Sources and ways of computer terminology formation in English, Polish and Ukrainian

2014;
: pp. 92 - 97

Fil’ O. Sources and ways of computer terminology formation in English, Polish and Ukrainian // Website of TC STTS: Herald of L'viv Polynechnic National University "Problems of Ukrainian Terminology". – 2014. – # 791.

Authors:
1
Rivne Institute of Slavic Studies of KSSU

Sources and methods of formation of the terminological system of computer science in English, Polish and Ukrainian are examined in the article.

Sources and ways of computer terminology formation in English, Polish and Ukrainian are described. The author examines productive ways of term formation in terminological systems of these languages ​​and analyses peculiarities of their use in each of the languages. On the material of English, Polish and Ukrainian computer vocabulary the author ​​shows the prevalence of a certain way of term formation compared to others in each language: morphological abbreviation in English, morphological derivation in Ukrainian and term formation using native stems and English borrowings in Polish.

1. Акулинина Т. Экстралингвистическая обусловленность особенностей английской терминологии компьютерной информатикию : дисс. … канд. филологических наук: 10.02.04 / Т. Акулинина. – Омск, 2003. 2. Беликова И. Особенности образования терминов-неологизмов в подъязыке компьютерной техники : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / И. Беликова. – Омск, 2004. 3. Рицар Б. Мова та термінологія зукраїнізованиз програмних продуктів фірми Майкрософт / Богдан Рицар, Роман Мисак // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» – 2003. – № 490 – С. 17–24. 4. Володькова С. Проблемы сокращений терминологических единиц в подъязыке информатики английского языка : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Светлана Володькова. – Омск, 2011. – 124 с. 5. Коваль М. Д. Сутність та особливості української науково-технічної термінології як бази україномовного інформаційного забезпечення комп’ютерних систем, засобу гуманізації технічної освіти / М. Д. Коваль // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 2000. – № 1. – С. 15–21. 6. Мазурик Д. Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Д. В. Мазурик // Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2002. – 21 c. 7. Ніколаєва А. Специфіка творення термінів-композитів та юкстапозитів у терміносистемі програмування, комп’ютерних мереж і захисту інформації / Алла Ніколаєва, Людмила Фоміна // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2010. – № 675. – С. 38–41. 8. Остапенко О. До історії слов’янської лексикографії : Juridisch-politische Terminologie für die slavischen sprachen Öesterreichs / Олена Остапенко// Проблеми слов’янознавства. – Л., 2003. – Вип. 53. – С. 264–270. 9. Пшенична Л. Англійсько-український глосарій: українські мовні засоби на позначення утямків сфери інформаційних технологій / Людмила Пшенична, Володимир Шевченко, Наталія Шишкіна // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2010. – № 676. – С. 111–116. 10. Рожанківський Р. Синтаксично-стилістичні вади сучасної фахової мови / Р. Рожанківський // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2004. – № 503. – С. 14–20. 11. Синдега Р. Способи утворення англомовної комп’ютерної лексики / Роксолана Синдега // Вісник Львів. нац. ун-ту. Серія «Іноземні мови» / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Вид. центр ЛНУ. – 2010. – Вип. 17. – С. 47–51. 12. Томіленко Л. Галузева термінологія в сучасній тлумачній лексикографії української літературної мови (лексико-семантичний та словотвірний аспекти) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Людмила Томіленко // Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні НАН України. – К., 2010. – 16 с. : Режим досупу: http://megaling.ulif.org.ua/attachments/article/45/ Tomilenko.pdf. 13. Туровська Л. Типологічне термінознавство кінця XX – початку XXI ст. в Україні / Людмила Туровська // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2012. – № 733. – С. 49–52. 14. Шуневич Б. Структурні та функціональні особливості англійської термінології з робототехніки : дис. … канд. філол. наук / Богдан Шуневич. – Л., 1991. – 532 с. 15. Юхмина Е. Адаптация англоязычных компьютерных терминов к лексической системе русского языка : дисс. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Е. А. Юхмина. – Челябинск, 2009. 16. Bogdanov D. Społeczeństwo informacyjne jako determinanta zmian językowych / D. Bogdanov // BG AGH, Część VIII: «Społeczeństwo informacyjne – filozofia, kultura, media». – Режим доступу: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/ skrypty2/0096/327-334.pdf. 17. Gajda S. Współczesna polszczyzna naukowa – język czy żargon? / Stanisław Gajda. – Wrocław, 1990. 18. Jużwikiewicz P. Ukraińska terminologia informatyczna: stan, problemy, zapożyczenia / Przemysław Jużwikiewicz // Slavica Wratislaviensia CLIV. – Wrocław, 2011. – S. 121–132. 19. Korcz P. Kulturowe aspekty lokalizacji i oprogramowania / Paweł Korcz, Marek Matulewski // Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. – Poznań, 2006. 20. Lukszyn J. Teoretyczne podstawy terminologii // J. Lukszyn, W. Zmarzer. – Warszawa, 2001. 21. Stokłosa J. Zapożyczenia w polskim słownictwie informatycznym [Електронний ресурс] / Janusz Stokłosa // Miesięcznik «Informatyka» – Warszawa, Wydawnictwo «Sigma». – 1986. – № 5 – S. 27–28. – Режим доступу : http://www.sk-kari.put.poznan.pl/ Stoklosa/KopieArtykulow/A1.pdf. 22. Szadyko S. Аббревиация в специальных языках (на материале русского языка) / Stanisław Szadyko // Komunikacja specjalistyczna. Linguodidactica: T. X. – Warszawa, 2006. – 245 s. 23. Turski W. Nie samą informatyką / Władysław Turski. – Warzawa : PIW, 1980. – 210 s. 24. Zmarzer W. Teoretyczne podstawy terminologii / W. Zmarzer – Warszawa : WLSiFW, 2001. 25. Waszakowa K. Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny / Krystyna Waszakowa. – Warszawa, 2005. 26.  Informatyka [Електронний ресурс] / WikipediA. – Режим доступу : http://pl.wikipedia.org/wiki/Informatyka. 27. Інформатика / ВікіпедіЯ. – Режим доступу : http://uk.wikipedia. org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B A%D0%B0.