Методи спектрального косинусного перетворення Фур'є для розпізнавання сигналів у хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів

Authors: 

Николайчук Я. М., Піх В. Я., Заведюк Т. О., Возна Н. Я.

Николайчук Я. М.-1, Піх В. Я.-2, Заведюк Т. О.-2, Возна Н. Я.-1

  1. Тернопільський національно-екномічний університет,
  2. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Визначено перспективі застосування гармонічного аналізу для розпізнавання сигналів у хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико- числових базисів.

Запропоновано математичні засади та інформаційну технологію використання косинусного перетворення Фур’є для створення програмно-апаратного забезпечення системи розпізнавання технологічних станів об’єктів

1. Бебих Н. В., Денисов А. И. Взаимная спектрально-корреляционная обработка сигналов в различных ортогональных базисах // Изв. вузов. Сер. Радиоэлектроника. – 1983. – Т. 26, № 3. – C. 54–60. 2. Коди поля Галуа: теорія та застосування | Коди поля Галуа: теорія та застосування [Текст]: монографія / за ред. Я. М. Николайчука. — Тернопіль : ТзОВ «Тернограф», 2012. – 392 с. 3. Залманзон Л.А. Преобразования Фурье, Уолша и Хаара. – М., 1980. 4. Харкевич А.А. Спектры и анализ. – М.: Физматгиз, 1980. – 246 с. 5. Наконечний А. Й. Цифрова обробка сигналів: навч. посіб. / А.Й. Наконечний, Р.А. Наконечний, В.А. Павлиш. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 368 с. 6. Мельник А.О., Мельник В.А. Персональні суперкомп’ютери. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2012. – 600 с. 7. Kenefic R.J. Exact Detection Performance for Broadband Correlators / R.J. Kenefic, J.E. Barchak // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems (AES-19), Mar. 1983. – P. 320–322. 8. Bell A.J. An information-maximisation approach to blind separation and blinddeconvolution / A.J.Bell, T.J.Sejnowski // Neural Computation. – 1995. – №7. – P. 1129–1159. 9. DeFatta D.J. Digital Signal Processing: A System Design Approach / D.J. DeFatta, J.G. Lucas, W.S. Hodgkiss. – New York: Wiley, 1988. – P. 306. 10. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. – М.: Высш. шк., 2007. 11. Ланге Ф.Г. Корреляционная електроника / Ф.Г. Ланге. – Л.: Судпромгиз, 1963. – 448 с. 12. Мирский Г.Я. Аппаратурное определение характеристик случайных процессов / Г.Я. Мирский. – М.: Энергия, 1972. – 456 с. 13. Цветков Э.И. Основы теории статистических измерений / Э.И. Цветков. – Л.: Энергоатомиздат, 1986. – 256 с. 14. Серебряников М.Г. Выявления скрытых периодичностей / М.Г. Серебряников, А.А. Первозванский. – М.: Наука, 1965. – 244 с. 15. Николайчук Я.М. Теорія джерел інформації. – Тернопіль, ТНЕУ, 2008. – 536 с. 16. Албанський І.Б., Заведюк Т.О. Спецпроцесори кореляційної обробки сигналів // Пр. Міжнар. симпозіуму ”Питання оптимізації обчислень”. – 24–29 вересня 2009 р. – Крим, Велика Ялта, смт Кацивелі. – С.8–13. 17. Tetyana Zavedyuk, Yaroslav Nykolaychuk. The method of detection of transients in power systems based on neural processor squarepulse conversion of harmonic signals. (Із матер. конф. у Львові 2013). 18. Заведюк Т.О. Методи опрацювання гармонічних сигналів на основі спецпроцесорів з нейроподібними компонентами. – Львів, 2012. 19. Николайчук Я.М., Ищеряков С.М., Ластовецкий А.Д. Многоканальное устройство для вычисления модульной корреляционной функции // А.С. № 1686433. – Бюллетень №39. – 1991. 20. Багатоканальний пристрій для обчислення знакової функції. Патент №70338 від 11.06.2012 / Николайчук Я.М., Заведюк Т.О., Воронич А.Р., Албанський І.Б. МПК G06F 15/00. Заявка № u 2011 12976 від 04.11.2011. 21. Патент на корисну модель № 76622 МПК G 06F 17/15 Опубл. 10.01.2013. Бюл. №1 / Николайчук Я.М., Албанський І.Б., Волинський О.І. / Цифровий автокорелятор. 22. Патент на корисну модель №73320 Україна. МПК G 06F 17/15. Багатоканальний цифровий корелятор / Я.М. Николайчук, І.Б. Албанський. – Опубл. 25.09.2012, Бюл. №18. 23. Асоціативний запам’ятовуючий пристрій: авт. свідоцтво СРСР №900315, кл. G 11 C 15/00. 24. Асоціативний запам’ятовуючий пристрій: авт. свідоцтво СРСР №978196, кл. G 11 C 15/00.