Оцінка структурної складності багатосекційних помножувачів елементів полів Галуа

Authors: 

Глухов В. С., Тріщ Г. М.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин

Розглянуто результати оцінювання структурної складності багатосекційних помножувачів елементів двійкових полів Галуа. Елементи полів представлено у нормальному базисі типу 2. Порядок поля сягає 998. Апаратна складність помножувачів дає змогу реалізувати їх на ПЛІС. Але з-за великої структурної складності для деяких комбінацій порядку поля і кількості секцій зробити це практично неможливо. Для виявлення шляхів зменшення структурної складності у роботі структурну складність та її складові оцінено для основного елемента помножувачів – помножувальних матриць. Структурна складність при цьому визначається як загальна довжина внутрішніх зв’язків помножувальних матриць за їх реалізації на умовній ПЛІС.

1. Elias Rodrigue. Design of an Elliptic Curve Cryptography Using A Finite Field Multiplier in GF(2521) // Proceedings of the Lviv Polytechnic National University “Computer Systems and Networks” – Lviv, 2009. – № 658. – P. 144 – 149. 2. Глухов В. С. Особливості виконання операцій над матрицями в полях Галуа // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”. – 2006. – № 564. – С. 35–39. 3. ДСТУ 4145-2002. Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння. – К.: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. 2003. 4. Hlukhov V., Hlukhova A. Galois field elements multipliers structural complexity evaluation // Proceedings of the 6-th International Conference ACSN-2013. September 16–18, 2013. – Lviv, Ukraine. – P. 18–19.