СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ ПІРОКОНДЕНСАТУ ПІРОЛІЗУ ЗНОШЕНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Lviv Polytechnic National University

Одним з варіантів утилізації зношених автомобільних шин є низькотемпературний піроліз, цільовим продуктом якого є піроконденсат. Вивчено фракційний склад і властивості піроконденсату піролізу гумових відходів, отриманого на промисловій установці. Проведено розділення піроконденсату на бензинову та дизельну фракцію і залишок. Детально вивчено склад та властивості цих фракцій. Проведено рентгенофлуоресцентний аналіз та ІЧ-спектроскопічні дослідження піроконденсату і вузьких фракцій, виділених з нього.

1. Cikavi fakty pro zabrudnennja smittjam planety Zemlja (2013). Retrieved from http://newecolife.com.ua/news/224-ckav-fakti-pro-zabrudnennya-smttyam-pl... [in Ukrain].
2. Horner J. M. (1999). Environmental Health Implications of Heavy Metals Pollution From Car Tyres. Rev. Environ. Health Journal. 11(4). 175-178.
https://doi.org/10.1515/REVEH.1996.11.4.175
3. Kutova J. (2012). Problemy utylizacii vidhodiv. Retrieved from https://sites.google.com/site/smittausvititaukraieni/home/ [in Ukrain].
4. Sergienko M. I., Vasylchenko M. P., Veremenko M. P. (2009). Problema utylizacii avtomobilnyh shyn ta shlahy ii vyrishennja. Zbirnyk naukovyh prac NTK «Energetyka. Ekologia. Ljudyna», rozdil «Ingenerna ekologia». 338-341. [in Ukrain].
5. Tarasova T. F., Chapalda D. I. (2006). Ekologicheskoe znachenie i rechenie problem pererabotki iznoshennyh avtoshyn. Vestnyk OGU. T.2 Yestestvennye i technicheskie nauki. (2). 130-135. [in Russian].
6. Surkov A. A., Utjatnikov L. A. (2007). Metody utilizacii i pererabotki ispolzovanyh avtomobilnyh shyn. Vestnyk permskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. (4). 33-34. [in Russian].
7. Andriy Nagurskyy, Yuriy Khlibyshyn, Oleg Grynyshyn. (2017). Bitumen compositions for cold applied roofing products. Chemistry & Chemical Technology. 11 (2). 226-229.
https://doi.org/10.23939/chcht11.02.226
8. Grynyshyn O. B., Khlibyshyn J. Y., Nagyrskyy A. O., Nagurskyy O. A. (2015). Metody oderzannja bitumiv z zalyshkiv pererobky vazkyh naft. Technologicheskyy audit i rezervy proizvodstva. 25(5/4). 45-48. [in Ukrain].
https://doi.org/10.1080/10486801.2015.992238
9. Volfson S. I., Fafurina E. A., Fafurin A. V. (2011). Metody utilizacii shyn i rezinotehnicheskih izdelij. Vestnyk Kazanskogo Tehnologicheskogo universiteta. 74-79. [in Russian].
https://doi.org/10.1016/j.gie.2011.05.036
10. Gunich S. V., Janchukovskaja E. V. (2016). Analiz processov piroliza othodov proizvodstva i potreblenija. Izvestija vuzov. Prikladnaja himija i biotehnologija. 16(1). 86-93. [in Russian].
11. Ryzhkov S., Rudyuk N., Markina L. (2016). Research of thermal conductivity of the condensed mass of the whole waste tires and determination of their optimum arrangement in the pyrolysis reactor. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies. 82 (4/5). 12-18.
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.73557
12. Topilnytskyy P, Grynyshyn O., Machynskyy O. (2014). Tehnologia pervynnoi pererobky nafty i gazu. Lviv. Vyd-vo NULP. 468 s.
13. Rybak B.M. (1962). Analiz nefti i nefteprodyktov. Moskva. Gostoptehizdat. 888 s.
 14. Kirsanov Yu. G. Shyshov A. P., Konjayeva A. P. (2016). Analiz nefti i nefteprodyktov. Ekaterinburg. Izd-vo Uralskogo un-ta. 88 s.