Мета і сфера діяльності

Програмні цілі  видання Журналу "Хімія, технологія речовин та їх застосування": опублікування науково-технічних праць співробітників вищих навчальних і наукових закладів України, науковців з-за кордону, а також фахівців у галузі хімії та хімічної технології, у яких висвітлюють результати наукових та інноваційних досліджень, особливості вирішення освітянських проблем, напрацювання передового досвіду і впровадження у виробництво наукових здобутків.

Редакція видання у своїй діяльності керується принципами науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значущих інноваційних досліджень, дотримання норм видавничої етики. Тому редакційною політикою Журналу є публікація статей з подальшим обговоренням дослідницьких інноваційних матеріалів, наданих авторами з різних країн, що стосуються широкого кола проблем хімії та хімічних технологій, а також пов'язаних з ними наукових галузей.

Особливістю видання Журналу "Хімія, технологія речовин та їх застосування" є підтримка наукових досліджень молодих вчених, у т.ч. студентів старших курсів і аспірантів. Повні макети статей, розширені анотації українською та англійською мовами, а також використані літературні джерела редакція Журналу викладає у відкритий доступ на сайті Журналу.

Мета видання Журналу "Хімія, технологія речовин та їх застосування" – висвітлення актуальних проблем досліджень неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, технології силікатів, технології органічних продуктів, фармації, хімії високомолекулярних сполук, фармації, біотехнології, технології будівельних матеріалів, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Основні завдання видання:

  1.  Публікація матеріалів фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі хімії та хімічних технологій, які складаються з сукупності методів та виробничих процесів.
  2.  Обмін науковими ідеями, методологією проведення досліджень і практичними досягненнями щодо удосконалення виробничих процесів.
  3.  Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, методів і результатів інноваційних досліджень в галузі хімії  та хімічних технологій.
  4. Розширення наукового кругозору дослідників із профільних і суміжних областей знань, інформування широких кіл науковців і практиків про проблематику та передовий досвід різномасштабних досліджень.
  5. Розміщення на сторінках Журналу інформації про спеціалізовані науково-технічні конференції, про нові навчальні посібники і монографії з хімії та хімічних технологій, а також суміжно-дотичної проблематики, про діяльність у цих напрямах різних науково-дослідних організацій та установ і професійних громадських об’єднань.
  6. Забезпечення інформаційної підтримки інноваційної діяльності в галузі хімії та хімічних технологій, проведення різноманітних досліджень в межах зазначених вище областей знань.
  7. Сприяння в налагодженні творчих зв'язків між різними науковими і виробничими колективами, залучення вчених і фахівців різних відомств до співпраці та кооперації для вирішення актуальних проблем у галузі хімії та хімічних технологій.

Політика відкритого доступу

Журнал "Хімія, технологія речовин та їх застосування" дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно одночасно з виходом номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Це відповідає визначенню відкритого доступу від CC BY. Ліцензійна політика журналу сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.