізнавання графічних захисних елементів на фонових зображеннях

На основі неізоморфного перетворення області зображення, який містить елементи графічних захисних елементів, запропоновано метод їх ідентифікації для випадку існування фонового зображення. Сама процедура ідентифікації захисних елементів здійснюється на основі спектральної метрики. Спектральну метрику отримують із власних підпросторів квадратних матриць-операторів, які будуються над отриманими у результаті дії деяких адитивних операторів.

Розроблення моделей загроз для друкованих документів, захищених графічними методами захисту

Розроблено моделі загроз щодо друкованих документів. Проаналізовано графічні методи захисту документів. Розроблено метод ідентифікації документів, захищених за допомогою сіток Ateb-функцій.

Models threats on printed documents. Graphical analysis methods of protecting documents. The method of identification documents protected by nets Ateb-functions.

Ідентифікація параметрів моделі газотранспортної системи

Запропоновано швидкі алгоритми аналізу даних вимірювання на великих інтервалах часу та розв’язування систем нелінійних контурних рівнянь, які дали мож- ливість розв’язати задачі ідентифікації в умовах невизначеності. Наведено класи- фікацію та характеристику невизначеностей. Запропоновано алгоритми знаходження параметрів моделей та стану об’єктів в умовах невизначеності.

Розв’язування задачі ідентифікації Ateb-функцій на основі мір подібності

Розроблено метод ідентифікації документів, захищених за допомогою сіток Ateb- функцій. Метод передбачає етапи розпізнавання, фільтрації, скелетизації, нормування та порівняння з еталоном. В основу етапу порівняння покладено побудову фактор- просторів за відношеннями еквівалентності, що породжується різними метриками простору неперервних або дискретних функцій на заданому проміжку.

Моделювання збурених коливних систем засобами Ateb-функцій

Здійснено моделювання періодичних процесів у коливних системах на основі Ateb- функцій без збурень. Розглянуто типи малих збурень, які діють на коливну систему. Розроблено відповідне програмне забезпечення, яке подає результати у графічному і табличному вигляді.

A simulation of periodic processes in vibration systems based on Ateb-functions without perturbation was done. The types of small perturbations that act on the vibration system are considered. Appropriate software that provides results in graphical and tabular form is developed.

Адаптивний вейвлет-фаззі-нейрон типу-2

Запропоновано архітектуру вейвлет-фаззі-нейрона типу-2 та алгоритм навчання усіх його параметрів. Також запропоновано метод редукції моделі, що дає змогу проводити інтелектуальну обробку даних в on-line режимі при високій швидкості надходження даних. Проведено низку комп’ютерних експериментів на реальних даних, що підтверджують доцільність підходу, що розвивається.

Ідентифікація природних та техногенних сейсмічних подій за енергетичними характеристиками

Однією з ключових проблем сейсмічного моніторингу є ідентифікація землетрусів і сигналів від джерел техногенного походження, виявлених мережею сейсмічних станцій.

IDENTIFICATION OF INVASIVE ALIEN SPECIES AND ASSESSMENT OF ECOLOGICAL FACTORS IN THE POOL MALEBO IN KINSHASA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

The aim of this study was to identify invasive aquatic species and assess ecological factors in 5 islands, namely Mipongo, Japon, Kabongo, Kingabwa and Molondo.of the Pool Malebo. A floristic inventory was conducted around these sites and physico-chemical characteristics were measured in each island between 8:00am and 3:00pm using an appropriate electronic probe. The floristic affinity between sites was determined by cluster analysis using MVSP software version 4.03, after highlighting the Jaccard's coefficient based on the presence/absence of species in the different collection sites.

Модель та метод сортування твердих побутових відходів для їх ефективної термічної утилізації

В роботі розглядається розробка імітаційної моделі та автоматизованого методу сортування твердих побутових відходів (ТПВ) на основі ідентифікації порції досліджуваної сировини з подальшою класифікацією за прийнятими групами характерного хімічного складу. Запропоновано метод класифікації ТПВ та способу їх ідентифікації, який дозволив виділити групи, що утворюють кислі гази. Основу метода складає імітаційна модель яку представлено табличною формою брутто-формул можливих сполук.

Інформаційне моделювання процесів чуттєвого сприйняття інформації та ідентифікація користувача

Запропоновано системний підхід до аналізу психологічного сприйняття інформації на рівні людського інтуїтивного відчуття. Наведено найвдаліші, на думку авторів, методи та підходи до побудови інформаційних моделей чуттєвого сприйняття інформації та ідентифікації користувачів комп’ютера на основі рукомоторних реакцій. Такий системний підхід «від простого до складного, а від нього до узагальнення» дав змогу визначити особливості кожного із розглянутих методів, їх переваги та недоліки та вказати напрями доцільного використання.