Теоретичні аспекти пізнання правової культури

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Обґрунтовано основні теоретичні підходи до розуміння поняття і суті правової культури, її історичного розвитку та формування. Розглянуто деякі дефініції правової культури, сформульовані науковцями, зокрема і в галузі права та публічного управління, які здебільшого акцентують увагу на такому змісті правової культури, як: саме право, правосвідомість, правові відносини, законність і правопорядок, правомірна діяльність учасників суспільних відносин.

 1. Savchenko, A. A. (2020). Pravova kultura yak atrybut kultury suspilstva. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts: Academic Periodical. Issue 2, pp. 32 36. [In Ukrainian].
 2. Bandura, O. O., Bublyk, S. A., Zainchkovskyi, M. L., & Kostytskoho, M. V., Chmilia, B. F. (Eds.). (2000). Filosofiia prava: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Yurinkom Inter. 334 p. [In Ukrainian].
 3. Koba, M. (2019). Pravova kultura yak predmet vyvchennia teoretyko-pravovoiu naukoiu. Entrepreneurship, Economy and Law. Issue 4, pp. 178 182. [In Ukrainian].
 4. Nefodov, S. I., (2006). Kriterii sformirovannosti pravovoj kul' tury studentov. Polzunovskiy vestnik. Issue 3, pp. 240 252. [In Ukrainian].
 5. Makarenko L.O. (2019). Teoretyko-metodolohichni aspekty piznannia ta formuvannia pravovoi kultury. (Doctorate thesis). Institute of State and Law. V.M. Koretsky NAS of Ukraine. Kyiv.
 6. Semitko A.P.,& S.S. Alekseev, L.A. Gupalo. (Eds.). (1990). Pravovaja kul' tura socialisticheskogo obshhestva: sushhnost', protivorechija, progress: monografija. Sverdlovsk: Ural Institute Publishing House. 176 p.
 7. Shemshuchenko, Yu.S. (1997). Teoretychni zasady vzaiemodii prava i kultury, Pravo ta kultura: teoriia i praktyka, Proceedings of the Conference. Kyiv: Lesia. pp. 4-9.
 8. Klimova, H. P. (2011). Struktura ta funktsii pravovoi kultury. Academic Periodical of the Yaroslav Mudryi Law Academy of Ukraine, Issue 11, pp. 292-298.
 9. Nazarenko Ye. V. (1999). Do pytannia pro poniattia pravovoi kultury. Pravova kultura i pidpryiemnytstvo. Kyiv: Research Institute of Private Law and Entrepreneurship. pp. 18-25.
 10. Avramenko, L.V. (2004). Teoriia derzhavy i prava. Kharkiv: SLP IE Vapniarchuk N.M. p. 287.
 11. Vediernikov, Yu. A., Hrekul, V. S., Papirna, A. V. (2005). Teoriia derzhavy ta prava: navchalnyi posibnyk. Dnipropetrovsk: Law Academy of the Ministry of Internal Affairs. p.224.
 12. Nersesiants V.S. (2004). Problemy obshhej teorii prava i gosudarstva: uchebnik dlja vuzov. Moscow: Norm. p. 832.
 13. Bytiak, Yu. P., Yakoviuk, I. V. (Eds.). (2007). Pravova kultura v umovakh stanovlennia hromadianskoho suspilstva: monohrafiia, Kharkiv: Pravo. 248 p.
 14. Khomyshyn, I. Yu. (2014). Rol pravovoi kultury u zabezpechenni poriadku u suspilstvi. Academic Periodical of the Lviv Polytechnic National University, Issue 810, pp. 105-109.
 15. Pavlyshyn, O.V. (2013). Pravova kultura yak pokaznyk rivnia rozvytku systemy yurydychnoi osvity (semiotyko-pravovyi aspekt). Legal Psychology and Pedagogy, Issue 2, pp. 82-93.
 16. Skakun, O.F. (2009). Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk. Kharkiv: Konsum. 656 p.
 17. Kopeichykov, V. V. (Eds.). (2000). Zahalna teoriia derzhavy ta prava, Kyiv: Yurincom. 320 p.
 18. Hodun, N. Yu. (2015). Pravova kultura: deferentsiia poniattia. Our Laws, Issue 1, pp. 11-15.
 19. Khavarivska, H.S.,& Zahorskyi, V.S. (Eds.). (2021). Fenomen pravovoi kultury. Rozvytok publichnoho upravlinnia v Ukraini, Lviv: LRIPA NAPA. pp. 50-53.