Принципи та механізм державного регулювання економіки

Authors: 

О. Чечель

Розглянуто проблемні питання щодо принципів та механізму державного регулювання економіки як складової механізму державного регулювання. Розкрито зміст механізму державного регулювання економіки на основі вивчення механізму державного управління, етимології слова «механізм» з урахуванням сутності державного регулювання економіки. Визначено компонентну структуру механізму державного регулювання економіки, розглянуто та охарактеризовано його складові. Визначено та обґрунтовано принципи державного регулювання економіки.

 1. Адельсеітова Е. Б. Формування ефективного механізму регулювання національної економіки [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Е. Б. Адельсеітова ; Крим. інж.-пед. ун-т. — Сімферополь : [б. в.], 2009. — 20 с.
 2. Бойко-Бойчук О. В. Механізми державного управління: узагальнена модель [Електронний ресурс] / О. В. Бойко-Бойчук. — Режим доступу : concept.at.ua/load/0-0-0-34-20.
 3. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки [Текст] : підручник [Текст] / В. М. Гриньова. — К. : Знання, 2008. — 398 с.
 4. Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Дідківська Л. С. Головко — 5-те вид., стер. — К. : Знання, 2006. — 213 с.
 5. Кравченко О. М. Теоретичні підходи до визначення поняття «механізм державного управління» / О. М. Кравченко // Державне управління: удосконалення та розвиток [Електронний ресурс] : електрон. наук. фах. вид. — 2009. — № 3. — Режим доступу : http://ww w.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=56.
 6. Малиновський В. Я. Державне управління [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. — вид. 2-ге, доп. та переробл. — К. : Атіка, 2003. — 576 с.
 7. Піхняк Т. А. Проблеми механізму державного регулювання економічного зростання [Електронний ресурс] / Т. А. Піхняк. — Режим доступу : http:// www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znphktei/2011_1/statti/pixnyak/pixnyak.htm.
 8. Радченко О. В. Категорія «механізм» у системі державного управління / О. В. Радченко // Держава та регіони [Текст] : наук.-вироб. журн. Класич. приватн. ун-т. — 2009. — № 3. — С. 64–69. — (Серія: Державне управління).
 9. Рудницька Р. М. Механізми державного управління: сутність i зміст [Текст] / Р. М. Рудницька, О. Г. Сидорчук, О. М. Стельмах ; за наук. ред. д. е. н., проф. М. Д. Лесечка, к.е.н., доц. А. О. Чемериса. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. — 28 с.
 10. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / Д. М. Стеченко. — 3-тє вид., випр. — К. : Знання, 2006. — 262 с.
 11. Федорчак О. В. Класифікація механізмів державного управління / О. В. Федорчак // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : наук. вісн. — 2008. — Вип. 1. — Режим доступу : http://www.academy.lviv.ua.
 12. Харченко Н. П. Поняття механізму держави, наукові пошуки теоретико­правової дефініції / Н. П. Харченко // Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадского [Текст]. — 2007. — Т. 20 (59). — № 2. — С. 278–284. — (Серия «Юридические науки»).
 13. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления [Текст] : курс лекц. / Г. В. Атаманчук. — 3-е изд., доп. — М. : ОМЕГА-Л, 2005. — 584 с.
 14. Бакуменко В. Д. Виявлення комплексу проблем державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України, розробка пропозицій щодо вдосконалення системи державного управління цими процесами [Електронний ресурс] : наук.-дослід. роб. / В. Д. Бакуменко, Д. О. Безносенко. — К. : НАДУ ; Центр навчання і досліджень з європейської та євроатлантичної інтеграції України. — 41 с. — Режим доступу : http://www.napa-eurostudies.org.ua/2-2.rtf.
 15. Кравченко О. М. Теоретичні підходи до визначення поняття «механізм державного управління»...
 16. Малиновський В. Я. Державне управління... — 576 с.
 17. Рудніцька Р. М. Механізми державного управління: сутність i зміст... — 28 с.
 18. Федоренко В. Г. Політична економія [Текст] : підручник / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, М. М. Руженський [та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. В. Г. Федоренка. — К. : Алерта, 2008. — 487 с.
 19. Словник української мови [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://sum.in.ua/s/mekhanizm.
 20. Харченко Н. П. Поняття механізму держави, наукові пошуки теоретико­правової дефініції... — С. 278–284.
 21. Кравченко О. М. Теоретичні підходи до визначення поняття «механізм державного управління»...
 22. Рудницька Р. М. Механізми державного управління: сутність i зміст... — 28 с.
 23. Федорчак О. В. Класифікація механізмів державного управління...
 24. Бойко-Бойчук О. В. Механізми державного управління: узагальнена модель...
 25. Радченко О. В. Категорія «механізм» у системі державного управління... — С. 64–69.
 26. Мишина А. В. Механизм государственного регулирования экономики и направления повышения его эффективности в России [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.01 / А.В. Мишина. — Воронеж : [б. и.], 2009. — 20 с.
 27. Трещевский Ю. И. Механизм государственного регулирования российской экономики: методология исследования, особенности формирования и повышение эффективности [Текст] : автореф. дис... док. екон. наук : 08.00.01 / Ю. И. Трещевский. — Воронеж : [б. и.], 1999. — 20 с.
 28. Піхняк Т. А. Проблеми механізму державного регулювання економічного зростання [Електронний ресурс] / Т. А. Піхняк. — Режим доступу : http:// www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znphktei/2011_1/statti/pixnyak/pixnyak.htm.
 29. Там само.
 30. Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки... — 213 с.
 31. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки... — 262 с.
 32. Панчук Н. А. Повышение эффективности государственного регулирования экономики отраслей АПК [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.05 / Н. А. Панчук. — М. : [б. и.], 2011. — 20 с.
 33. Антонова Н. Б. Государственное регулирование национальной экономики [Текст] : курс лекц. Н. Б. Антонова, О. Б. Хорошко. — Минск : Акад. Упр. При Президенте Респ. Беларусь, 2009. — 253 с.
 34. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки... — 398 с.
 35. Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки... — 213 с.
 36. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки... — 262 с.
 37. Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки... — 213 с.
 38. Федоренко В. Г. Політична економія... — 487 с.