Сучасні підходи до підготовки фахівців публічної сфери

DG.
2023;
: cc. 129 - 143
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто проблематику підготовки фахівців публічної сфери в сучасних умовах. Проаналізовано програми співпраці системи освіти України з ЄС, які дають можливість в рамках мобільності студентів майбутнім фахівцям публічної сфери дослідити зарубіжний досвід. Окреслено кроки, які потрібно здійснити освітнім закладам, спрямованим на підготовку фахівців публічної сфери відповідно до вимог сучасного світу. Представлено підходи щодо засто- сування американської та європейської моделей освіти у публічній сфері з метою підготовки кваліфікованих спеціалістів.

 1. Академічна  мобільність  /  Міністерство  освіти  і  науки  України.  URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/osvita-za-kordonom/akademichna...  (дата звернення: 28.02.2023).
 2. Альянси знань / National Office Erasmusplus. URL: http://erasmusplus.org.ua/ erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/aliansy-znan.html (дата звернення: 28.02.2023).
 3. ЕРАЗМУС / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ ua/tag/erazmus (дата звернення: 28.02.2023).
 4. Кількість держслужбовців в Україні є оптимальною // Вголос. URL: com.ua/news/kilkist-derzhsluzhbovtsiv-v-ukrayini-ye-optymalnoyu_245154.html (дата звернення: 27.02.2023).
 5. Козаченко Т. П. Формування професійної компетентності фахівців публіч- ного управління щодо стратегічної екологічної оцінки // Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 14. С.79–86.
 6. Кошелева Л. Основні теоретичні підходи до визначення публічного адміністрування // Державне управління та місцеве самоврядування. 2018. Вип. 2(37). С. 13–19.
 7. Орлова Н. Підготовка фахівців з публічного управління в умовах євро- інтеграції України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 3. С. 139–150. DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(104)12.
 8. План оптимізації держслужби не треба сприймати  як скорочення // Укрінформ. 2022. 9 серп. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3546913-plan- optimizacii-derzsluzbi-ne-treba-sprijmati-ak-skorocenna-nemcinov.html (дата звернення: 28.02.2023).
 9. Соколовська В. В. Інновації в системі управління підприємством // Со- ціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України :  зб.  наук.  пр.  VI  Міжнар.  наук.-практ.  конф.  Вінниця  :  Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. Ч. 1. С. 189–196.
 10. Титаренко Л. М., Яценко В. А. Професіоналізм службовців у сфері публіч- ного  управління  в  умовах  суспільно-політичних  змін.  URL:  http://journals.maup. com.ua/index.php/public-management/article/view/282. DOI:https://doi.org/10.32689/26 17-2224-2019-5(20)-241-255.
 11. Федорова Ю. В., Юхнов Б. Ю. Інноваційні підходи до формування компетентності керівників у сфері публічного управління та адміністрування. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31 (70). № 1. С. 185–189. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-1-32.
 12. Шевченко А. С. Порівняльний аналіз окремих аспектів підготовки магістрів публічного адміністрування в США та в Україні // Вісник Черкаського університету. 2017. Вип. 15. С. 137–144.
 13. Якобчук В. П., Симоненко Л. І., Кравець І. В. Теорія економіки в підготовці фахівців з публічного управління: зарубіжний досвід та вітчизняна практика // Державне управління: удосконалення і розвиток. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/? op=1&z=1980. DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.39.