Інструкція для авторів

Стаття повинна відповідати тематиці наукового журналу і сучасному стану науки, бути актуальною, не опублікованою раніше в інших наукових виданнях. Відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, відсутність плагіату і коректність висновків, правильність цитування наукових джерел і посилання на них несе автор статті. Електронні версії рукописів статей надсилають у редколегію журналу «Хімія, технологія речовин та їх застосування» на електронну адресу: sjctas@gmail.com . Роздрук статті  подають на стандартному папері формату А4, з внесеними правками, після завершення процесу рецензування. ОДНОЧАСНО з електронною версією статті подається її реферат українською та англійською мовами та література згідно APA stуle ОКРЕМИМ файлом (два реферати і література згідно APA stуle в одному файлі). Назви файлів є наступними: для статті - прізвище першого автора англійською мовою та поточний рік, (приклад faramushka2019); для реферату - прізвище першого автора англійською мовою, поточний рік та приставка ref (приклад faramushka2019_ref). Обсяг реферату - 1800 знаків. Вимоги до оформлення рефератів аналогічні до вимог оформлення статті ( ініціали та прізвища авторів; назва організації; назва статті; текст реферату).

Вимоги до оформлення літератури в рефераті: література: нумерація з першого рядка. гарнітура Times New Roman, кегль 11, курсив. Мінімальна кількість літературних посилань 13. 80 %  має бути не пізніше 2000 року, не більше 30 %  самоцитувань. Список літературних джерел оформлюється відповідно до одного з найпопулярніших міжнародних стандартів АРА (American Psychological Association (APA) Style). Інформацію щодо міжнародного стандарту АРА (American Psychological Association (APA) Style) можна знайти на сайті  (https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa). Оформити цитування відповідно до стилю АРА можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань:

https://www.bibme.org/apa/book-citation/manual

https://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book

https://www.citethisforme.com/

Матеріали подають до публікації у повному обсязі. Редколегія видання залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають його тематиці, а також ті статті, що не оформлені згідно даних вимог.

Плата за опублікування. Опублікування статей є безкоштовним.

Зміст журналу складається з основних профільних рубрик, котрі куруються членами редакційної колегії і які рекомендують рукопис статті до опублікування:

• Аналітична хімія. Фізична та колоїдна хімія. Неорганічна хімія. Органічна хімія

• Технологія неорганічних речовин та силікатних матеріалів

• Технологія органічних речовин, технологія нафти та газу

•  Фармація

• Технологія бродіння, біотехнологія

• Хімічна інженерія та екологія

• Високомолекулярні сполуки та (нано)композиційні матеріали

Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

1. Вступ  (постановка проблеми, аналіз джерел інформації).

2. Мета дослідження.

3. Матеріали і методи досліджень.

4. Результати досліджень та їх обговорення.

5. Висновки.

6. Література.

Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word відповідно до таких вимог:

1. Формат видання А4 (210x297 мм).

• відступи: ліворуч – 1,8 см, праворуч – 1,8 см, зверху – 2 см, знизу – 2,7 см; до верхнього колонтитула – 1,25 см, до нижнього – 1,6 см. 

2. Основний текст: гарнітура TimesNewRoman, шрифт – кегль 11. Відступ першого рядка – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1,1. Виключка за форматом.

3. Рубрикація.

У першому рядку по центру вказують – авторів мовою статті через кому та пробіл (п/ж), виключка – по центру. Спочатку вказують ініціали, а потім прізвище. Ініціали авторів відокремлюються один від одного пробілом. При наявності у статті авторів з різних організацій після прізвища автора та перед назвою організації ставиться нумерація використовуючи верхній індекс;

  • назва організації та підрозділу мовою статті, в якому працюють автори та електронна адреса автора для кореспонденції, виключка – по центру;
  • назва статті мовою статті – Times, 14, великими літерами, п/ж, п/ц;
  • анотація мовою статті (орієнтовно 60 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);
  •  ключові слова мовою статті (5-8 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);

–підзаголовки у статтях – TimesNewRoman, 11, малими літерами, п/ж.

