Державне сприяння розвитку спеціальних економічних зон в Україні

1
Національний університет «Львівська політехніка», Інститут державного управління

Розкрито сутність та види спеціальних економічних зон. Наведено міжнародний та вітчизняний досвід їх функціонування. Узагальнено проблеми державного управління розвитком спеціальних економічних зон в Україні. Доведено, що у вітчизняного уряду є всі важелі, щоб запобігти цим проблемам і відновити функціонування спеціальних економічних зон для покращення інвестиційного клімату в Україні.

 1. Pidorycheva, I. Yu. (2017). SEZam ne vidkryietsia? ZN, Vol. 1130. URL : https://dt.ua/macrolevel /sezam-ne-vidkriyetsya-pro-svitoviy-dosvid-vikoristannya-specialnih-ekonomichnih-zon-ta-umovi-za-yakih-yih-instrumentariy -mozhe-stati-pridatnim-dlya-vikoristannya -i-v-ukrayini-html [in Ukrainian].
 2. Panov, V. O. (2016). Chomu v Ukraini boiatsia vidrodzhuvaty SEZ? Forbes. URL : http://forbes.net.ua /ua/opinions/1414624-chomu-v-ukrayini-boyatsya-vidrodzhuvati-sez [in Ukrainian].
 3. Csiszarik, M. (2005). Some specific features of European free economic zones. European Integration Studies, Vol. 4(1), рр. 43-52.
 4. Ezmale, S., Rimsane, I. (2014). Promoting the plurilingual awareness in business environment: case of Rezekne Special Economic Zone. Procedia. Social and Behavioral Sciences, Vol. 110, рр. 231-240.
 5. Cherniavska, L. V. (2009). Vilna ta spetsialna ekonomichni zony: problemy poniatiinoho aparatu. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy, Vol. 25, pp. 246-253 [in Ukrainian].
 6. Grubel, H. (1982). Towards a theory of free economic zones. Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 118(1), рр. 39-61.
 7. Ahrens, J., Meyer-Baudeck, A. (1995). Special economic zones: shortcut or roundabout way towards capitalism? IntereconomicsVol. 30 (2), рр. 87-95.
 8. Meng, G. (2005). Evolutionary model of free economic zones. Different Generations and Structural Features. Chinese geographical science, Vol. 15(2), рр. 103-112.
 9. Liuhto, K. (2009). Special economic zones in Russia – what do the zones offer for foreign firms? Electronic publications of pan European Institute, Vol. 2, рр. 149-164.
 10. Tiefenbrun, S. (2013). U. S. Foreign Trade Zones of the United States, Free-Trade Zones of the World, and their Impact on the Economy. Journal of International Business and Law, Vol. 12(2), рр. 148-222.
 11. Medzhidov, Z. U. (2016). Zarubezhnyj opyt funkcionirovanija osobyh jekonomicheskih zon. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo jekonomicheskogo universiteta, Vol. 1(135), pp. 29-36 [in Russian].
 12. Zhukovskaya, I. V., Shinkevich, A. I., Yalunina, E. N., Lushchik, I. V., Zhukova, M. A., Mokhova, G. V., Ostanin, L. M. (2016). Features of economic zones regulation in terms of economic instability. International journal of environmental and science education, Vol. 18 (11), рр. 12787-12801.
 13. Sosnovskikh, S. (2017). Industrial clusters in Russia: the development of special economic zones and industrial parks. Russian Journal of Economics, Vol. 3, рр. 174-199.
 14. Nallathiga, R. (2007). Potential of special economic zones in promoting industrial and regional economic development: an analysis. The Journal of Industrial Economics, Vol. 1 (4), рр. 61-77.
 15. Shutova, O. S. (2013). Vilni ekonomichni zony yak riznovyd terytorialnykh podatkovykh zvilnen. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, Vol. 1, pp. 157-161 [in Ukrainian].
 16. Pro zahalni zasady stvorennia i funktsionuvannia spetsialnykh (vilnykh) ekonomichnykh zon. № 2673. (1992) [in Ukrainian].
 17. Pro kontseptsiiu stvorennia spetsialnykh (vilnykh) ekonomichnykh zon v Ukraini. № 167. (1994) [in Ukrainian].
 18. Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku ta torhivli Ukrainy. (2018). Osnovni pokaznyky po spetsialnykh ekonomichnykh zonakh. URL : http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9a321bee-7eaf-48c9-8888-1933f263a96d&title=OsnovniPokaznikiPoSez [in Ukrainian].
 19. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2011). Nadkhodzhennia ta osvoiennia investytsii u spetsialnykh (vilnykh) ekonomichnykh zonakh ta na terytoriiakh priorytetnoho rozvytku Ukrainy za investytsiinymy proektamy u 2010 rotsi. Kyiv. 214 p. [in Ukrainian].
 20. Bobukh, I. M. (2003). Stanovlennia i funktsionuvannia spetsialnykh ekonomichnykh zon v Ukraini. (Extended abstract of candidate’s thesis). NAN Ukrainy, Kyiv [in Ukrainian].
 21. Kindzerskyi, Yu. V. (2016). Mozhlyvosti spetsialnykh ekonomichnykh zon u konteksti mizhrehionalnoho vyrivniuvannia ta rozvytku depresyvnykh terytorii. Ekonomika Ukrainy, Vol. 1, pp. 52-71 [in Ukrainian].
 22. Ibid. pp. 52-71.
 23. Heiets, V. M., Semynozhenko, V. P. (2006). Spetsialni ekonomichni zony: chorni diry chy tochky ekonomichnoho zrostannia? URL : https://dt.ua/ economics/spetsialni_ekonomichni_zoni_chorni_diri_chi_tochki_ekonomichnogo_ zrostannya.html [in Ukrainian].
 24. Nadkhodzhennia ta osvoiennia investytsii u spetsialnykh (vilnykh) ekonomichnykh zonakh...
 25. Yehorova, O. O. (2014). Spetsialni ekonomichni zony Ukrainy: rezultaty, problemy ta perspektyvy. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, Vol. 5, Ch. 1, pp. 167-173 [in Ukrainian].
 26. Investytsii zovnishnoekonomichnoi diialnosti Ukrainy. (2016). Kyiv. 44 p. [in Ukrainian].