ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ РЕГЕНЕРАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ МОТОРНИХ ОЛИВ

1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

Розглянуто основні методи регенерації відпрацьованих мінеральних моторних олив, зокрема фізичні, хімічні, фізико-хімічні методи. Проведено функціонально-вартісний аналіз методів регенерації відпрацьованих мінеральних моторних олив за допомогою галузевих експертів. Функціонально-вартісний аналіз полягає в методі парних порівнянь та передбачає процес ранжирування вибраних характеристик за ступенем важливості (вагомості). Для цього кожній характеристиці присвоюється певний індекс. У результаті проведеного функціонально-вартісного аналізу встановлено доцільність використання технологій вакуумної перегонки та гідрокрекінгу відпрацьованих олив в процесах регенерації відпрацьованих олив.

1.Retrieved from https://ecointel.com.ua/v-yevropi-zrostaye-vyrobnycztvo-mastyl/
2. Retrieved from https://dzi.gov.ua/events/pererobka-vtorinnih-resursiv/
3. Horlova L., Kryzhanovskaia E., Murovskaia V. V. (1982). Orhanyzatsyia funktsyonalno-stoymostnoho analyza na predpryiatyy. Fynansy y statystyka, 127 s.
4. Hramp E., Sorkyna L. (1982). Opyt yspolzovanyia funktsyonalno-stoymostnoho analyza v promyshlennosty SShA. Fynansy y statystyka, 127 s.
5. Ruzynov L. (1972). Statystycheskye metody optymyzatsyy khymycheskykh protsessov. Khymyia, 200 s.
6. Evdokymov A., Fuks Y., Liubyshyn Y. (2012). Smazochnуe materyaly v tekhnosfere y byosfere: ekolohycheskyi aspekt. Atyka-N, 292 s.
7. Shashkyn P., Brai Y. (1970). Reheneratsyia otrabotannykh neftianykh masel. Khymyia, 304 s.8.
8. Horbunov M. I., Kravchenko K. O., Horbunov M. M., Drozd Ya. R., Nozhenko O. S., Kovtanets M. V., Nozhenko V. S., Brahin M. I. (2013). Pat. 81273 Ukraina, (51) MPK S10M 175/00. DP "Ukrainskyi instytut intelektualnoi vlasnosti".
9. Olyshevskaia V. E., Olyshevskyi H. S. (2018). Sravnytelnyi analyz tekhnolohyi reheneratsyy avtomobylnykh smazochnykh materyalov. Sovremennye ynnovatsyonnye tekhnolohyy podhotovky ynzhenernykh kadrov dlia hornoi promyshlenosty y transporta, № 4, 180-192.
10. Tarasov V. V., Vlasov Y. B. (2013). Tsyklonnyi vakuumnyi ysparytel ustanovky dlia reheneratsyy masel, osobennosty konstruktsyy y rezultat yspыtanyi po udalenyiu vodotoplyvnыkh fraktsyi. Nauchnye trudy Dalnevostochnoho hosudarstvennoho tekhnycheskoho rybokhoziaistvennoho unyversyteta, № 28, 70-82.
11. Chaika O. H., Chaika Yu. A. (2009). Porivnialnyi analiz metodiv ochyshchennia vidpratsovanykh olyv na Ukraini ta za yii mezhamy. Visnyk NU «Lvivska politekhnika» «Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia», № 644, 224-228.
12. Dalla Giovanna F., Khlebinskaia O., Lodolo A., Miertus S. Compendium of used oil regeneration technologies. Retrieved from: https://institute.unido.org/wp-content/uploads/2014/11/95.-Compendium-of...
13. Butovskyi M. (2009). Puty utylyzatsyy otrabotavshykh motornykh masel. Khymyia y tekhnolohyia toplyv y masel, № 5(555), 53-56.
14. Recycling possibilities and potential uses of used oils. Retrieved from http://www.cprac.org/docs/olis_eng.pdf
15. Vykulov M. A., Bozhedonov A. Y., Dovydenko H. P., Kapytonov Y. S. (2008). Reheneratsyia otrabotannykh masel. Sb. materyalov. Otd. vypusk Hornoho ynformatsyonno-analytycheskoho biulletenia, № OV2, 331-335.
16. Kurmaev R. N., Hlushankova Y. S., Vaisman Ya. Y. (2016). Vуbor y obosnovanye metoda utylyzatsyy otrabotannykh masel na krupnykh promyshlennykh predpryiatyiakh. Transport. Transport facilities. Ecology,  № 1, 38-51.
https://doi.org/10.15593/24111678/2016.01.03
17. Batiushkov D. Y. (2013). Yssledovanye tekhnolohyy reheneratsyy otrabotannykh masel fyzycheskymy metodamy. Nauchnyi zhurnal «Aprobatsyia», № 4(7), 5-6.