4. Рисунки та графіки у статтю вставляють врозріз сторінки або колонки – залежно від розміру. Підрисунковий підпис TimesNewRoman, 10, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер).

Рисунки форматів *.tif, *.psd, *jpg (роздільна здатність не менша за 300 dpi) імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка/Рисунок. Чорно-білі ілюстрації – Grayscale, кольорові – CMYK Color. Чорно-білі рисунки, створені у програмах Excel, Visio Drawing, WordPad, CorelDRAW імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка/Об’єкт, щоб забезпечити можливість трансформації, кольорові – переводяться у формат *.tif, *.psd, *jpg (300 dpi, CMYK Color).

Рисунки, створені за допомогою засобів Word, групуються та повинні бути доступними для виправлення.

Можливість друку кольорових ілюстрацій необхідно узгодити з редакційною колегією журналу.

5. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі МS Excel або у МS Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Перед таблицею вказують нумераційний заголовок (наприклад, Таблиця 1) - 11 кеглем, по правому краю таблиці, курсивом. Основний текст таблиці (у графках) подається 10 кеглем. Назви таблиць розміщують по центру сторінки 11 кеглем, п/ж, пряме.

6. Формули подають у форматі Equation 3–5, вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт.

Елементи формул мають бути позначені відповідно до їх функціонального застосування (sin х: sin – функція, х – змінна). Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у формулах повинні записуватись курсивом, за винятком sin, cos, tg, ctg тощо; чисел (критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, Eu тощо; rot, div, grad, const тощо; позначень буквами грецького алфавіту або цифрами.

Індекси в цих величинах потрібно записувати прямими буквами українського і грецького алфавітів та цифрами, а курсивом – буквами латинського алфавіту. Якщо індекс складається з одного скорочення, то крапку після нього не ставлять, якщо ж з кількох скорочень, то крапку ставлять тільки у проміжних скороченнях, крім останнього. В розмірностях величин як букви, так і цифри записують прямим шрифтом. Позначення вектора може бути виконано двома способами: або буквою, записаною курсивом, зі стрілкою над нею,або жирною буквою не курсивом, наприклад w.

7. Хімічні формули та схеми реакцій розміщують по центру сторінки. Для оформлення хімічних формул слід використовувати ISIS Draw або ChemDraw, гарнітура Arial, розмір букв – кегль 10, довжина зв'язку 0.51 см. Ширина схеми не більше 17.5. У схемі необхідно вказати всі умови реакцій: над стрілкою - реагенти, каталізатори і розчинники, під стрілкою - температура, час і вихід. Якщо умови реакцій сильно завантажують схему, їх можна перенести в кінець схеми розшифровуючи літерними індексами, наприклад i: HCl, H2O, 80 °C, 5 год. Такий же літерний індекс повинен бути вказаний над стрілкою відповідної реакції.

8.  Однією з важливих вимог щодо індексації статей наукометричними базами є перелік використаної літератури, яка піддається розпізнанню автоматизованими системами оброблення інформації. Тому перелік літератури потрібно подавати в такому порядку: джерела англійською мовою та  джерела в оригінальному поданні кирилицею  оформлені за іноземним форматом АРА.  Додатково формується перелік літератури повністю латиницею! ( Тобто джерела які подані кирилецею потрібно транслітерувати) 

 Приклади відображення авторів в описанні:

Оформлення списку літератури.

Наукові статті:

Тип статті

Приклади описання у списку літератури

 

Author, A. A. = Автор, А. А.

Якщо є DOI

Author, A. A., & Author, B. B. (рік видання). Назва статті. Назва Журналу, номер випуску (номер заявки), сторінки статті. doi: xxxx

Один автор

Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin, 126(6), 910-924. doi: 10.1037//0033-2909.126.6.910.

