Функціональна структура спецпроцесора вертикально-інформаційної технології та його компоненти

Authors: 

Гуменний П.В., Николайчук Я.М.

Інститут мікропроцесорних систем керування об’єктами електроенергетики Карпатського державного центру НАН України

Досліджено структурні схеми аналого-цифрових перетворювачів у ТЧБ Галуа. Розроблено структурну схему АЦП з кількістю компараторів 2k /2-2k /8, та структуру 4- канального адресного дешифратора. Реалізовано 8-бітовий спецпроцесор ВІТ.

1. Николайчук Я. М. Теорія джерел інформації / / Ярослав Миколайович Николайчук. – Видання друге, виправлене – Тернопіль: ТзОВ Терно-Граф, 2010. – 534 с. 2.Николайчук Я.М. Дослідження архітектури комп’ютерів: принципи побудови процесорів на основі вертикально-інформаційної технології / Я. М. Николайчук, П.В. Гуменний // Поступ в науку: зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач. – 2009. – №5. – С. 69–73. 3. Акушский И.Я., Юдицкий Д.И. Машинная арифметика в остаточных классах ./ И.Я Акушский, Д.И. Юдицкий. – М.: Советское радио, 1968. – 440 с. 4. Палагин А.В. Опыт разработки микропроцессорных распределенных систем реального времени / А.В. Палагин, Я.Н. Николайчук. – К.: Знание, 1988. – 19 с. 5. Брюхович Е.И. К вопросу об информатизации общества. Методология решения задачи научного предвидения для вывода из кризиса отечественной вычислительной техники // Математические машины и системы. – 1997. – №2. –С. 122–132. 6. Николайчук Я.М. Вертикальна інформаційна технологія в кодових системах Галуа / Николайчук Я.М., Петришин Л.Б. // Матеріали 2-ї Української конф. з автоматичного керування “Автоматика-95”. – Львів. – 1995. – C. 131. 7. Бунин С. Г. Вычислительные сети с пакетной радиосвязью / Бунин С.Г., Войтер А.П. – К.: Техніка, 1989. – 223 с. 8. Мельник А.О. Апаратно-орієнтовані процесори швидких ортогональних перетворень / А.О. Мельник, Ахмад Аль-Кхатіб // Вісник ДУ “Львівська політехніка”: Комп’ютерні системи та мережі. – 2000. – №385. – С. 127–135. 9. Заставний О.М. Теорія та принципи побудови спецпроцесора на основі базисів Радемахера, Крестенсона, Галуа / О.М. Заставний, Р.І. Король, Я.М. Николайчук, Н.Д. Круцкевич // Контроль і управління в складних системах: тези доповідей сьомої міжнародної наукової конференції. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2003. – 114 с. 10. Мельничук C.I. Малоенергетичні методи завадостійкого обміну даними в безпровідних комп’ютерних мережах автоматизованих систем / C.I. Мельничук // BISTRO/ 96/052 Матеріали 2-ї Міжнародної науково- практичної конференції “Управління енерговикористанням”. – Львів, 1997. – С. 47–50. 11. Петришин Л.Б. Теоретичні основи перетворення форми та цифрової обробки інформації в базисі Галуа: навч. посіб. – Київ.: ІЗіМН МОУ, 1997. – 237 с. 12. Яцків В.В., Круцкевич Н.Д. Перспективи застосування базису Галуа в системах контролю доступу на прикладі безконтактної аутентифікації / В.В. Яцків, Н.Д. Круцкевич // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – Т2, № 3. – С. 201–205. 13. Patent №7,082,452 B2 (USA)ю Galois field multiply/multiply-add/multiply accumulate/Yosi Stein, Haim Primo, Yaniv Sapir - : Analog Devices -2006 y, Appl №10/228,526. 14. Patent №4,918,638 (USA). Multiplier in a Galois field /Michito Matsumoto, Kazuhiro Murase// Matsushita Electric Industrial - Osaka Japan, -1990 y. Appl № 107,363. 15. Patent №4,473,887 (USA). Processing circuit for operationg on elements of a Galois field/ Kentaro Odaka// Sony Corporation Tokyo, Japane, - 1984 y. Appl № 360,205. 16. Patent №6,523,054 B1 (USA). Galois field arithmetic processor / Shunsuke Kamijo - Fujitsu Limited, Kawasaki Japan, - 2003 y. Appl № 09/437, 473. 17. Гуменний П.В. Структура та системні характеристики багатопортової ПКД на основі вертикально-інформаційної технології в базисі Галуа./ П.В. Гуменний // Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – 2010 – Вип. №6, т. 1. – С. 71–75. 18. Гуменний П.В. Одноканальний аналогово-цифровий перетворювач (АЦП) в теоретико-числовому базисі Галуа, як компонента процесорів вертикально-інформаційної технології (ВІТ) / Гуменний П.В. // Вісник Тернопільського національного технічного університету “Науковий журнал ”. – Тернопіль. – 2011. – Том 16, №3. – С. 174–182. 19. Николайчук Я.М. Теоретичні засади та принципи побудови арифметико- логічного пристрою на основі вертикально-інформаційної технології / Я.М. Николайчук, О.М. Заставний, П.В. Гуменний // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 2. – С. 190–196. 20. Патент № 70744 U Україна H038M. Аналого-цифровий перетворювач / Я.М. Николайчук, П.В. Гуменний. 2012. Бюл № 12.