ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ ДІЇ ХЛОРОФОРМНОГО ЕКСТРАКТУ ТРАВИ FICARIA VERNA

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
АТ"Галичфарм"
5
Національний університет “Львівська політехніка”

Наведено результати дослідження хлороформного екстракту трави Ficaria verna, зокрема хімічний склад та антиоксидантну активність. Ідентифіковано 38 летких сполук: вищі жирні кислоти, естери жирних кислот, моноциклічні та біциклічні монотерпеноїди, насичені вуглеводні (алкани) тощо.  Встановлено, що хлороформний екстракт проявляє антиоксидантну дію. Крім того, значний вміст біологічно активних речовин у ліпофільній леткій фракції Ficaria verna. свідчить про перспективи подальших досліджень.

1. T.V. Sambukova, B.V. Ovchynnykov, V.P. Hanapolʹsʹkyy y dr. (2017). Perspektyvy yspolʹzovanyya fytopreparatov v sovremennoy farmakolohyy. Farmakolohyya. № 2. S. 56-63. [in Ukrainian] DOI: 10.17816/RCF15256-63

2. Kharchenko T.A. (2012). Narodni ta netradytsiyni metody likuvannya: mif chy realʹnistʹ? Ukrayinsʹkyy medychnyy chasopys. S. 1-3. Dostupno za posylannyam Retrieved from: https://www.umj.com.ua/article/29431/narodni-ta-netradicijni-metodi-liku... . . [in Ukrainian]

3.Nykolaeva Y.H. (2012). Razrabotka y standartyzatsyya sredstv rastytelʹnoho proyskhozhdenyya, obladayushchykh adaptohennoy aktyvnostʹyu: avtoref. dys. dok. farm. nauk. Ulan-Ude.

4. Ernst E.J. (2009). Informing the public responsibly about herbal medicine. Diet Suppl. Vol. 6, № 1. Р.9-12.

6. Lіakh V.R., Konechna R.T. (January 2020). Prykladni aspekty zastosuvannya likarsʹkykh roslyn rodyny Ranunculaceae v etnomedytsyni ta farmatsiyi. Challenges and achievements of medical science and education.(pp.202-217). Publishing House “Baltija Publishing” . [in Ukrainian]

7. Solodovnychenko N. M., Zhuravlʹov M. S., Kovalʹov V. N. (2001). Likarsʹka roslynna syrovyna ta fitopreparaty: Posib. z farmakohnoziyi z osnovamy biokhimiyi likar. roslyn . Kharkiv: Vyd-vo NFAU. Zoloti storinky. . [in Ukrainian]

8. N.S. Yurchenko, T.V. Ilʹyina, A.M. Kovalʹova. (2012). Doslidzhennya skladu khloroformnoyi fraktsiyi travy marenky zapashnoyi. Ukrayinsʹkyy biofarmatsevtychnyy zhurnal, № 3(20).72-76 s. [in Ukrainian]

9.Quy Diem Do, Artik Elisa Angkawijaya , Phuong Lan Tran-Nguyen , Lien Huong Huynh , Felycia Edi Soetaredjo , Suryadi Ismadji , Yi-Hsu Ju.(2013)  Effect of extraction solvent on total phenol content, total flavonoid content, and antioxidant activity of Limnophila aromatica. Journal of Food and Drug Analysis, 22, 296-302. doi:10.1016/j.jfda.2013.11.001.

10. A. R. Skira, O. S. Yaremkevych, N. L. Zayarnyuk, M. S. Kurka.  (2020). Research of antioxidant properties of grape marc extracts as perspective pharmaceutical and cosmetic products. Chemistry, technology and application of substances.;Volume 3, Number 2: 79-84. doi: https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.079

11. V.Karpiuk, R.Konechna. (2021). Total phenolic and flavonoid content, antioxidant activity of Ficarea verna. Scientific journal of Polonia university.229-234pp.

12.V.Katalinic, M.Milos, T.Kulisic, M.Jukic. (March 2006). Screening of 70 medicinal plant extracts for antioxidant capacity and total phenols. Food Chemistry. Volume 94, Issue 4, , 550-557.

13.Konechna R., Khropot O., Petrina R., Gubriy Z., Novikov V. (2017) Research of antioxidant properties of extracts of the plants and the callus biomass. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 10(7), pp. 182–185DOI:10.22159/ajpcr.2017.v10i7.18408