Від двох до семи авторів

Bechara, A., Damasio, H., & Damasio A. R. (2000). Emotion, decision making and the orbitofrontal cortex. Cerebral Cortex, 10(3), 295-307. doi:10.1093/cercor/10.3.295

Більше восьми авторів

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., …Griffin, W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(5), 843-856. doi:10.1037//0022-006X.68.5.843

Якщо DOI відсутній, а є online доступ до статті

Вкажіть URL-адресу домашньої сторінки журналу

Author, A. A., & Author, B. B. (рік публікації). Назва статті. Назва Журналу, номер випуску(номер заявки), сторінки статті. Retrieved from URL

Trankle, S. A., & Haw, J. (2009). Predicting Australian health behaviour from health beliefs. Electronic Journal of Applied Psychology, 5(2), 9-17. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/

Якщо DOI відсутній, а стаття має друкований варіант

Author, A. A., & Author, B. B. (рік видання). Назва статті. Назва Журналу, номер випуску(номер заявки), сторінки статті.

Crowden, A. (2008). Professional boundaries and the ethics of dual and multiple overlapping relationships in psychotherapy. Monash Bioethics Review, 27(4), 10-27.

Журнальні статті:

Тип статті

Приклади описання у списку літератури

Online-доступ

Author, A. A. (рік, місяць публікації). Назва статті. Назва Журналу, номер випуску, тому(номер заявки), сторінки статті. Retrieved from URL

Novotney, A. (2010, January). Integrated care is nothing new for these psychologists. Monitor on Psychology, 41(1). Retrieved from www.apa.org/monitor

Друк

Author, A. A. (рік, місяць публікації). Назва статті. Назва Журналу, номер випуску, тому(номер заявки), сторінки статті.

Wilson, D. S., & Wilson, E. O. (2007, November 3). Survival of the selfless. NewScientist, 196(2628), 42-46.

 

Газетні статті :

Тип статті

Приклади описання у списку літератури

Online

Author, A. A. (рік, місяць, дата публікації). Назва статті. Назва Газети. Retrieved from URL

Gadher, D. (2007, September 2). Leap in gambling addiction forecast. The Sunday Times. Retrieved from http://www.timesonline.co.uk

Друк

Author, A. A. (рік, місяць, дата публікації). Назва статті. Назва Газети, pp. сторінки статті.

Packham, B. (2010, January 18). Bullies to show concern: schools to try Euro method that lets thugs off the hook. Herald-Sun. pp. 6.

Книги і розділи з книг:

Видання: інформація про видання для першого видання не надається.

Місцезнаходження публікації: у США місце знаходження видавництва має містити в собі назву міста і скорочений варіант назви штату; в інших країнах світу має містити в собі назву міста і країни. У випадку декількох місць видання відображається перше з переліку.

Тип книги

Приклади описання у списку літератури

Друкована книга

Author, A. A., & Author, B. B. (рік публікації). Назва Видавництво.

Author, A. A., & Author, B. B. (рік публікації). Назва Місто видання: Видавництво.

Mook, D. (2004). Classic experiments in psychology. Westport, Greenwood.

 

Editor, A. A. = Редактор, А. А.

Книга під редакцією

Редактори перелічуються за форматом перелічення авторів. Редактора відображають за форматом відображення автора, а в дужках додають (Ed) або (Eds) для наступного прізвища редактора: наприклад, Editor, A. A., & Editor, B. B. (Eds.).

Editor, A. A., & Editor, B. B. (Eds.). (рік публікації). Назва Місто видання: Видавництво.

Williams, J. M. (Ed.). (2006). Applied sport psychology: peak performance (5th ed.). Boston: McGraw-Hill.

Lee-Chai, A. Y., & Bargh, J. A. (Eds.). (2001). The use and Multiple perspectives on the causes of corruption. Press.

Електронна книга

URL має бути адресою веб-сайту головного

видавця або постачальника. Якщо електронна книга доступна з каталогу, слід перевірити БО у каталозі для визначення видавця або постачальника для доступу до повного тексту. Слід надавати таку URL-адресу, щоб ваші читачі мали змогу знайти книгу.

