механізм

Теорія дрейфу материків – причини руху. Виклад теорії.

Теорія мантійних конвекційних течій, що спричиняють рух літосферних плит, має кілька основних проблем, включаючи відсутність адекватного джерела енергії. Як показано в нашому попередньому дослідженні, неупереджена інтерпретація геохімічних даних не підтверджує припущень про значну кількість радіонуклідів у нижній мантії або навіть у ядрі. Ми стверджуємо, що сонячне випромінювання є основним джерелом енергії в літосфері. Ця енергія перетворюється в механічну за допомогою термопружних хвиль навіть на глибині з мінімальними коливаннями температури.

Теорія дрейфу материків – причини руху. Історичний огляд і спостереження

Теорія дрейфу материків була опублікована ще в 1912 році, але механізм і джерело енергії цього руху досі не з'ясовані. Загальноприйнята модель конвекційних течій в мантії в багатьох випадках суперечить таким спостереженням, як розпоширення дна океану, розтяг рифтів від потрійних точок на всі боки, більш-менш односторонній рух літосфери відносно мантії, та інші.

Динаміка адсорбції йонів купруму у нерухомому шарі адсорбента та математична інтерпретація першої стадії процесу

Експериментально досліджено динаміку процесу адсорбції у нерухомому шарі адсорбенту на прикладі системи природний цеоліт – водний розчин солі купруму низьких концентрацій, які характерні для процесів очищення стічних вод від токсичних забруднень. Побудовано вихідні криві процесу адсорбції для висоти шару сорбенту 5 та 7см. Рівновагу таких процесів можна описати лінійним рівнянням Генрі. Процес адсорбції у шарі складається з двох стадій, які розглянуто у дослідженні. Перша стадія полягає у формуванні фронту концентрацій, друга – у переміщенні фронту.

Принципи та механізм державного регулювання економіки

Розглянуто проблемні питання щодо принципів та механізму державного регулювання економіки як складової механізму державного регулювання. Розкрито зміст механізму державного регулювання економіки на основі вивчення механізму державного управління, етимології слова «механізм» з урахуванням сутності державного регулювання економіки. Визначено компонентну структуру механізму державного регулювання економіки, розглянуто та охарактеризовано його складові. Визначено та обґрунтовано принципи державного регулювання економіки.

Модифікація каталітичної системи промислового процесу прямого хлорування етилену в 1,2-дихлоретан

Запропоновано новий механізм реакції прямого (адитивного) хлорування етилену з утворенням 1,2-дихлоретану в присутності каталізатора FeCl3, промотованого NaCl. Встановлено, що швидкість залежить від концентрації активної фази каталізатора і промотора, а також утворення комплексу Na[Fe(C2H4Cl)4], який є поверхневим інтермедіантом реакції. Обгрунтовано гетерогенно-гомогенний механізм процесу, згідно якого реакція починається на поверхні каталітичного комплексу і триває в розчині дихлоретану.

Поняття адміністративно-правового забезпечення та його механізму

Актуальність статті обумовлена потребою в науково обґрунтованих дефініціях понять адміністративно-правового забезпечення (надалі також – АПЗ) та його механізму, формулювання яких є її метою. У процесі реалізації мети статті використано системний підхід, методи аналізу і синтезу, експертні оцінки.

Математичне моделювання та експериментальна ідентифікація параметрів системи наведення комплексу озброєння

Обґрунтовано методологічні підходи до удосконалення системи керування механізму вертикального наведення пакету напрямних реактивної системи залпового вогню БМ-21 у напрямі підвищення швидкодії та точності позиціювання. Обґрунтовано використання триконтурної позиційної структури системи керування механізмом наведення з контуром регулювання положення та нечітким коректором. Отримано математичну модель руху пакету напрямних та розраховано їх реакцію.

Спектрофотометричне визначення рутенію з використанням його каталітичної активності на окиснення гексацианоферрата(ii) періодатним йоном в зразках води

Для визначення рутенію(III) на мікрорівні застосовано каталітичний ефект хлориду рутенію на зовнішнє перенесення електронів гексаціаноферрату(II) періодатним йоном у водному лужному середовищі. Встановлено оптимальні умови реакції та необхідний час. Лінійна залежність між поглинальною здатністю та концентрацією Ru(III) використана для визначення слідів Ru(III). Показано, що додавання інтерферентних йонів (в концентраціях, до 71 разів вищих за концентрацію Ru) істотно не впливає на каталітичну активність Ru(III) при окисненні гексаціаноферрату(II) періодатним йоном.

Elements of the theory of closed-loop mechanisms formed by rolling bodies without kinematic sliding

In the modern industry, it is impossible to do without high-tech equipment, for the designing of which the practical experience and experience of scientists are used. The main principles of engineering mechanics are based on the improvement of technical processes that promote creating certain conditions for the development of the manufacturing industry. An innovative approach to solving the problems of designing and creating any equipment makes it possible to combine new technologies and scientific and technical studies.