Проблема визначення концепції національного розвитку України в післявоєнний період

DG.
2022;
: cc. 1 - 12
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто особливості сучасного стану боротьби України за свій су- веренітет і територіальну цілісність проти війни з боку РФ та розкрито нео- бхідність протиставлення атакам агресора як військову могутність, так і цінності і смисли демократії, що змістовно відтворюється в концепції націо- нального розвитку. Визначено принципові положення концепції, важливість її наукового обґрунтування та схвалення широкими колами громадськості, а також її дієвий мотиваційний вплив на модернізацію суспільно-владних відносин. Акцентовано увагу на унікальності вітчизняної ситуації, що зумовлює дотримання творчого, інноваційного підходу, неможливості механічного запозичення чи дублювання чужих ідей і принципів, що, зокрема, стосується і відомої концепції лібертаріанського патерналізму.

 1. Концепція гуманітарного розвитку України : проект. К. : ДП “Друкарня Державного управління справами”, 2008. 35 с.
 2. Проєкт Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 р. URL: ///D:/Users/User/Downloads/_koncepc_%20(3).pdf
 3. Концепція розвитку цифрових компетентностей, схвалена RVE № 167-р від 03.03.2021 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80
 4. Горбулін В. П. Хроніка передбачень: 2006–2017. Харків : Фоліо, 2017. 255 с.
 5. Попович М. В. Філософія свободи = Философия свободы. Харків : Фоліо, 2018. 524 с.
 6. Гальчинський А. Лібералізм : уроки для України : наук.-попул. есе. К. : Либідь, 2011. 288 с.
 7. Петровський П. М. Концепція гуманітарного розвитку України: теоретико- методологічні аспекти осмислення // Збірник наукових праць НАДУ. 2008. Вип. 2 С. 50–55.
 8. Почепцов, Георгій Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах. Вид дім “Києво-Могилянська академія”, 2016. 316 с.
 9. Бодрір Ж. Симулякри і симуляції / пер. з фр. В. Ховхун. К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. 230 с.
 10. Герасимов В. Ценность науки в предвидении. Новые вызовы требуют переосмысления форм и способов ведения боевых действий. URL : https://www.vpk- news.ru/articles/14632.
 11. Караганов С. Россия будет сердцем большой Евразии. URL : https://albert- lex.livejournal.com/147957.html.
 12. Taler R. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness. Yale : New Heaven&London : Yale University Press. 2008.
 13. Безруков С. Соціально-філософські підходи до розуміння феномену “лібертаріанський патерналізм” // Філософські обрії. 2020. № 44. URL : http://fil.nlu.edu.ua/index.php/2075-1443/article/view/220523
 14. Лях Н. А. Патернализм в России. URL : https://cyberleninka.ru/ article/n/paternalizm-v-rossii
 15. Боуз Д. Либертарианство: история, принципы, политика. Челябинск: Социум, Cato Institute, 2004. 392 c.