Наприклад, за допомогою psycBOOKS: http://www.apa.org/pub

s/databases/psycbooks/

index.aspx

Googlebooks: http://www.google.com.au/

Author, A. A., & Author, B. B. (рік публікації). Назва Retrieved from URL

або

Author, A. A., & Author, B. B. (рік публікації). Назва doi:xxxx

Editor, A. A., & Editor, B. B. (Eds.). (рік публікації). Назва Retrieved from URL

або Editor, A. A., & Editor, B. B. (Eds.). (рік публікації). Назва doi:xxxx

Bennett, P. (2006). Abnormal and clinical psychology: an textbook (2nd ed.). Retrieved from http://www.eblib.

Marlatt, G. A., & Witkiewitz, K. (Eds.). (2009). Addictive readings on etiology, prevention, and treatment. Retrieved http://www.apa.org/pubs/databases/psycbooks/index.

 

Глава з друкованої книги

Author, A. A., & Author, B. B. (рік публікації). Назва A. Editor & B. Editor (Eds.), Назва книги (сторінки Місто публікації: Видавництво.

Ramsey, J. K., & McGrew, W. C. (2005). Object play in nature and captivity. In A. D. Pellegrini & P. K. Smith of play: Great apes and humans (pp. 89-112). New Press.

Глава з електронної книги

Author, A. A., & Author, B. B. (рік публікації). Назва A. Editor & B. Editor (Eds.), Назва книги (сторінки Retrieved from URL

або

Author, A. A., & Author, B. B. (рік публікації). Навза A. Editor & B. Editor (Eds.), Назва книги (сторінки doi:xxxx

Branch, S., Ramsay, S., & Barker, M. (2008). The bullied exploration of upwards bullying. In A.

Glendon, B. Myors (Eds.), Advances in organisational psychology Retrieved from htp:/www.informit.com.au/humanities.

Офіційна веб-сторінка

Примітки:

  • використання n.d. (no date – без дати), якщо інформація про дату публікації недоступна
  • надання інформації про організацію, власницю сайту, якщо жоден автор недоступний

Тип ресурсу

Приклади описання у списку літератури

Офіційний веб-сайт

Author, A. A., & Author, B. B. (Рік публікації). Назва URL

Веб-сайт: організація як автор

Назва організації. (Рік видання). Ресурс: Назва ресурсу

Australian Psychological Society. (2010). Bushfire resources: preparedness and recovery. Retrieved from http://www.psychology.org.au/bushfires/

Інші ресурси

Тип ресурсу

Приклади описання у списку літератури

 

Producer, A. A. = Продюсер, А. А., Director, B. B. =

Аудіовізуальні (відео, DVD, музичні записи)

Producer, A. A. (Producer), & Director, B. B. (Director). Назва праці [тип матеріалу]. Місто видавництваСтудія/ Фірмовий знак.

Cohen. A., Starbuck, S., Roberts, S., Schreuders, T., & Heron, Directors) (2001). Brain story [videorecording]. U.

Запис у блозі та онлайн обговорення,

дошки та списки

Author, A. A. (Рік, Місяц День). Назва посту (запису) Доступ через http://www.xxxx

Peele, S. (2010, January 10). The most important psychology century: the U.S. isn’t discovering how mental illness spreading it worldwide [Web log post]. Retrieved http://www.psychologytoday.com/blog/addiction-most-important-psychology-...

Конференція, семінари (неопубліковані)

Для опублікованих конференцій, семінарів: використовуйте формат опису глави з книги для одноразової публікації. Сайт регулярних публікацій у відповідності до формату опису статті з наукового журналу.

Паперова презентація або стендова доповідь

Ведучий, A. A. (Рік, Місяць). Назва паперу або плаката. стендова доповідь, представлена на засіданні організації, знаходження.

Jodell, F., Russell, F., Tepper, K., Todd, P. & Zahora, T. Joined at the hip: partnerships between librarians advisers. Poster session presented at the International Medical Librarianship, Brisbane.

Конспект лекцій

Author, A. A. (Рік публікації). Назва лекції [описання Неопублікований рукопис, уніфікований код, Закладзнаходження, Країна.

McGrath, B. (2007). Lecture 7: Arrays and matrices [PowerPoint Unpublished manuscript, ENG1060, Monash University, Victoria, Australia.

McGrath, B. (2007). Lecture 7: Arrays and matrices [PowerPoint Retrieved from ENG1060, Monash University Studies http://muso.monash.edu.au

Звукові або відеофайли

Producer, A. A. (Producer). (Рік, Місяць День). Назва Доступ через http://xxxx

Png, V. & Dharmarajah, J. (Presenters). (2008, October/ PowerPoint presentations. [Audio podcast]. Retrieved http://mpa.monash.edu.au/compass_online/podcast

Технічний звіт

Author, A. A. (Рік публікації). Назва праці (Звіт №…Видавництво.

Tayama, T. (2006). Velocity influence on detection and prediction color and motion direction (Report No. 38, 1-20). Psychology Department, Hokkaido University.

Australian Government Department of Families, Housing, and Indigenous Affairs. (2008). The road home: a reducing homelessness. Retrieved from http://www.fahcsia.gov.au/sa/housing/progserv/homelessness/aper/Document...

Автореферат або

дисертація

Author, A. A. (Рік публікації). Назва дисертації (Докторська кандидатська дисертація). Доступ через Назва (Приєднання або номер замовлення)

Bozeman, A. Jr. (2007). Age of onset as predictor of cognitive children with seizure disorders. (Doctoral dissertation). Proquest Dissertations and Theses. (UMI 3259752

Author, A. A. (Рік публікації). Назва дисертації (Неопублікована докторська або кандидатська дисертація). Назва знаходження.

Imber, A. (2003). Applicant reactions to graduate recruitment (Unpublished Doctoral dissertation.) Monash University, Victoria, Australia.

Mylott, E. (2009). To flatten her sphere to a circle, mount it and take to the road: The bicycle. (Master's thesis). University at Albany, State University of New York, Albany.

Саленко, О. (2001). Наукові основи високоефективного гідро різання. (Дис. канд. техн. наук). Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут", Київ.

Патент

Прізвище винахідника, Ініціали. (Рік публікації). Номер патенту*. Місце видання: Патентне відомство.

*вказати країну

Le Van Meautte, V. (2003). U.S. Patent No.

6,601,955. Washington, DC: U.S. Patent and

Trademark Office.

Мацко, Г. (1999). Патент України 26933. Київ:

Державне патентне відомство України.

Матеріали

конференцій

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва виступу,

Відомості про конференцію. Місце видання: Видавництво.

Josang, A., Maseng, T., & Knapskog, S. J. (Eds.). (2009). Identity and privacy in the Internet age,14th Nordic conference on secure IT systems, NordSec 2009. Heidelberg, Germany: SpringerBerlin.

Поліщук, О. (Ред.). (2008). Інженерія програмного забезпечення, Матеріали конференції молодих вчених. Київ: Наука.

Закони, статути,

накази

Назва закону або статуту або наказу.

Номер закону § Номер розділу номер статті. (Рік затвердження).

Serve America Act. 42 U.S.C. § 12501et seq.

(2009).

Про Національну поліцію. № 580-VIII § розд. II ст. 6. (2015).

9. Нумерацію сторінок ставлять внизу сторінки по центру.

Блок англійською мовою (українською якщо стаття написана англійською)

  • автори англійською мовою через кому та пробіл (п/ж), виключка – по центру
  •  назва статті англійською мовою – Times, 14, великими літерами, п/ж, п/ц;
  • анотація англійською мовою (орієнтовно 60 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);
  • ключові слова англійською (5-8 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);

 

Для спрощення підготовки електронних версій статей рекомендується використовувати зразок  із заданими стилями та параметрами документу керуючись вимогами до оформлення статей у журнал «Хімія, технологія речовин та їх застосування». Скачати зразок можна на сайті журналу http://science.lpnu.ua/ctas

Електронна і паперова версії повинні бути ідентичними.